Nota informacyjna dot. posiedzenia KRAUM w dniach 14-15.06.2018 r.

W dniach 14-15 czerwca 2018 r. w Szczecinie odbyło się kolejne posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, którego organizatorem był prof. Bogusław Machaliński Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

W obradach uczestniczył Pan Jakub Berezowski Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia. Przedstawił priorytety Resortu zdrowia, którymi są kształcenie pielęgniarek i lekarzy oraz optymalizacja kompetencyjna kadr medycznych.

W zakresie dydaktyki Uczelni Pan Dyrektor zwrócił się do Rektorów o kontynuację progresywnego kształcenia pielęgniarek i lekarzy, które prowadzi do zwiększenia liczby ww. personelu w systemie. Poinformował, że Ministerstwo opracuje nowe algorytmy finansowania kształcenia lekarzy i pielęgniarek, których zastosowanie pozwoli na pełne pokrycie kosztów kształcenia.

Członkowie KRAUM zwrócili się o wykreślenie  odpowiednio z pkt V.1 – w tabeli 5.1.1 oraz z pkt V.3 – w tabeli 5.3.2 Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 07.09.2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, w określonych dla Polski wykazach dokumentów, potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie podstawowego kształcenia medycznego oraz podstawowego kształcenia lekarsko-dentystycznego, wymogu ukończeniu stażu podyplomowego.

Uwzględnienie postulatu KRAUM jest niezbędne z uwagi na pojawiające się na gruncie Dyrektywy wątpliwości interpretacyjne, związane z pojęciami „kształcenie medyczne na podstawowym poziomie” oraz „podstawowe kształcenie lekarsko-dentystyczne”, co w praktyce uniemożliwia cudzoziemcom odbywającym w polskich uczelniach medycznych studia prowadzone w języku angielskim ubieganie się o uzyskanie prawa do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w krajach niebędących Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, na podstawie przepisów obowiązujących w tych krajach.

Jednym z podniesionych tematów było kształcenie w języku angielskim na kierunku lekarskim oraz akredytacja uczelni medycznych przez National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation amerykańską komisję Departamentu Stanu USA. W spotkaniu udział wzięli prof. Krzysztof Diks Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz prof. Janusz Moryś Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim, którzy przedstawili zmiany planowane przez NCFMEA podczas kolejnej akredytacji w 2020 roku.

Kolejnym elementem posiedzenia było spotkanie z Panem Waldemarem Siwińskim Prezesem Zarządu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, który przedstawił metodologię rankingu. W toku dyskusji Rektorzy wnieśli liczne zastrzeżenia w stosunku do warunków oceny uczelni medycznych dotyczące np. prestiżu, publikacji naukowych itd. KRAUM wyznaczyło przedstawiciela Konferencji, który będzie współpracował z Fundacją celem wypracowania optymalnych warunków metodologii dla uczelni medycznych.

Na zaproszenie prof. Przemysława Jałowieckiego prof. Piotr Czauderna Przewodniczący Zespołu do opracowania projektu koncepcji organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii przedstawił zebranym założenia projektu Narodowej Sieci Onkologii, przygotowanego na wniosek Ministra Zdrowia. Centralną jednostką koordynującą Sieć będzie Narodowa Rada Onkologii. Projekt zakłada powołanie Krajowych Ośrodków Koordynujących, Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących, Centrów Kompetencji i Centrów Doskonałości.

W związku z wdrażaniem elektronicznych zwolnień lekarskich prof. Gertruda Uścińska Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z zespołem przedstawiła zasady projektu E-ZLA oraz E-składka, który ma na celu optymalizację zasad poboru składek.

Na zakończenie obrad rozstrzygnięto konkurs SAMO-RZĄDŹ. Laureatom I nagrody i wyróżnionym wręczono odpowiednio statuetki i dyplomy.

Kategoria: akcja promująca zdrowie

  1. Pokaż dziadkom – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – I nagroda,
  2. Biała niedziela – Uniwersytet Medyczny w Lublinie – wyróżnienie,
  3. Medykalia – targi zdrowia – Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Kategoria: wydarzenie kulturalne

  1. Spotkanie pod schodkami – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – I nagroda,
  2. Gra miejska – Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – wyróżnienie,
  3. Bal Medyka – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Kategoria: inicjatywa społeczna

  1. Dzień adaptacyjny – Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – I nagroda,
  2. Śląski festiwal nauki – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – wyróżnienie,
  3. Majówka z UMEDem – Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

 

Kolejne posiedzenie KRAUM

Kolejne posiedzenie KRAUM będzie miało miejsce
w październiku 2018 r. w Śląskim Uniwersytecie Medycznym
w Katowicach.