Nota informacyjna dot. posiedzenia KRAUM w dniach 06-08 marca 2019 r.

W dniach 06-08 marca 2019 r. w Poznaniu odbyło się kolejne posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, zorganizowane przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W spotkaniu obok członków KRAUM uczestniczyli również zaproszeni Goście:

  • Pan Sławomir Gadomski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
  • Pani Małgorzata Zadorożna – Zastępca Dyrektora Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia,
  • Pan dr hab. Rafał Stec Kierownik Kliniki Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • Pan prof. dr hab. Janusz Moryś Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim.

Pan Sławomir Gadomski przedstawił kompleksowe założenia dotyczące organizacji opieki onkologicznej, które uregulowano w ustawie o Narodowej Strategii Onkologicznej. Ustawa tworzy ramy prawne dla utworzenia i realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej, czyli wieloletniego programu (na lata 2020-2030) obejmującego działania z zakresu profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, w tym kontroli po leczeniu onkologicznym, rehabilitacji, opieki psychologicznej i opieki paliatywnej. Dokument zakłada kompleksowe i długookresowe zmiany w onkologii, które mają obniżyć zachorowalność na choroby nowotworowe i zmniejszyć umieralność z powodu tych chorób oraz poprawić jakości życia chorych.

Członkowie KRAUM

Członkowie KRAUM.
Zdjęcie zamieszczono dzięki uprzejmości Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Pan Minister zadeklarował, że sieć onkologiczna nie zdyskredytuje sieci akademickiej onkologii, a w danych obszarach może podnieść jej rangę. Zakładając istnienie w sieci onkologicznej trzech poziomów, szpitale kliniczne znalazły by się na drugim poziomie, który dalej pozostaje w pełni samodzielny w znaczeniu świadczenia usług.

W odpowiedzi na postulat KRAUM w składzie Krajowej Rady ds. Onkologii uwzględniono jednego przedstawiciela KRAUM. Aktualnie w Radzie zasiada pięć osób związanych ze środowiskiem uczelni medycznych i szpitali klinicznych tj. prof. Grzegorz Wallner,
prof. Małgorzata Sąsiadek, prof. Jan Styczyński, prof. Jerzy Walecki i prof. Piotr Majcher.

Pan Minister poinformował zebranych, że podjęto działania w kierunku opracowania i wdrożenia standardów akredytacyjnych dla zakładów patomorfologii. Ma to na celu podniesienie jakości wykonywanych badań i wyeliminowanie z rynku podmiotów oferujących wykonanie badań, których wyniki są na tyle wątpliwe, że wymagają powtórnego wykonania badania. W opinii Resortu, dzięki uregulowaniu zagadnienia czas oczekiwania na wyniki badań histopatologicznych ulegnie skróceniu, gdyż badania będą wysokiej jakości i nie będzie potrzeby ich powtarzania, jak w 60% jest dotychczas. Ponadto w 2019 r. zostanie dokonana ponownie wycena świadczeń histopatologicznych, co długofalowo zachęci lekarzy do kształcenia w tym zakresie. Harmonogram prac:

  • 2019 rok: opracowanie projektu zestawu standardów akredytacyjnych dla zakładów patomorfologii,
  • 2020 rok: wydanie zestawu standardów akredytacyjnych w formie obwieszczenia Ministra Zdrowia, szkolenia dla wizytatorów i podmiotów leczniczych,
  • 2021 rok: przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych dla zakładów patomorfologii.

Podczas drugiej części obrad Pan prof. dr hab. n. med. Janusz Moryś Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim przedstawił sprawy organizacyjne UKJKKL, w następstwie czego podjęte zostały stosowne Uchwały. Pan Przewodniczący wręczył również uczestniczącym w posiedzeniu Rektorom Certyfikaty Jakości Kształcenia, wystawione po dokonaniu oceny jakości kształcenia na kierunku lekarskim w poszczególnych Uczelniach.

Podjęte w toku posiedzenia Uchwały oraz prezentacje przedstawione podczas posiedzenia KRAUM dostępne są na stronie KRAUM w zakładce Dokumenty, po uprzednim wprowadzeniu hasła.

Następne posiedzenie KRAUM, którego Gospodarzem będzie Pan prof. dr hab. Adam Krętowski JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, odbędzie się w dniach 05-07 czerwca 2019 r.