Posiedzenia KRAUM, 19-20.06.2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się 19-20 czerwca 2024 r. w Sopocie. Organizatorem jest Gdański Uniwersytet Medyczny.

„Edukacja i humanizacja we współczesnej medycynie” – jak pozostać człowiekiem będąc medykiem

W dniach 16-17 maja w Kołobrzegu, pod patronatem Ministra Zdrowia i Ministra Nauki, odbyła się konferencja KRAUM pn. „Edukacja i humanizacja we współczesnej medycynie”. To druga edycja rozpoczętej w 2023 r. inicjatywy Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Zorganizowane spotkanie władz, nauczycieli akademickich i studentów uczelni członkowskich KRAUM miało na celu wymianę koncepcji i doświadczeń z zakresu przeddyplomowego kształcenia studentów kierunków medycznych.

Konferencję otworzyli przewodniczący KRAUM prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przedstawiciele organizatorów prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i prof. Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

W czasie konferencji odbyło się osiem wykładów nauczycieli akademickich uczelni członkowskich KRAUM:

 1. „Nowe standardy a jakość kształcenia” wygłoszony przez prof. Leszka Domańskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 2. „Dydaktyka jako ścieżka kariery nauczyciela akademickiego” wygłoszony przez prof. Małgorzatę Kotwicką z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 3. „Strategia radzenia sobie z sytuacjami stresowymi a dobrostan studentów” – diagnoza sytuacji wygłoszony przez prof. Błażeja Misiaka z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 4. „Humanizacja w medycynie – co przez to rozumiemy?” wygłoszony przez prof. Zbigniewa Izdebskiego z Collegium Medicum Uniwersytet Zielonogórskiego
 5. „Jak być humanistą w świecie medycyny?” wygłoszony przez dr hab. Monikę Mak z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 6. „Pacjent w sercu procesu – doświadczenia HeartTeam w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu” wygłoszony przez dr Ewę Mroczek z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 7. „W poszukiwaniu człowieka wśród nowoczesnych technologii terapeutycznych i diagnostycznych w neuronaukach” wygłoszony przez dr Ernesta Trybulskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 8. „Aspekty komunikacji lekarza z pacjentem jako element holistycznego podejścia” wygłoszony przez dr Agatę Stalmach-Przygodę z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

oraz cztery panele dyskusyjne:

 1. Doświadczenia uczelni w świetle rekomendacji KRAUM dotyczących kształcenia na kierunkach medycznych
 2. Doświadczenia Zespołu ds. wsparcia dydaktycznego KRAUM
 3. Wielokulturowość studentów uczelni medycznych – doświadczenia dydaktyczne
 4. Kształcenie kompetencji komunikacyjnych na wydziałach lekarskich – aspekty praktyczne, doświadczenia i wyzwania

Wśród zaproszonych gości udział w konferencji wzięli: przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. Janusz Uriasz oraz przedstawiciele samorządów zawodowych i rezydentów oraz organizacji studenckich.

Pokłosiem tegorocznej konferencji będzie aktualizacja rekomendacji KRAUM dotyczących kształcenia na kierunkach medycznych, które ogłoszono w czerwcu 2023r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

fot. Gradatim

Konferencja KRAUM 'Edukacja i humanizacja we współczesnej medycynie’

W dniach 16-17 maja br. w Kołobrzegu odbędzie się konferencja KRAUM pn. „Edukacja i humanizacja we współczesnej medycynie”.

Szczegóły i rejestracja znajdują się pod linkiem https://gradatim-sympozja.pl/

Organizatorami konferencji są Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

UMB gospodarzem obrad KRAUM

Kwietniowe obrady Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych zorganizowano w malowniczej scenerii, w samym sercu Puszczy Białowieskiej. Organizatorem posiedzenia był Uniwersytet Medyczny w Białymstoku reprezentowany przez rektora prof. Adama Krętowskiego oraz rektora elekta prof. Marcina Moniuszko.

W dyskusji udział wzięli także zaproszeni goście: wiceminister zdrowia dr Marek Kos, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych MZ prof. Mariusz Klencki wraz z dyrektorem Departamentu Oceny Inwestycji dr. inż. Krzysztofem Różanowskim. Obecny był także dr Rafał Staszewski, p.o. prezesa Agencji Badań Medycznych, dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Wojciech Kuźmicki oraz Natalia Wojciechowska z Polskiej Izby Książki.

Podczas obrad poruszono między innymi tematy: akredytacji amerykańskiej World Federation for Medical Education (WFME), kluczowej la utrzymania wysokiego standardu kształcenia lekarzy w Polsce oraz ich rozpoznawalności w światowej medycynie. Członkowie KRAUM zapoznali się również ze sprawozdaniami: Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim i Komisji Nauki przy KRAUM. W części poświęconej współpracy z ABM doświadczenia gdańskie omówił prof. Piotr Widłak, dyrektor biura Centrum Wsparcia Badań Klinicznych GUMed. Dyskutowano także na temat biobankowania i wykorzystania materiału zbieranego od uczestników badań klinicznych w projektach Agencji Badań Medycznej, jak również ogłoszonym konkursie na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze.

Kolejne obrady KRAUM zaplanowano w czerwcu w Sopocie, a ich organizatorem będzie Gdański Uniwersytet Medyczny.

Posiedzenia KRAUM, 18.04.2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się 18 kwietnia 2024 r. w Białowieży. Organizatorem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Wspólne stanowisko NRL i KRAUM ws. kształcenia lekarzy

Stanowisko Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych i Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 stycznia 2024 r.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych oraz Naczelna Rady Lekarska przypominają, że priorytetem kształcenia lekarzy w Polsce musi być troska o zachowanie wysokiej jakości kształcenia. Inny punkt widzenia, w którym w większym stopniu liczy się liczba kształcących się, a nie jakość kształcenia, jest niemożliwy do zaakceptowania.

Kształcenie studentów na kierunku lekarskim, w opinii Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych oraz samorządu zawodowego lekarzy, powinno opierać się o najwyższe standardy edukacyjne, powinny je zatem prowadzić uczelnie akademickie, a nie zawodowe. Do właściwego poziomu nauczania przyszłych lekarzy powołane są uczelnie dysponujące wykwalifikowaną kadrą naukową, bazą dydaktyczną, dostępem do nowoczesnych laboratoriów, pracowni umożliwiających wykorzystanie materiału sekcyjnego przy ścisłej współpracy w wielospecjalistycznymi szpitalami klinicznymi. Od poziomu kształcenia lekarzy zależy bezpieczeństwo pacjentów i jakość całego systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Krytycznie ocenia się wprowadzone w ostatnich latach zmiany prawne i organizacyjne prowadzące nieuchronnie do obniżenia poziomu kształcenia na kierunku lekarskim. Zmiany te polegały najpierw na umożliwieniu uczelniom zawodowym prowadzenie studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, następnie na wprowadzaniu różnego rodzaju ułatwień w ubieganiu się o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym, w tym m.in. pomijanie negatywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dla przywrócenia właściwej jakości kształcenia lekarzy oczekuje się wprowadzenia zmian w prawie, które będą zmierzały do zamknięcia kierunków lekarskich niespełniających wymogów. Studentom, którzy rozpoczęli kształcenie, należy oczywiście zapewnić warunki do kontynuowania kształcenia na innej uczelni, co przy pewnym wysiłku organizacyjnym i dobrej woli władz państwowych odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe jest możliwe.

Biorąc pod uwagę znaczące deficyty w wielu zawodach medycznych i zawodach pomocniczych, należy także stworzyć dobre warunki do kształcenia w takich zawodach jak opiekun medyczny czy asystent lekarza, gdzie kształcenie może być prowadzone także przez uczelnie nieposiadające profilu akademickiego.

KRAUM obradował w Łodzi

Pierwsze w nowym roku kalendarzowym obrady Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych zorganizował 11 stycznia 2024 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi pod przewodnictwem rektora prof. Radzisława Kordka.

Obrady w dużej mierze dotyczyły bieżącej sytuacji ABM, a kwestię ryzyka niekwalifikowanych koszów w projektach przybliżył zgormadzonym prof. Piotr Widłak, dyrektor Biura „Centrum Wsparcia Badań Klinicznych” GUMed. Ponadto Rektorzy dyskutowali o terminie i tematyce organizowanej w bieżącym roku drugiej edycji konferencji poświęconej edukacji medycznej z elementami humanizacji medycyny. Przedsięwzięcie koordynują Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Tradycyjnie druga część posiedzenia KRAUM odbyła się z udziałem zaproszonych gości. Swoją obecnością zgromadzonych zaszczycili: sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Wojciech Konieczny wraz z Małgorzatą Zadorożną dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych MZ, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej drMateusz Kowalczyk oraz Maciej Karaszewski, zastępca dyrektora Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia. Rozmowy koncentrowały się głównie wokół kwestii jakości kształcenia na nowo otwartych kierunkach lekarskich i działań planowanych przez resort zdrowia. Zarówno rektorzy uczelni członkowskich KRAUM, jak i przedstawiciel samorządu lekarskiego jednogłośnie podkreślali, że kierunki lekarskie bez akredytacji należy zamknąć. Uczelnie KRAUM wyraziły także gotowość przyjęcia studentów, którzy już rozpoczęli naukę na kierunkach niespełniających standardów.

Jak podkreślił wiceminister Konieczny, misja nowego rządu dopiero się zaczyna. Członkowie KRAUM zapraszani są do różnych grup eksperckich i Ministerstwo Zdrowia będzie nadal liczyło na to wsparcie. Reprezentujący NRL dr Kowalczyk zaznaczył, że konieczne jest podniesienie rangi PKA, której opinia powinna być dla Ministra wiążąca.

Uczestniczący w obradach reprezentanci Naukowej Fundacji Polpharmy – wiceprezes zarządu Krzysztof Kurowski oraz dyrektor Daniela Piotrowska podsumowali pierwszą edycję wakacyjnej szkoły Polpharmy „Medical School of Your Future” oraz projekty zainicjowane podczas I Konwentu Rektorów. Ponadto Grzegorz Kurzyp, dyrektor ds. rozwoju produktów Grupy PWN przybliżył zgromadzonym platformę medyczną „Medico PZWL”, która wspiera edukację na wszystkich kierunkach medycznych.

Kolejne obrady KRAUM zaplanowano w kwietniu w Białowieży, a ich organizatorem będzie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Posiedzenia KRAUM, 11.01.2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się 11 stycznia 2024 r. w Łodzi. Organizatorem obrad jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

KRAUM obradował w Olsztynie

Jesienne obrady Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych odbyły się po raz pierwszy w Olsztynie. Gospodarzem spotkania zorganizowanego w dniach 11-13 października 2023 r. był Uniwersytet Warmińsko-Mazurski reprezentowany przez rektora dr. hab. Jerzego Przyborowskiego oraz prorektora ds. Collegium Medicum UWM prof. Sergiusza Nawrockiego.

Dyskusja w dużej mierze dotyczyła akredytacji amerykańskiej przeprowadzanej przez National Committee on Foreign Medical and Accreditation. Dobra ocena NCFMEA skutkuje obecnością studentów ze Stanów Zjednoczonych na polskich uczelniach i świadczy o wysokim poziomie polskiego kształcenia medycznego. Amerykański komitet przyznaje polskim uczelniom medycznym pozytywne oceny nieprzerwanie od 1997 r. Starania o przedłużenie na kolejne lata akredytacji NCFMEA i WFMEA zreferowali prof. Kamil Torres i prof. Janusz Moryś. W drugiej części obrad odniósł się do tej kwestii także biorący udział w obradach ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, przewodniczący Polskie Komisji Akredytacyjnej. Kolejne przesłuchanie z przedstawicielami amerykańskiej administracji odbędzie się na wiosnę 2024 r.

Ponadto prof. Michał Nowicki, przewodniczący Komisji Nauki przy KRAUM zaprezentował projekt uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska Konferencji Rektorów dotyczącego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 17 lipca 2023 r. Natomiast prof. Wojciech Załuska przybliżył zgromadzonym najważniejsze kwestie dotyczące umiędzynarodowienia po spotkaniu z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej.

Podczas posiedzenia wręczono Certyfikaty Jakości Kształcenia przyznane przez Uniwersytecką Komisję ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim. Wszystkie Wydziały Lekarskie prowadzone przez uczelnie zrzeszone w KRAUM zostały docenione za wysoką jakość kształcenia, potwierdzoną certyfikatem na kolejne pięlat, tj. do czerwca 2028 r. Wyróżnienia wręczyli przewodniczący UKJKKL prof. Janusz Moryś oraz prof. Marcin Gruchała, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

O przyjętym nowym standardzie kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, jak również organizacji drugiej edycji Kongresu Humanizacji Medycyny dyskutowano z przedstawicielami resortów – Wojciechem Murdzkiem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Piotrem Bromberem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Na posiedzeniu obecni byli Agnieszka Pietraszewska-Macheta, dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Jakub Kraszewski, przewodniczący Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, dyrektor naczelny uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, z którymi poruszono tematy związane z jakością w podmiotach leczniczych, w świetle nowej ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Pobyt w stolicy województwa warmińsko-mazurskiego był okazją do poznania okolicy, w tym zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie i Lidzbarku Warmińskim. Obrady połączone były z inauguracją roku akademickiego na Wydziale Lekarskim UWM, która odbyła się w 13 października, z udziałem przedstawicieli uczelni zrzeszonych w KRAUM.

Kolejne obrady KRAUM zaplanowano w styczniu 2023 r. Ich gospodarzem będzie Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 

Fot. Janusz Pająk/Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Posiedzenia KRAUM, 12.10.2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się 12 października 2023 r. w Lidzbarku Warmińskim. Organizatorem obrad jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.