Projekt – Rada Sektorowa ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w partnerstwie z Uczelnią Łazarskiego, Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka i Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE przystąpili do realizacji projektu Rada Sektorowa ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna. Projekt jest częścią większego programu realizowanego przez PARP, w ramach którego powstanie Rada programowa ds. Kompetencji, powoływana przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz Rady Sektorowe dla 15 sektorów.

Powstająca Rada Sektorowa ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna ma stanowić forum wymiany opinii i potrzeb pomiędzy trzema elementami systemu kształtowania kompetencji i potrzeb kompetencyjnych w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej: pracodawcami, edukacją a przedsiębiorcami. System Rad ma umożliwić oddziaływanie przez przedsiębiorców na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz zbudowanie właściwego partnerstwa pracodawców z instytucjami rynku pracy, gdzie pracodawcy będą dostarczać wiarygodnych danych o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanych przez siebie sektorach.

Z ramienia Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w pracach powstającej Rady Sektorowej ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna uczestniczyć będą: Pan prof. dr hab. Mirosław Wielgoś Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Pan prof. dr hab. Ryszard Gellert Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.