Obrady KRAUM w Sopocie

Ostatnie w bieżącej kadencji spotkanie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych zorganizował Gdański Uniwersytet Medyczny pod przewodnictwem rektora prof. Marcina Gruchały. W obradach, które odbyły się w dniach 19-20 czerwca br. w Sopocie udział wzięli obecnie urzędujący rektorzy uczelni medycznych, rektorzy elekci oraz zaproszeni goście, w tym m.in.: wiceminister zdrowia dr Marek Kos z dyrektorem Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych prof. Mariuszem Klenckim, przewodniczący PKA dr hab. Janusz Uriasz i prezes NFZ dr Filip Nowak.

Pierwszego dnia odbyło się zgromadzenie wyborcze, podczas którego wybrano władze KRAUM na nową kadencję. Przewodniczącym został prof. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a jego zastępcami: prof. Leszek Domański, rektor elekt Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie; prof. Zbigniew Krasiński, rektor elekt Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; prof. Marcin Moniuszko, rektor elekt Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz prof. Tomasz Szczepański, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ich czteroletnia kadencja rozpocznie się 1 września 2024 r. Nad prawidłowością wyborów czuwał mec. Aleksander Rynkiewicz z Zespołu Radców Prawnych GUMed.

Czuję się niezwykle wyróżniony i wzruszony – powiedział po wyborze prof. Wojciech Załuska. – Mogę obiecać, że zrobię wszystko, by służyć naszemu środowisku tak jak robili to moi poprzednicy w tych trudnych czasach.

Czwartkową dyskusję rozpoczęła prezentacja Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych, którą wygłosiła przewodnicząca Małgorzata Grochocka. Towarzyszyła jej Dagmara Kroll, przewodnicząca Samorządu Doktorantów GUMed. Do głównych celów Forum należą: wymiana informacji i doświadczeń, realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych, a także występowanie z propozycjami projektów aktów prawnych do właściwych organów władzy publicznej. Przewodnicząca DFUM przybliżyła finalizowany właśnie projekt monografii, zasady współpracy z KRD oraz zakończoną 13 czerwca br. konferencję Prawo w medycynie – medycyna w prawie.

Rozmowy z przedstawicielami resortu zdrowia w dużej mierze dotyczyły KPO i inwestycji zaplanowanych z tego funduszu. Ponadto dyskutowano o standardach kształcenia na pielęgniarstwie i położnictwie, które mają zostać wprowadzone z rocznym vacatio legis, natomiast jeszcze w tym roku mają wejść w życie standardy kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne. Pochylono się również nad obowiązującą formułą Lekarskiego Egzaminu Końcowego, która zdaniem rektorów i reprezentantów MZ wymaga istotnej zmiany. Skupiono się również na praktycznym nauczaniu na ostanim roku studiów i kontroli na kierunkach prowadzących kształcenie na kierunkach lekarskich pomimo negatywnej oceny PKA.

Sprawozdanie z konferencji Edukacja i humanizacja we współczesnej medycynie zreferowały prof. Agnieszka Piwowar, prorektor ds. studentów i dydaktyki UMW i prof. Agnieszka Zimmermann, prorektor ds. jakości kształcenia GUMed, a o przyznaniu amerykańskiej akredytacji polskim uczelniom medycznym poinformował prof. Kamil Torres, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki UMLub.

W czerwcowym KRAUM uczestniczyli także: prof. Piotr Widłak, dyrektor Biura „Centrum Wsparcia Badań Klinicznych” GUMed, reprezentujący grupę roboczą Polskiej Sieci Badań Klinicznych i dr Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny UCK w Gdańsku, przewodniczący Polskiej Unii Szpitali Klinicznych.

Fot. Paweł Sudara/GUMed