„Edukacja i humanizacja we współczesnej medycynie” – jak pozostać człowiekiem będąc medykiem

W dniach 16-17 maja w Kołobrzegu, pod patronatem Ministra Zdrowia i Ministra Nauki, odbyła się konferencja KRAUM pn. „Edukacja i humanizacja we współczesnej medycynie”. To druga edycja rozpoczętej w 2023 r. inicjatywy Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Zorganizowane spotkanie władz, nauczycieli akademickich i studentów uczelni członkowskich KRAUM miało na celu wymianę koncepcji i doświadczeń z zakresu przeddyplomowego kształcenia studentów kierunków medycznych.

Konferencję otworzyli przewodniczący KRAUM prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przedstawiciele organizatorów prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i prof. Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

W czasie konferencji odbyło się osiem wykładów nauczycieli akademickich uczelni członkowskich KRAUM:

 1. „Nowe standardy a jakość kształcenia” wygłoszony przez prof. Leszka Domańskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 2. „Dydaktyka jako ścieżka kariery nauczyciela akademickiego” wygłoszony przez prof. Małgorzatę Kotwicką z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 3. „Strategia radzenia sobie z sytuacjami stresowymi a dobrostan studentów” – diagnoza sytuacji wygłoszony przez prof. Błażeja Misiaka z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 4. „Humanizacja w medycynie – co przez to rozumiemy?” wygłoszony przez prof. Zbigniewa Izdebskiego z Collegium Medicum Uniwersytet Zielonogórskiego
 5. „Jak być humanistą w świecie medycyny?” wygłoszony przez dr hab. Monikę Mak z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 6. „Pacjent w sercu procesu – doświadczenia HeartTeam w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu” wygłoszony przez dr Ewę Mroczek z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 7. „W poszukiwaniu człowieka wśród nowoczesnych technologii terapeutycznych i diagnostycznych w neuronaukach” wygłoszony przez dr Ernesta Trybulskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 8. „Aspekty komunikacji lekarza z pacjentem jako element holistycznego podejścia” wygłoszony przez dr Agatę Stalmach-Przygodę z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

oraz cztery panele dyskusyjne:

 1. Doświadczenia uczelni w świetle rekomendacji KRAUM dotyczących kształcenia na kierunkach medycznych
 2. Doświadczenia Zespołu ds. wsparcia dydaktycznego KRAUM
 3. Wielokulturowość studentów uczelni medycznych – doświadczenia dydaktyczne
 4. Kształcenie kompetencji komunikacyjnych na wydziałach lekarskich – aspekty praktyczne, doświadczenia i wyzwania

Wśród zaproszonych gości udział w konferencji wzięli: przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. Janusz Uriasz oraz przedstawiciele samorządów zawodowych i rezydentów oraz organizacji studenckich.

Pokłosiem tegorocznej konferencji będzie aktualizacja rekomendacji KRAUM dotyczących kształcenia na kierunkach medycznych, które ogłoszono w czerwcu 2023r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

fot. Gradatim

Konferencja KRAUM 'Edukacja i humanizacja we współczesnej medycynie’

W dniach 16-17 maja br. w Kołobrzegu odbędzie się konferencja KRAUM pn. „Edukacja i humanizacja we współczesnej medycynie”.

Szczegóły i rejestracja znajdują się pod linkiem https://gradatim-sympozja.pl/

Organizatorami konferencji są Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Wspólne stanowisko NRL i KRAUM ws. kształcenia lekarzy

Stanowisko Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych i Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 stycznia 2024 r.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych oraz Naczelna Rady Lekarska przypominają, że priorytetem kształcenia lekarzy w Polsce musi być troska o zachowanie wysokiej jakości kształcenia. Inny punkt widzenia, w którym w większym stopniu liczy się liczba kształcących się, a nie jakość kształcenia, jest niemożliwy do zaakceptowania.

Kształcenie studentów na kierunku lekarskim, w opinii Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych oraz samorządu zawodowego lekarzy, powinno opierać się o najwyższe standardy edukacyjne, powinny je zatem prowadzić uczelnie akademickie, a nie zawodowe. Do właściwego poziomu nauczania przyszłych lekarzy powołane są uczelnie dysponujące wykwalifikowaną kadrą naukową, bazą dydaktyczną, dostępem do nowoczesnych laboratoriów, pracowni umożliwiających wykorzystanie materiału sekcyjnego przy ścisłej współpracy w wielospecjalistycznymi szpitalami klinicznymi. Od poziomu kształcenia lekarzy zależy bezpieczeństwo pacjentów i jakość całego systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Krytycznie ocenia się wprowadzone w ostatnich latach zmiany prawne i organizacyjne prowadzące nieuchronnie do obniżenia poziomu kształcenia na kierunku lekarskim. Zmiany te polegały najpierw na umożliwieniu uczelniom zawodowym prowadzenie studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, następnie na wprowadzaniu różnego rodzaju ułatwień w ubieganiu się o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym, w tym m.in. pomijanie negatywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dla przywrócenia właściwej jakości kształcenia lekarzy oczekuje się wprowadzenia zmian w prawie, które będą zmierzały do zamknięcia kierunków lekarskich niespełniających wymogów. Studentom, którzy rozpoczęli kształcenie, należy oczywiście zapewnić warunki do kontynuowania kształcenia na innej uczelni, co przy pewnym wysiłku organizacyjnym i dobrej woli władz państwowych odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe jest możliwe.

Biorąc pod uwagę znaczące deficyty w wielu zawodach medycznych i zawodach pomocniczych, należy także stworzyć dobre warunki do kształcenia w takich zawodach jak opiekun medyczny czy asystent lekarza, gdzie kształcenie może być prowadzone także przez uczelnie nieposiadające profilu akademickiego.

O kształceniu na kierunkach medycznych – KRAUM ogłasza rekomendacje

Zespół specjalistów z uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) opracował rekomendacje mające wspierać planowanie procesu kształcenia na kierunkach medycznych. Dokument stanowi wskazówki odpowiadające na pytania dotyczące prowadzenia efektywnego kształcenia w zawodach medycznych w sposób nowoczesny i w pełni pokrywający potrzeby zdrowotne społeczeństwa. Rekomendacje KRAUM starają się wskazywać, jak przygotować przyszłych pracowników ochrony zdrowia do pracy w nieprzewidywalnym i nieustannie zmieniającym się otoczeniu. Stanowią też przyczynek do trwającej dyskusji o powszechnym otwieraniu kierunków lekarskich przez uczelnie niemedyczne.

Dokument ogłoszono 16 czerwca br. podczas konferencji prasowej zorganizowanej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W dyskusji udział wzięli: prof. Marcin Gruchała, przewodniczący KRAUM, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniew Gaciong, wiceminister zdrowia Piotr Bromber, dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni, koordynatorka zespołu opracowującego rekomendacje, prorektor ds. jakości kształcenia GUMed, dr hab Anna Kołcz, pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz reprezentujący studentów Paweł Czudaj, przedstawiciel Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego, z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Obecna była także Małgorzata Zadorożna, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych MZ oraz reprezentanci niemal wszystkich uczelni członkowskich KRAUM.

Rekomendacje przygotowało 16 uczelni zrzeszony w KRAUM, które mają liczące kilkadziesiąt lat doświadczenie w nauczaniu w zawodach medycznych. To zbiór dobrych praktyk w obszarze jakości kształcenia, odpowiadających na wyzwania nie tylko dynamicznie rozwijającej się wiedzy medycznej czy otoczenia społeczno-gospodarczego, ale także oczekiwań studentów – podkreślił przewodniczący KRAUM prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. – W naszych zaleceniach mówimy też o środowisku, w jakim studenci powinni być kształceni, w jakim mają możliwość poznania aktualnych metod diagnostycznych i nowoczesnych metod leczenia. Uważamy, że najbardziej naturalnym środowiskiem nauczania są uczelnie akademickie i szpitale kliniczne, które są liderami we wdrażaniu nowych technologii i innowacyjnego podejścia do leczenia, jak również prowadzą wartościowe badania naukowe.

Rekomendacje koncentrują się na trzech obszarach: gwarantowania zdobycia w procesie kształcenia właściwych kompetencji zawodowych, metodyki kształcenia i środowiska nauczania. Jak podkreślają twórcy dokumentu, rolą centralną pracowników ochrony zdrowia jest bycie eksper­tem w zakresie swojego zawodu, co oznacza nabycie kluczowych kom­petencji w tym wiedzy, umiejętności technicznych, poznawczych i spo­łecznych oraz prezentowanych postaw niezbędnych do pracy w ramach funkcjonującego systemu w sposób zapewniający bezpieczeństwo pacjentów.

 – Rekomendacje traktuję jako bardzo ważny głos w dyskusji na temat tego jak edukować. Są zbieżne z dokumentem zawierającym nowe standardy kształcenia w zawodach medycznych, który powstał wspólnie ze środowiskiem akademickim. Nikt nie ma wątpliwości, że ważny jest paradygmat ilościowy, bo od niego zależy dostęp do opieki medycznej. Stąd też znaczący wzrost limitów przyjęć studentów na kierunki lekarskie – mówił wiceminister zdrowia Piotr Bromber. – Rekomendacje to spojrzenie z perspektywy jakości. Ilość i jakość można pogodzić.

Zdaniem KRAUM, każdy absolwent kierunków medycznych winien wykazywać się kompetencjami w zakresie: komunikacji z pacjentami, ich rodzinami oraz współpracownikami, zarządzania i pracy w interdyscyplinarnym zespole złożonym z przedstawicieli wielu zawodów i specjalności, a także wykorzystywania nowoczesnych technologii oraz krytycznej oceny wykorzystania wyników i prowadzenia badań naukowych.

Rekomendacjami chcemy pomóc wszystkim tym, którzy prowadzą nauczanie na kierunkach lekarskich. Wskazujemy, jakie kryteria powinny zostać spełnione, aby taki kierunek gwarantował odpowiednią jakość kształcenia. Poza tym rekomendacje pomagają, podsuwając pewne rozwiązania dotyczące na przykład form kształcenia, nie tylko opierając się wyłącznie na treściach i regulaminowych ustawowych wymaganiach – dodał prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W kształceniu medycznym niezwykle ważne jest zdobywanie umiejętności klinicznych na odpowiednim poziomie. Studenci odbywają zajęcia praktyczne w szpitalach klinicznych, o wysokim poziomie referencyjności, dla których podmiotem tworzącym jest uczelnia wyższa. Ma zatem realny wpływ na ich funkcjonowanie i może oddziaływać na jakość oferty dydaktycznej realizowanej w szpitalu.

– Proponowaną przez nas nowością jest uwzględnienie w procesie kształcenia nie tylko opinii wystawianych przez nauczyciela akademickiego, ale również ocena studenta przez pacjentów, w warunkach symulowanych i klinicznych, z użyciem wystandaryzowanych narzędzi oceny – dodawała prof. Agnieszka Zimmermann, kierująca pracami zespołu opracowującego rekomendacje.

Jak zaznaczyła prof. Zimmermann, zagwarantowanie wysokiego profesjonalizmu kadry akademickiej i inwestowanie w rozwój jej kompetencji dydaktycznych, a także dostęp do nowoczesnych metod i technik kształcenia, jak również dbałość o rozwój badań w obszarze dydaktyki medycznej i upowszechnianie edukacji opartej na faktach (evidence-based education) wymaga realnego zwiększenia nakładów finansowych na rozwój kadry dydaktycznej.

Rekomendacje powstały z uwzględnieniem opinii wszystkich przedstawicieli środowiska akademickiego, także grona studentów.

– W imieniu studentów dziękuję Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych za włączenie nas w te rozmowy jako pełnoprawnego członka w tak ważnej dyskusji – mówił Paweł Czudaj z Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego. – Rzeczywistość wokół nas zmienia się dynamicznie i niejednokrotnie koledzy i koleżanki z młodszych lat mają zupełnie inne oczekiwania dotyczące kształcenia na kierunkach medycznych niż my mieliśmy. Także same studia nas zmieniają i uczą przede wszystkim wielkiej pokory.

Podczas konferencji zaakcentowano także misyjność zawodów medycznych i wynikającej z niej szczególnych predyspozycji absolwentów tych kierunków. Stają się bowiem przedstawicielami zawodów zaufania publicznego, co sprawia, że powinni charakteryzować się nie tylko odpowiednim poziomem przygotowania merytorycznego, ale także respektowaniem norm etycznych, empatią, zdolnością do zachowania w tajemnicy informacji o pacjencie i wysokim poziomem kultury osobistej. Priorytetem wykonywania zawodu medycznego jest dobro pacjenta, dlatego ważne jest, by kandydaci na studia byli świadomi wagi powołania do jego wykonywania.

Szeroką dyskusję na temat jakości kształcenia w zawodach medycznych podjęto w kwietniu br. podczas organizowanej przez KRAUM konferencji Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa. Spotkanie podsumowała dr hab. Anna Kołcz, pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, która podkreśliła znaczenie edukacji medycznej, jako elementu kompleksowo obejmującego studentów, dydaktyków, pacjentów, ich rodziny ale również osoby, które pracują zawodowo, poza systemem akademickim, a które realnie mogą być zaangażowane w proces kształcenia np. w warunkach klinicznych.

Przypomniała, że we Wrocławiu dyskusję prowadzili wspólnie: akademicy z różnych ośrodków, wśród nich eksperci z zakresu edukacji medycznej i jakości kształcenia, studenci, przedstawiciele różnych grup zawodowych, przedstawiciele pracowników systemu ochrony zdrowia oraz przedstawiciele mediów.

Dziś wiemy, że edukacja medyczna, powinna się zmieniać, poprzez wdrażanie racjonalnej standaryzacji, zmienności i różnorodności form kształcenia oraz innowacyjności, a proces kształcenia przedstawicieli zawodów medycznych, niemal od początku powinien uwzględniać dobrze rozumianą kulturę pracy zespołu medycznego/terapeutycznego. Zespołu, gdzie każdy ma swoje miejsce, gdzie każdy zna, rozumie i docenia zakres kompetenci osób wchodzących do pracy zespołu, na różnym etapie leczenia pacjenta, gdzie działania się przenikają i uzupełniają, w zależności od realizacji świadczeń – mówiła dr hab. Anna Kołcz. – Właściwie i profesjonalnie koordynowana praca zespołowa, wzmacnia potencjał każdej grupy zawodowej. Tego powinniśmy uczyć: kontekstowego budowania świadomości zdrowotnej poprzez wielowymiarowe działanie zespołów interprofesjonalnych. Takie założenia i możliwości dziś są, a wskazania zostały zawarte w rekomendacjach KRAUM.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie KRAUM https://kraum.org.pl/?p=4493.

fot. Biuro Komunikacji i Promocji WUM

Konferencja prasowa KRAUM, 16.06.2023 r. godz. 11:00, WUM

Ogłoszenie Rekomendacji KRAUM dotyczących kształcenia na kierunkach medycznych

Warszawa, 16 czerwca 2023 r.

W imieniu przewodniczącego KRAUM prof. dr. hab. Marcina Gruchały, rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszamy na konferencję prasową, podczas której zostaną zaprezentowane szerokiemu gronu Rekomendacje dotyczące kształcenia na kierunkach medycznych.

Konferencja odbędzie się 16 czerwca br. o godz. 11:00 w Centrum Dydaktycznym WUM (aula B, ul. Księcia Trojdena 2a, Warszawa).

W wydarzeniu udział wezmą:

Piotr Bromber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

prof. dr hab. Marcin Gruchała, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni, koordynatorka zespołu opracowującego rekomendacje, prorektor ds. jakości kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. Agnieszka Piwowar, prorektor ds. studentów i dydaktyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Paweł Czudaj, student Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, przedstawiciel Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego.

Rekomendacje stanowią wskazówki odpowiadające na pytania dotyczące prowadzenia efektywnego kształcenia w zawodach medycznych w sposób nowoczesny i w pełni pokrywający potrzeby zdrowotne społeczeństwa. Starają się wskazywać, jak przygotować przyszłych pracowników ochrony zdrowia do pracy w nieprzewidywalnym i nieustannie zmieniającym się otoczeniu. Opracował je zespół specjalistów w oparciu o wieloletnie doświadczenie uczelni medycznych w kształceniu w odpowiedzialnych zawodach medycznych. Stanowią też przyczynek do trwającej dyskusji o powszechnym otwieraniu kierunków lekarskich przez uczelnie niemedyczne.

I Forum Ochrony Zdrowia, 19-20 czerwca w Wąsowie

Jakość, dostępność, etyka – Europejski wymiar zdrowia to hasło I Forum Ochrony Zdrowia, które odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2023 r. w Wąsowie. Tematami przewodnimi konferencji będzie wsparcie w odbudowie systemu ochrony zdrowia Ukrainy oraz kształtowanie wspólnej polityki zakupowej w Europie. Dodatkowo poruszone zostaną zagadnienia związane z zarządzaniem i finansowaniem ochrony zdrowia, innowacyjnością leczenia oraz digitalizacją sektora. Wydarzenie odbywa się pod patronatem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, natomiast Radzie naukowej przewodniczy prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

Forum Ochrony Zdrowia jest rozszerzeniem dyskusji podejmowanych podczas Forum Ekonomicznego w zakresie ochrony zdrowia. Obecna na każdym Forum Ekonomicznym w Karpaczu zdrowotna ścieżka tematyczna w tym roku po raz pierwszy znajdzie swoje rozwinięcie w oddzielnej konferencji, którą będzie I Forum Ochrony Zdrowia.

– Bardzo się cieszę, że Forum Ochrony Zdrowia staje się samodzielnym wydarzeniem merytorycznym, którego założenia programowe są niezwykle celne i aktualne. Ranga zagadnień zdrowotnych wzrasta, jest to ważny sektor gospodarki, który systematycznie się rozrasta, przede wszystkim poprzez znaczące zwiększanie nakładów. Dlatego dziś zdrowie powinniśmy zacząć analizować również z punktu widzenia gospodarki – mówi minister Adam Niedzielski.

Podczas I Forum Ochrony Zdrowia zaplanowano blisko 20 paneli dyskusyjnych z udziałem międzynarodowych gość. W ramach konferencji odbędzie się panel KRAUM zatytułowany Kształcenie w zawodach medycznych – dokąd zmierzamy?.

– Jako uczelnie medyczne od lat kształcące wysokiej klasy specjalistów w zakresie ochrony zdrowia doceniamy zaproszenie nas do organizacji tego wydarzenia. To niezwykle istotne, aby dyskusji o poprawie jakości systemu towarzyszyła także planowana debata dotycząca efektywnego kształcenia w odpowiedzialnych zawodach medycznych, prowadzonego w sposób nowoczesny i w pełni pokrywający potrzeby zdrowotne społeczeństwa – zaznacza prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed, przewodniczący KRAUM. – Aby rozmowy były maksymalnie efektywne, angażujemy w nie szerokie grono interesariuszy. Obok środowiska akademickiego obecni będą przedstawiciele samorządów zawodów medycznych, organizacji pacjenckich, resortu zdrowia, dyrektorów szpitali, a także studentów, co pozwoli nam spojrzeć na całość procesu także z ich perspektywy.

Wydarzeniami towarzyszącymi podczas konferencji będą: Forum Organizacji Pacjenckich, spotkanie dyrektorów szpitali i POZ z Ministrem Zdrowia oraz Forum Młodych Liderów Ochrony Zdrowia, które jest skierowane do studentów kierunków medycznych oraz młodych naukowców. Zwieńczeniem pierwszego dnia Forum będzie uroczysta Gala, na której zostaną wręczone Nagrody Forum Ochrony Zdrowia.

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie organizatora.

Rozmawiali o jakości kształcenia w zawodach medycznych

Kto będzie nas leczył? Jak przygotować pracowników ochrony zdrowia do pracy w nieprzewidywalnym i nieustannie zmieniającym się otoczeniu? W jakie najistotniejsze kompetencje muszą być wyposażeni? Jak zbalansować potrzeby ilościowe i jakościowe? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy konferencji Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństw, która odbyła się 21 kwietnia 2023 r. we Wrocławiu. Obrady zorganizowała Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) pod przewodnictwem prof. Marcina Gruchały, rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 300 osób. Obecni byli reprezentujący resort zdrowia i nauki wiceministrowie Piotr Bromber i Wojciech Murdzek, jak również przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej, samorządów zawodowych, środowisk studentów i doktorantów oraz nauczyciele akademiccy, dziekani i prodziekani odpowiedzialni za dydaktykę i jakość kształcenia. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu na czele z rektorem prof. Piotrem Ponikowskim.

Jesteśmy w bardzo ważnym momencie dla przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce. Docenienie standaryzacji kształcenia jest istotne zwłaszcza obecnie, gdy uruchamiamy kształcenie lekarzy na bardzo wielu uczelniach, które do tej pory tego nie robiły – podkreślił prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed, przewodniczący KRAUM. – Chodzi o czuwanie systemowe nad zapewnieniem jakości kształcenia, aby absolwenci kierunków medycznych, przyszli lekarze, pielęgniarki, ratownicy czy analitycy medyczni, opuszczając mury uczelni, reprezentowali odpowiednio wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Osoby te muszą legitymować się ugruntowaną wiedzą medyczną, odpowiadającą przyjętym standardom kształcenia, by byli odpowiednio przygotowani do wykonywania odpowiedzialnego zawodu.

Rektorzy uczelni zrzeszonych w KRAUM dostrzegają problem deficytu kadr medycznych i wynikającą z tego konieczność zwiększenia kształcenia w tym zakresie. Od kilku lat systematycznie rośnie liczba studentów przyjmowanych na uczelnie medyczne. Jednocześnie, uruchomieniem kierunku lekarskiego zainteresowanych jest coraz więcej uczelni niemedycznych, w tym również zawodowych. W związku z tym, pojawiają się obawy o jakość kształcenia w takich miejscach. Przewodniczący KRAUM pokreślił, że trzeba nie tylko kształcić więcej kadry medycznej, ale także zabiegać o najwyższą jakość tej edukacji – przede wszystkim w trosce o pacjenta. Prorektor ds. studentów i dydaktyki UMW prof. Agnieszka Piwowar zaapelowała, by tworząc przyszłość zawodów medycznych, wypracować najlepsze z możliwych rozwiązania, natomiast wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek zapewnił, że kwestia nowych standardów kształcenia w zawodach medycznych jest priorytetowa, a jednocześnie niezwykle trudna. To proces wieloletni, obliczony na kilkanaście lat.

Zdaniem rektorów uczelni medycznych, szkoły wyższe, które prowadzą kierunek lekarski, powinny dawać studentowi możliwość poruszania się w środowisku, w którym powstaje wiedza medyczna i korzystania z odpowiedniej infrastruktury laboratoryjnej i szpitalnej. W tym celu zespół pod przewodnictwem dr hab. Agnieszki Zimmermann, prof. uczelni, prorektor ds. jakości kształcenia GUMed opracowuje rekomendacje i przygotowuje listę dobrych praktyk, które pozwolą na wdrożenie odpowiednich działań dla zapewnienia jakości procesów kształcenia na kierunkach medycznych.

Zdaniem obecnego na konferencji KRAUM wiceministra zdrowia Piotra Brombera, ilość nie musi stać w sprzeczności z jakością i taka też jest intencja zmian, przygotowywanych przez resort zdrowia wspólnie z resortem edukacji i nauki. Na razie w projekcie rozporządzenia dotyczą one standardów kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, ale obejmą także pielęgniarstwo i położnictwo, a potem fizjoterapię, medycynę laboratoryjną, farmację i ratownictwo medyczne.

Powinniśmy całościowo patrzeć na kwestie kształcenia w zawodach medycznych – powiedział wiceminister Piotr Bromber. – Intencją wprowadzanych zmian jest upraktycznienie nauczania. Chcemy zmienić paradygmat z dostarczania wiedzy na dostarczanie wiedzy, kompetencji i umiejętności.

Na zakończenie konferencji dr hab. Agnieszki Zimmermann, prof. uczelni, prorektor ds. jakości kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego omówiła przygotowywane na zlecenie KRAUM rekomendacje w zakresie kształcenia na kierunkach medycznych.

Te zalecenia stanowią wskazówki odpowiadające na pytanie dotyczące prowadzenia efektywnego kształcenie w zawodach medycznych w sposób nowoczesny i w pełni pokrywający potrzeby zdrowotne społeczeństwa. Starają się wskazywać, jak przygotować przyszłych pracowników ochrony zdrowia do pracy w nieprzewidywalnym i nieustannie zmieniającym się otoczeniu – zaznaczyła prorektor GUMed dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni, przewodnicząca zespołu ds. opracowania rekomendacji. – Absolwenci kierunków medycznych stają się przedstawicielami zawodów zaufania publicznego, co sprawia, że powinni charakteryzować się nie tylko odpowiednim poziomem przygotowania merytorycznego, ale także respektowaniem norm etycznych, empatią, zdolnością do zachowania w tajemnicy informacji o pacjencie i wysokim poziomem kultury osobistej.

Jak podkreśliła prof. Zimmermann, dla jak najlepszego przygotowania absolwentów kierunków medycznych do wykonywania zawodu, zapewnienia optymalnej, bezpiecznej opieki zdrowotnej oferowanej przez nich pacjentom i dla rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad w trzech obszarach:

 • gwarantowania zdobywania właściwych kompetencji zawodowych,
 • metodyki kształcenia,
 • środowiska nauczania.

Szczególną uwagę Przewodnicząca zespołu ds. opracowania rekomendacji w kształceniu na kierunkach medycznych zwróciła na konieczność zapewnienia nabycia umiejętności i postaw społecznych niezbędnych do pracy w strukturach systemu ochrony zdrowia, dbałość o możliwość nabycia doświadczenia w pracy klinicznej już na etapie studiów, jak również wagę właściwej komunikacji z pacjentem i jego rodziną, a także z członkami interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego. Nowoczesna edukacja winna uwzględniać szerokie wykorzystanie angażujących metod i narzędzi kształcenia, a weryfikacja zdobytej wiedzy, umiejętności praktycznych i klinicznych oraz postaw powinna odbywać się z wykorzystaniem egzaminu OSCE.

W obszarze środowiska nauczania należy uwzględnić kształcenie interprofesjonalne, którego celem jest przygotowanie do efektywnej, opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu współpracy w zespole terapeutycznym, a także dbałość o rozwój badań w obszarze dydaktyki medycznej i upowszechnianie edukacji opartej na faktach tzw. evidence-based education – wyjaśniała prof. Zimmermann.

Rekomendacje przygotował zespół złożony z przedstawicieli 16 uczelni członkowskich KRAUM i CMKP.

Konferencję patronatem objęły: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Polska Komisja Akredytacyjna oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Fot. Tomasz Walów/UMW

Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa

Niedobór kadr medycznych staje się krytycznym wyzwaniem dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Rosnące oczekiwania społeczne i wymagania dla skutecznej i nowoczesnej ochrony zdrowia, powodują, że jakość kształcenia znakomicie zyskuje na znaczeniu. Wobec odpowiedzialności spoczywającej na uczelniach i absolwentach kierunków medycznych jest ona absolutnie kluczowa.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w odpowiedzi na te wyzwania, rozpoczyna prace nad rekomendacjami i listą dobrych praktyk, które pozwolą na wdrożenie odpowiednich działań dla zapewnienia jakości procesów kształcenia na kierunkach medycznych.

Uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji: „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa”, która odbędzie się 21 kwietnia 2023 r. we Wrocławiu.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Link do rejestracji znaleźć można tutaj.

Program i szczegółowe informacje dostępne są na stronie wydarzenia – link.

Zmarł prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 14 stycznia 2023 r.
zmarł prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki


Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni
Medycznych w latach 2016-2020 i Rektor Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach w latach 2012-2020.


Żegnamy wybitnego specjalistę i uczonego oraz niekwestionowany
autorytet w środowisku medycznym, a także zacnego i szlachetnego
Człowieka.


Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego składają


Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni
Medycznych prof. dr hab. Marcin Gruchała
wraz z Rektorami uczelni członkowskich