Nota informacyjna dot. posiedzenia KRAUM w dniach 9-11 października 2019 r.

W dniach 9-11 października 2019 r. w Bydgoszczy odbyło się kolejne posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, zorganizowane przez Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W spotkaniu obok członków KRAUM uczestniczyli również zaproszeni Goście:

  • Pan Sławomir Gadomski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
  • Pani Małgorzata Zadorożna – p.o. Dyrektora Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia,
  • Pan Jakub Berezowski Dyrektor Biura Agencji Badań Medycznych,
  • Pan dr hab. med. Szczepan Cofta Przewodniczący Polskiej Unii Szpitali Klinicznych,
  • Pan prof. dr hab. Janusz Moryś Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim,
  • Pan dr hab. med. Jarosław Czyż Kierownik Kliniki Hematologii CM im. L. Rydygiera w Bydgoszczy.

Uczestnicy KRAUM
Zdjęcie zamieszczono dzięki uprzejmości Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Podczas pierwszej części obrad omówiono m.in. sprawy finansowe Konferencji, jak również Pan prof. dr hab. n. med. Janusz Moryś Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim przedstawił sprawy organizacyjne UKJKKL, w następstwie czego podjęto stosowne Uchwały.

Rozumiejąc potrzebę zmian w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym, KRAUM poparła stanowisko dotyczące niedoskonałości związanych z ostatnio opublikowaną listą czasopism punktowanych wydane przez Członków Editors’ Club Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i skierowane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uznano, że kryteria, jakimi kierowało się MNiSW w przygotowywaniu listy czasopism punktowanych i przypisywaniu im wartości punktowych są niejasne i nie zawsze odzwierciedlają pozycję czasopism w reprezentowanej specjalności naukowej. Nadto zwrócono uwagę, że przypisane do czasopism dziedziny są często błędne lub niepełne a w składzie Zespołu ds. Oceny Czasopism „Dyscypliny naukowej – Nauki Medyczne” tylko pojedyncze osoby reprezentowały nauki kliniczne. W konkluzji projektu uchwały w ww. sprawie Konferencja podkreśliła, że liczy na podjęcie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego niezwłocznych działań skutkujących nowelizacją listy czasopism

W trakcie posiedzenia Pan dr hab. med. Szczepan Cofta Przewodniczący Polskiej Unii Szpitali Klinicznych przedstawił wyniki Raportu dot. analizy zmian w istotnych pozycjach rachunków wyników i bilansów szpitali klinicznych zrzeszonych w Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, przygotowanego na podstawie danych za I półrocze lat 2017-2019. Z danych Unii, wynika że z 29 szpitali, które udostępniły dane finansowe, w 19 pogorszyła się sytuacja finansowa. Raport wskazuje na znaczący wzrost wynagrodzeń w szpitalach klinicznych o ponad 30% w ww. okresie, nieadekwatny do struktury przychodowej. Analizując dane finansowe szpitali klinicznych za I półrocze lat 2017-2019, obserwuje się bardzo dynamiczny wzrost zobowiązań, w tym zobowiązań krótkoterminowych.

Przewodniczący zwrócił uwagę, że we wrześniu br. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło przyznanie wyłącznie szpitalom powiatowym dodatkowych 344 mln zł na lecznictwo szpitalne. Pomięto przy tym szpitale kliniczne, pełniące rolę szpitali ogólnopolskich w tzw. sieci szpitali, pomimo iż sytuacja finansowa tych jednostek jest równie niepokojąca, co w szpitalach powiatowych.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w projekcie uchwały wyraziła gotowość do pełnej współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie przedstawienia propozycji mechanizmów optymalizujących obecny system rozliczeń dla szpitali klinicznych w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Uchwały, o których mowa powyżej zostaną przegłosowane w trybie korespondencyjnym.

Podczas drugiej części obrad obejmującej spotkanie z zaproszonymi Gośćmi dyskutowano nt.:

  • stanu realizacji inwestycji przez szpitale kliniczne i uczelnie medyczne,
  • ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych konkursu związanego z realizacją niekomercyjnych badań klinicznych,
  • propozycji rozwiązań w celu zwiększenia liczby absolwentów kierunku lekarskiego.

Następne posiedzenie KRAUM, którego Gospodarzem będzie Pan prof. dr hab. Stanisław Głuszek Prorektor ds. Medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, odbędzie się w dniach 25-27 marca 2020 r.

Podjęte w toku posiedzenia Uchwały KRAUM dostępne są na stronie KRAUM w zakładce Dokumenty.