Rektorzy uczelni medycznych obradowali w Warszawie

Pierwsze spotkanie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w kadencji 2020-2024 odbyło się 25 września br. w Warszawie. Gospodarzem obrad był przewodniczący KRAUM prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W rozmowach udział wzięli rektorzy uczelni członkowskich: prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska – wiceprzewodnicząca KRAUM, prorektor ds. Collegium Medicum im. L. Rydygierda w Bydgoszczy; prof. Andrzej Tykarski – wiceprzewodniczący KRAUM, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; prof. Zbigniew Gaciong – rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; prof. Ryszard Gellert – dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie; prof. Stanisław Głuszek – rektor Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; prof. Tomasz Grodzicki – prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum; prof. Radzisław Kordek – rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; prof. Adam Krętowski – rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; prof. Bogusław Machaliński – rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie; prof. Sergiusz Nawrocki – prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; prof. Piotr Ponikowski – rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; prof. Tomasz Szczepański – rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz prof. Wojciech Załuska – rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W rozmowach uczestniczyli również: prof. dr hab. Dorota Kozieł – prorektor ds. medycznych UJK w Kielcach oraz prof. dr hab. Janusz Moryś z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jako przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL). Obrady KRAUM zaszczycił swoją obecnością również minister zdrowia Adam Niedzielski, któremu towarzyszyły: sekretarz stanu MZ Józefa Szczurek-Żelazko oraz dyrektor Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki Małgorzata Zadorożna.

Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy KRAUM z Konwentami Dziekanów, jak również z uczelniami niemedycznymi prowadzącymi kształcenie na kierunku lekarskim. Kwestie związane z bieżącą działalnością Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim, w tym wyborem władz na nową kadencję oraz staraniami o akredytację amerykańską, omówił prof. Janusz Moryś. W toku posiedzenia Rektorzy wyrazili zgodę na rozpoczęcie prac dotyczących opracowania zasad umożliwiających przystąpienie do KRAUM uczelni niemedycznych prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych. Istotna część obrad była poświęcona kształceniu w uczelniach medycznych w czasie epidemii COVID-19. Szczególną uwagę zwrócono na wymiar zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych możliwych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Rektorzy zadecydowali o wystosowaniu do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Zdrowia uchwały dotyczącej zapisu w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Postulowano wprowadzenie zapisu, że w roku akademickim 2020/2021 student odbywający studia przygotowujące fo wykonywania wyżej wymienionych zawodów, może uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość część efektów uczelnia się przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, umożliwiających uzyskanie nie więcej niż 40% liczy punktów ECTS określonej dla tych zajęć w programie studiów dla roku, na którym kształci się student. Ponadto, na wniosek rektora WUM prof. Zbigniewa Gacionga, zadecydowano o zawnioskowanie do Agencji Badań Medycznych o możliwość uwzględnienia w kosztach kwalifikowalnych projektów finansowanych przez ABM dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nieuwzględnienie w katalogu kosztów kwalifikowanych dodatkowego wynagrodzenia rocznego rodzi po stronie pracodawcy obowiązek jego poniesienia ze środków własnych i konieczność stworzenia dodatkowej rezerwy o wartości kilku milionów złotych (w zależności od przyznanego dofinasowania) przez każdego z beneficjentów – publicznej uczelni wyższej o ograniczonych funduszach.

Podjęte w toku posiedzenia Uchwały dostępne są na stronie KRAUM w zakładce Dokumenty.

Uczestnicy obrad KRAUM, 25.09.2020 r. Zdjęcie udostępniono dzięki uprzejmości Ministerstwa Zdrowia

Uczestnicy obrad KRAUM, 25.09.2020 r. Zdjęcie udostępniono dzięki uprzejmości Ministerstwa Zdrowia