Nota informacyjna dot. posiedzenia KRAUM w dniach 07-08 czerwca 2017 r.

W dniach 07-08 czerwca 2017 r. w Krakowie odbyło się kolejne posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, zorganizowane przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W spotkaniu uczestniczył Pan Jarosław Gowin Wicepremierem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który wraz z Panem prof. Łukaszem Szumowskim Podsekretarzem Stanu w ww. Resorcie, przedstawił główne kierunki i założenia zmian do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Podkreślił, że nowa ustawa przede wszystkim będzie miała znacznie szerszy zakres regulacji, obejmować będzie zakres przedmiotowy obecnego prawa o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich. Nowa ustawa będzie zakreślać jedynie ramy prawne funkcjonowania szkół wyższych, pozostawiając szczegółowe normowanie statutom uczelni w ramach posiadanej przez nie autonomii. Pan Minister zapowiedział, że resort zamierza zdecydowanie wzmocnić pozycję Rektora zmniejszając rolę i zmieniając misję ciał kolegialnych. W tej kwestii prowadzone są jeszcze rozmowy, zarówno wewnątrz ministerialne, jak i w środowisku.

W toku dyskusji Rektorzy uczelni medycznych zwrócili uwagę na specyfikę kształcenia w uczelniach medycznych, wymagającą indywidualnego podejścia do tego typu uczelni. Wskazano na wiodącą rolę uczelni medycznych w kształceniu kadr medycznych oraz w umiędzynarodowieniu nauczania.

Ministerstwo Zdrowia reprezentował Pan Marek Tombarkiewicz  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Pani Katarzyna Chmielewska Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Omówiono planowane zmiany legislacyjne dotyczące obszaru ochrony zdrowia.

Zastępca Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim przedstawił raport o stanie przygotowań do podtrzymania akredytacji przyznawanej przez the National Committee on Foreign Educational and Accreditation US Department of Education (NCFMEA) studiom na kierunku lekarskim prowadzonym w polskich uniwersytetach medycznych.

Grono KRAUM uległo poszerzeniu o kolejną uczelnię. W związku z wnioskiem Prorektora ds. medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który nabył uprawnienia do kształcenia na kierunku lekarskim, KRAUM podjęła uchwałę w sprawie nadania ww. Uniwersytetowi z Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu statusu członka stowarzyszonego KRAUM.

Kierując się ideami tolerancji, demokracji i postępu, w geście solidarności wobec ludzi uciekających przed wojną i prześladowaniami KRAUM poparła Uchwałę Senatu nr 40/2017 z dnia 29.05.2017 r. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie sytuacji uchodźców w Europie.