Konferencja prasowa KRAUM, 16.06.2023 r. godz. 11:00, WUM

Ogłoszenie Rekomendacji KRAUM dotyczących kształcenia na kierunkach medycznych

Warszawa, 16 czerwca 2023 r.

W imieniu przewodniczącego KRAUM prof. dr. hab. Marcina Gruchały, rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszamy na konferencję prasową, podczas której zostaną zaprezentowane szerokiemu gronu Rekomendacje dotyczące kształcenia na kierunkach medycznych.

Konferencja odbędzie się 16 czerwca br. o godz. 11:00 w Centrum Dydaktycznym WUM (aula B, ul. Księcia Trojdena 2a, Warszawa).

W wydarzeniu udział wezmą:

Piotr Bromber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

prof. dr hab. Marcin Gruchała, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni, koordynatorka zespołu opracowującego rekomendacje, prorektor ds. jakości kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. Agnieszka Piwowar, prorektor ds. studentów i dydaktyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Paweł Czudaj, student Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, przedstawiciel Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego.

Rekomendacje stanowią wskazówki odpowiadające na pytania dotyczące prowadzenia efektywnego kształcenia w zawodach medycznych w sposób nowoczesny i w pełni pokrywający potrzeby zdrowotne społeczeństwa. Starają się wskazywać, jak przygotować przyszłych pracowników ochrony zdrowia do pracy w nieprzewidywalnym i nieustannie zmieniającym się otoczeniu. Opracował je zespół specjalistów w oparciu o wieloletnie doświadczenie uczelni medycznych w kształceniu w odpowiedzialnych zawodach medycznych. Stanowią też przyczynek do trwającej dyskusji o powszechnym otwieraniu kierunków lekarskich przez uczelnie niemedyczne.

I Forum Ochrony Zdrowia, 19-20 czerwca w Wąsowie

Jakość, dostępność, etyka – Europejski wymiar zdrowia to hasło I Forum Ochrony Zdrowia, które odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2023 r. w Wąsowie. Tematami przewodnimi konferencji będzie wsparcie w odbudowie systemu ochrony zdrowia Ukrainy oraz kształtowanie wspólnej polityki zakupowej w Europie. Dodatkowo poruszone zostaną zagadnienia związane z zarządzaniem i finansowaniem ochrony zdrowia, innowacyjnością leczenia oraz digitalizacją sektora. Wydarzenie odbywa się pod patronatem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, natomiast Radzie naukowej przewodniczy prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

Forum Ochrony Zdrowia jest rozszerzeniem dyskusji podejmowanych podczas Forum Ekonomicznego w zakresie ochrony zdrowia. Obecna na każdym Forum Ekonomicznym w Karpaczu zdrowotna ścieżka tematyczna w tym roku po raz pierwszy znajdzie swoje rozwinięcie w oddzielnej konferencji, którą będzie I Forum Ochrony Zdrowia.

– Bardzo się cieszę, że Forum Ochrony Zdrowia staje się samodzielnym wydarzeniem merytorycznym, którego założenia programowe są niezwykle celne i aktualne. Ranga zagadnień zdrowotnych wzrasta, jest to ważny sektor gospodarki, który systematycznie się rozrasta, przede wszystkim poprzez znaczące zwiększanie nakładów. Dlatego dziś zdrowie powinniśmy zacząć analizować również z punktu widzenia gospodarki – mówi minister Adam Niedzielski.

Podczas I Forum Ochrony Zdrowia zaplanowano blisko 20 paneli dyskusyjnych z udziałem międzynarodowych gość. W ramach konferencji odbędzie się panel KRAUM zatytułowany Kształcenie w zawodach medycznych – dokąd zmierzamy?.

– Jako uczelnie medyczne od lat kształcące wysokiej klasy specjalistów w zakresie ochrony zdrowia doceniamy zaproszenie nas do organizacji tego wydarzenia. To niezwykle istotne, aby dyskusji o poprawie jakości systemu towarzyszyła także planowana debata dotycząca efektywnego kształcenia w odpowiedzialnych zawodach medycznych, prowadzonego w sposób nowoczesny i w pełni pokrywający potrzeby zdrowotne społeczeństwa – zaznacza prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed, przewodniczący KRAUM. – Aby rozmowy były maksymalnie efektywne, angażujemy w nie szerokie grono interesariuszy. Obok środowiska akademickiego obecni będą przedstawiciele samorządów zawodów medycznych, organizacji pacjenckich, resortu zdrowia, dyrektorów szpitali, a także studentów, co pozwoli nam spojrzeć na całość procesu także z ich perspektywy.

Wydarzeniami towarzyszącymi podczas konferencji będą: Forum Organizacji Pacjenckich, spotkanie dyrektorów szpitali i POZ z Ministrem Zdrowia oraz Forum Młodych Liderów Ochrony Zdrowia, które jest skierowane do studentów kierunków medycznych oraz młodych naukowców. Zwieńczeniem pierwszego dnia Forum będzie uroczysta Gala, na której zostaną wręczone Nagrody Forum Ochrony Zdrowia.

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie organizatora.

Rozmawiali o jakości kształcenia w zawodach medycznych

Kto będzie nas leczył? Jak przygotować pracowników ochrony zdrowia do pracy w nieprzewidywalnym i nieustannie zmieniającym się otoczeniu? W jakie najistotniejsze kompetencje muszą być wyposażeni? Jak zbalansować potrzeby ilościowe i jakościowe? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy konferencji Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństw, która odbyła się 21 kwietnia 2023 r. we Wrocławiu. Obrady zorganizowała Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) pod przewodnictwem prof. Marcina Gruchały, rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 300 osób. Obecni byli reprezentujący resort zdrowia i nauki wiceministrowie Piotr Bromber i Wojciech Murdzek, jak również przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej, samorządów zawodowych, środowisk studentów i doktorantów oraz nauczyciele akademiccy, dziekani i prodziekani odpowiedzialni za dydaktykę i jakość kształcenia. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu na czele z rektorem prof. Piotrem Ponikowskim.

Jesteśmy w bardzo ważnym momencie dla przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce. Docenienie standaryzacji kształcenia jest istotne zwłaszcza obecnie, gdy uruchamiamy kształcenie lekarzy na bardzo wielu uczelniach, które do tej pory tego nie robiły – podkreślił prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed, przewodniczący KRAUM. – Chodzi o czuwanie systemowe nad zapewnieniem jakości kształcenia, aby absolwenci kierunków medycznych, przyszli lekarze, pielęgniarki, ratownicy czy analitycy medyczni, opuszczając mury uczelni, reprezentowali odpowiednio wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Osoby te muszą legitymować się ugruntowaną wiedzą medyczną, odpowiadającą przyjętym standardom kształcenia, by byli odpowiednio przygotowani do wykonywania odpowiedzialnego zawodu.

Rektorzy uczelni zrzeszonych w KRAUM dostrzegają problem deficytu kadr medycznych i wynikającą z tego konieczność zwiększenia kształcenia w tym zakresie. Od kilku lat systematycznie rośnie liczba studentów przyjmowanych na uczelnie medyczne. Jednocześnie, uruchomieniem kierunku lekarskiego zainteresowanych jest coraz więcej uczelni niemedycznych, w tym również zawodowych. W związku z tym, pojawiają się obawy o jakość kształcenia w takich miejscach. Przewodniczący KRAUM pokreślił, że trzeba nie tylko kształcić więcej kadry medycznej, ale także zabiegać o najwyższą jakość tej edukacji – przede wszystkim w trosce o pacjenta. Prorektor ds. studentów i dydaktyki UMW prof. Agnieszka Piwowar zaapelowała, by tworząc przyszłość zawodów medycznych, wypracować najlepsze z możliwych rozwiązania, natomiast wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek zapewnił, że kwestia nowych standardów kształcenia w zawodach medycznych jest priorytetowa, a jednocześnie niezwykle trudna. To proces wieloletni, obliczony na kilkanaście lat.

Zdaniem rektorów uczelni medycznych, szkoły wyższe, które prowadzą kierunek lekarski, powinny dawać studentowi możliwość poruszania się w środowisku, w którym powstaje wiedza medyczna i korzystania z odpowiedniej infrastruktury laboratoryjnej i szpitalnej. W tym celu zespół pod przewodnictwem dr hab. Agnieszki Zimmermann, prof. uczelni, prorektor ds. jakości kształcenia GUMed opracowuje rekomendacje i przygotowuje listę dobrych praktyk, które pozwolą na wdrożenie odpowiednich działań dla zapewnienia jakości procesów kształcenia na kierunkach medycznych.

Zdaniem obecnego na konferencji KRAUM wiceministra zdrowia Piotra Brombera, ilość nie musi stać w sprzeczności z jakością i taka też jest intencja zmian, przygotowywanych przez resort zdrowia wspólnie z resortem edukacji i nauki. Na razie w projekcie rozporządzenia dotyczą one standardów kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, ale obejmą także pielęgniarstwo i położnictwo, a potem fizjoterapię, medycynę laboratoryjną, farmację i ratownictwo medyczne.

Powinniśmy całościowo patrzeć na kwestie kształcenia w zawodach medycznych – powiedział wiceminister Piotr Bromber. – Intencją wprowadzanych zmian jest upraktycznienie nauczania. Chcemy zmienić paradygmat z dostarczania wiedzy na dostarczanie wiedzy, kompetencji i umiejętności.

Na zakończenie konferencji dr hab. Agnieszki Zimmermann, prof. uczelni, prorektor ds. jakości kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego omówiła przygotowywane na zlecenie KRAUM rekomendacje w zakresie kształcenia na kierunkach medycznych.

Te zalecenia stanowią wskazówki odpowiadające na pytanie dotyczące prowadzenia efektywnego kształcenie w zawodach medycznych w sposób nowoczesny i w pełni pokrywający potrzeby zdrowotne społeczeństwa. Starają się wskazywać, jak przygotować przyszłych pracowników ochrony zdrowia do pracy w nieprzewidywalnym i nieustannie zmieniającym się otoczeniu – zaznaczyła prorektor GUMed dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni, przewodnicząca zespołu ds. opracowania rekomendacji. – Absolwenci kierunków medycznych stają się przedstawicielami zawodów zaufania publicznego, co sprawia, że powinni charakteryzować się nie tylko odpowiednim poziomem przygotowania merytorycznego, ale także respektowaniem norm etycznych, empatią, zdolnością do zachowania w tajemnicy informacji o pacjencie i wysokim poziomem kultury osobistej.

Jak podkreśliła prof. Zimmermann, dla jak najlepszego przygotowania absolwentów kierunków medycznych do wykonywania zawodu, zapewnienia optymalnej, bezpiecznej opieki zdrowotnej oferowanej przez nich pacjentom i dla rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad w trzech obszarach:

  • gwarantowania zdobywania właściwych kompetencji zawodowych,
  • metodyki kształcenia,
  • środowiska nauczania.

Szczególną uwagę Przewodnicząca zespołu ds. opracowania rekomendacji w kształceniu na kierunkach medycznych zwróciła na konieczność zapewnienia nabycia umiejętności i postaw społecznych niezbędnych do pracy w strukturach systemu ochrony zdrowia, dbałość o możliwość nabycia doświadczenia w pracy klinicznej już na etapie studiów, jak również wagę właściwej komunikacji z pacjentem i jego rodziną, a także z członkami interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego. Nowoczesna edukacja winna uwzględniać szerokie wykorzystanie angażujących metod i narzędzi kształcenia, a weryfikacja zdobytej wiedzy, umiejętności praktycznych i klinicznych oraz postaw powinna odbywać się z wykorzystaniem egzaminu OSCE.

W obszarze środowiska nauczania należy uwzględnić kształcenie interprofesjonalne, którego celem jest przygotowanie do efektywnej, opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu współpracy w zespole terapeutycznym, a także dbałość o rozwój badań w obszarze dydaktyki medycznej i upowszechnianie edukacji opartej na faktach tzw. evidence-based education – wyjaśniała prof. Zimmermann.

Rekomendacje przygotował zespół złożony z przedstawicieli 16 uczelni członkowskich KRAUM i CMKP.

Konferencję patronatem objęły: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Polska Komisja Akredytacyjna oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Fot. Tomasz Walów/UMW

Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa

Niedobór kadr medycznych staje się krytycznym wyzwaniem dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Rosnące oczekiwania społeczne i wymagania dla skutecznej i nowoczesnej ochrony zdrowia, powodują, że jakość kształcenia znakomicie zyskuje na znaczeniu. Wobec odpowiedzialności spoczywającej na uczelniach i absolwentach kierunków medycznych jest ona absolutnie kluczowa.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w odpowiedzi na te wyzwania, rozpoczyna prace nad rekomendacjami i listą dobrych praktyk, które pozwolą na wdrożenie odpowiednich działań dla zapewnienia jakości procesów kształcenia na kierunkach medycznych.

Uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji: „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa”, która odbędzie się 21 kwietnia 2023 r. we Wrocławiu.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Link do rejestracji znaleźć można tutaj.

Program i szczegółowe informacje dostępne są na stronie wydarzenia – link.

Zmarł prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 14 stycznia 2023 r.
zmarł prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki


Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni
Medycznych w latach 2016-2020 i Rektor Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach w latach 2012-2020.


Żegnamy wybitnego specjalistę i uczonego oraz niekwestionowany
autorytet w środowisku medycznym, a także zacnego i szlachetnego
Człowieka.


Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego składają


Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni
Medycznych prof. dr hab. Marcin Gruchała
wraz z Rektorami uczelni członkowskich

Komunikat – posiedzenie KRAUM 5-6.10.2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się stacjonarnie w dniach 5-6 października 2021 r. w Katowicach. Organizatorem obrad jest Śląski Uniwersytet Medyczny.

Komunikat – posiedzenie KRAUM 22.06.2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się w trybie zdalnym 22 czerwca 2021 r. Organizatorem obrad jest Gdański Uniwersytet Medyczny.

Komunikat – posiedzenie KRAUM 22.01.2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się w trybie zdalnym 22 stycznia 2021 r. Organizatorem obrad jest Gdański Uniwersytet Medyczny.

Komunikat – posiedzenie KRAUM 28.10.2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się w trybie zdalnym 28 października 2020 r. Organizatorem obrad jest Gdański Uniwersytet Medyczny.