Nota informacyjna dot. posiedzenia KRAUM w dniach 21-22 lutego 2018 r.

W dniach 21-22 lutego 2018 r. w Serocku (k. Warszawy) odbyło się kolejne posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, zorganizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.

W spotkaniu uczestniczyli:

 • prof. Łukasz Szumowski – Minister Zdrowia,
 • Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
 • Katarzyna Chmielewska – Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  w Ministerstwie Zdrowia,
 • dr Ewa Szkiłądź – przedstawicielka Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE,
 • dr Andrzej Ryś – Dyrektor ds. systemów opieki zdrowotnej, produktów medycznych
  i innowacji, DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności,
 • prof. dr hab. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak z Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” – przedstawicielka Polski w Board of Member States,
 • Zbigniew J. Król – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
 • Kamila Malinowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii
  w Ministerstwie Zdrowia,
 • prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim.

Pan prof. Łukasz Szumowski Minister Zdrowia poinformował uczestników posiedzenia
o najbliższych planach Resortu:

 • zmiana zapisów Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 07.09.2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych wymogu odbycia stażu podyplomowego przez absolwentów kierunku lekarskiego,
 • zmiany w kształceniu specjalizacyjnym realizowanym w trybie rezydenckim,
 • poprawa finansowania procedur medycznych wykonywanych przez szpitale kliniczne,
 • utworzenie sieci onkologicznej,
 • wprowadzenie do systemu ochrony zdrowia zawodu sekretarki medycznej.

Istotnym punktem spotkania było omówienie zasad i możliwości przystąpienia polskich szpitali klinicznych do Europejskich Sieci Referencyjnych (ESR) przez dr Andrzeja Rysia
– Dyrektora ds. systemów opieki zdrowotnej, produktów medycznych i innowacji,
DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności oraz prof. dr hab. Katarzynę Kotulską – Jóźwiak
– przedstawicielkę Polski w Board of Member States.

Przedstawiono wykaz utworzonych 24 ESR, do których należy łącznie 14 polskich ośrodków. Korzyści merytoryczne z przystępowania krajowych  podmiotów leczniczych do ESR są nie do przecenienia, gdyż gwarantują współpracę i wymianę doświadczeń
z największymi ośrodkami w Europie.

Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia poinformował, że
w I kwartale 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje ogłoszenie konkursu na projekty otwarte w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych: ,,Społeczny i gospodarczy rozwój polski w warunkach globalizujących się rynków Gospostrateg”. Program  będzie miał na celu wsparcie szpitali w aplikacji do ESR. Zgodnie z informacją przekazaną przez Pana Ministra Marka Tombarkiewicza szpitale, które przystąpią do ESR otrzymają wyższe środki z NFZ na świadczenia zdrowotne.

W toku obrad Pani dr Ewa Szkiłądź – Koordynator  priorytetu Zdrowie w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE przedstawiła aktualny stan uczestnictwa uczelni medycznych w programie Horyzont 2020.

Wśród 20 polskich uczelni o najwyższej aktywności w programie Horyzont znajdują się
4 uczelnie medyczne: Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Zasadnicze problemy w odniesieniu do uczestnictwa uczelni w programie Horyzont to:

 • niska liczba składanych wniosków i uzyskanych grantów,
 • niewystarczające zaangażowanie uczelni w proces konsultacji przyszłych konkursów/programów,
 • niewykorzystany potencjał doradczy KPK.

Priorytetowe obszary badawcze w latach 2018 – 2020 w zakresie: Zdrowie to medycyna personalizowana, innowacyjny przemysł medyczny, choroby zakaźne, wpływ środowiska na zdrowie, innowacyjne systemy opieki zdrowotnej, cyfrowa transformacja w medycynie oraz big data i cyberbezpieczeństwo w medycynie.

Podczas drugiego dnia obrad prof. dr hab. n. med. Janusz Moryś Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim przedstawił sprawy organizacyjne UKJKKL. Na wniosek Pana Przewodniczącego Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych podjęła Uchwałę Nr 65/2018, wnioskując do Polskiej Komisji Akredytacyjnej o podjęcie działań mających na celu uzyskanie przez PKA akredytacji World Federation for Medical Education.

WFME jest międzynarodową instytucją oceniającą komisje akredytacyjne weryfikujące uczelnie medyczne. Podmioty rekrutujące przyszłych studentów z zagranicy na rzecz uczelni kształcących w zawodach medycznych coraz częściej jako wymóg stawiają posiadanie przez polski system akredytacyjny certyfikatu WFME. Zatem, uzyskanie przez PKA akredytacji World Federation for Medical Education przyczyni się do podniesienia atrakcyjności polskiej oferty edukacyjnej uczelni medycznych.

Kolejnym punktem programu obrad było wystąpienie mgr inż. Stanisława Pitucha Dyrektora Biura ds. Szpitali Klinicznych i Bazy Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dot. projektu wdrożenia platformy controllingowej i Business Intelligence. Uznając za celowe wprowadzenie ww. rozwiązań informatycznych w uczelniach medycznych i szpitalach klinicznych KRAUM poprzez podjęcie Uchwały Nr 61/2018 zwróciła się do Ministra Zdrowia o udzielenie wsparcia w zakresie przeznaczenia środków finansowych na zakup systemów informatycznych służących wdrożeniu narzędzi analityczno – kontrolingowych w uczelniach medycznych i podległych im podmiotach leczniczych.

Grono KRAUM uległo poszerzeniu o kolejną uczelnię – Uniwersytet Warmińsko Mazurski
w Olsztynie – Collegium Medicum, który podczas posiedzenia KRAUM reprezentował Pan prof. dr hab. Wojciech Maksymowicz Prorektor ds. Collegium Medicum.

Ponadto w trakcie obrad:

 • podpisano Aneks Nr 2 do porozumienia dotyczącego współpracy pomiędzy: Uczelniami Członkowskimi KRAUM w zakresie Ochrony Danych Osobowych
  i Bezpieczeństwa Informacji (w związku z rozszerzeniem listy sygnatariuszy
  o Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie),
 • podjęto Uchwałę Nr 66/2018 w sprawie: odstąpienia uczelni zrzeszonych w KRAUM od udziału w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018 organizowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Podjęte w toku posiedzenia Uchwały oraz prezentacje przedstawione podczas posiedzenia KRAUM przez:

 • dr Ewę Szkiłądź ,
 • dr Andrzeja Rysia,
 • prof. dr hab. Katarzynę Kotulską – Jóźwiak,
 • prof. dr hab. Janusza Morysia,

dostępne są na stronie KRAUM w zakładce Dokumenty, po uprzednim wprowadzeniu hasła.