Władze KRAUM

Przewodniczący: prof. dr hab. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Nauczyciel akademicki, lekarz, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii, profesor nauk medycznych. W latach 2012-2016 prorektor ds. studenckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, rektor Uczelni od 2016 roku. Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w kadencji 2020-2024.

Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku ukończył w 1996 r. Stopień naukowy doktora otrzymał w 2000 r. na podstawie pracy pt. Rola polimorfizmu genów układu renina-angiotensyna-aldosteron, przedsionkowego czynnika natriuretycznego oraz glikoprotein płytkowych w chorobie niedokrwiennej serca przygotowanej pod kierunkiem prof. Andrzeja Rynkiewicza. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2006 r. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy zatytułowanej Wewnątrznaczyniowy transfer genów do ściany tętnicy szyjnej królika przy pomocy wirusów zapalnych związanych z adenowirusami i wektorów adenowirusowych. Specjalizował się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. W 2016 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

Przez całe życie zawodowe związany z macierzystą Uczelnią – początkowo jako doktorant w I Klinice Chorób Serca, następnie od 2000 r. kolejno jako asystent i adiunkt. W 2010 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Zastępca koordynatora Klinicznego Centrum Kardiologii UCK od 2012 r. Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed od 2013 r.

W 1996 r. odbył trzymiesięczny staż kliniczny w Thorax Center Szpitala Uniwersyteckiego w Rotterdamie w ramach programu TEMPUS, a w latach 2000-2002 podoktorski staż naukowy w A. I. Virtanen Institute for Molecular Medicine Uniwersytetu Medycznego w Kuopio w Finlandii jako stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

W latach 2008-2012 i 2012-2016 członek senackiej komisji ds. budżetu i finansów. Pełnił funkcję pełnomocnika rektora GUMed ds. budowy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. Wieloletni opiekun Studenckiego Koła Naukowego uhonorowanego dwukrotnie nagrodą Czerwonej Róży dla najlepszego studenckiego koła naukowego Trójmiasta.

Promotor 8 ukończonych przewodów doktorskich i 3 otwartych, opiekun specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. Aktywny członek Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Autor i współautor ponad 120 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym o łącznym wskaźniku oddziaływania IF ok. 255 i 2705 pkt KBN/MNiSW.

Główne zainteresowania naukowe i kliniczne to: choroba wieńcowa, niewydolność serca, transplantacja serca i mechaniczne wspomaganie krążenia, czynniki genetyczne i środowiskowe rozwoju miażdżycy i jej powikłań, hipercholesterolemia rodzinna.

Z-ca przewodniczącego: prof. dr hab. Andrzej Tykarski, rektor Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Polski lekarz, internista, profesor nauk medycznych. Dziekan Wydziału Lekarskiego II UMP w latach 2005-2012. W kadencji 2012-2016 prorektor ds. organizacji, promocji i rozwoju, a od 2016 r. rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W 1976 r. ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie, a w 1982 r. studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 1988 r. Habilitował się w macierzystej uczelni w 1998 r. na podstawie rozprawy zatytułowanej Mechanizm hiperurykemii oraz wpływ leków hipotensyjnych na transport kwasu moczowego i jego prekursorów w nefronie w nadciśnieniu tętniczym pierwotnym. Tytuł profesora nauk medycznych otrzymał w 2005 r.

Specjalizacje I (1985) i II (1988) stopnia uzyskiwał w zakresie chorób wewnętrznych, ponadto specjalizował się z angiologii (2002) i hipertensjologii (2006).

Od 1982 r. podjął pracę w Klinice Chorób Wewnętrznych ówczesnej Akademii Medycznej w Poznaniu. W 2003 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 2009 r. objął stanowisko profesora zwyczajnego. Od 2010 r. pełni obowiązki kierownika Katedry i Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz lekarza kierującego Oddziału Nadciśnienia Tętniczego, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu.

Pełnił różne funkcje w strukturach swojej uczelni, m.in. pełnomocnika Rektora ds. programów Unii Europejskiej (2002-2005) oraz przewodniczącego: Uczelnianej Komisji Wyborczej (2005-2008), Senackiej Komisji Rozwoju Kadr Naukowych (2008-2016) i Senackiej Komisji Finansów (2012-2016).

Członek m.in. Towarzystwa Internistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (prezes w kadencji 2014-2016).

W latach 2004-2014 był redaktorem naczelnym dwumiesięcznika Nadciśnienie Tętnicze.

Promotor 9 ukończonych przewodów doktorskich i opiekun 2 kolejnych uczestników studiów doktoranckich. Aktywny członek Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dorobek naukowy liczy ponad 820 prac o wskaźniku IF ok. 256 i 5750,5 pkt KBN/MNiSW. Recenzent 28 prac doktorskich, w 11 postępowaniach habilitacyjnych i 9 profesorskich.

Z-ca przewodniczącego: prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska, prorektor ds. Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Specjalistka z zakresu chorób wewnętrznych i geriatrii, profesor nauk medycznych, prorektor ds. Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w kadencji 2020-2024.

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi z 1987 r. Po ukończeniu stażu podyplomowego rozpoczęła działalność kliniczną i naukowo-dydaktyczną, którą kontynuuje do chwili obecnej. Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych (I stopniem 1991 r., II stopniem 1995 r.) oraz geriatrii (2003 r.) W 1995 roku odbyła trzymiesięczny staż naukowo-kliniczny w Klinice Hepatologii i Gastroenterologii w Wyższej Szkole Medycznej w Hanowerze (Niemcy) pod kierunkiem prof. M. P. Mannsa.

W 1993 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt. Wpływ autagonistów receptora histaminowego H2 na metabolizm tlenowy w wybranych elementach morfotycznych krwi u osób z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, której promotorem był prof. dr hab. J. Chojnacki. W 1999 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny, w specjalności choroby wewnętrzne na podstawie oceny dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pt. Próby farmakologicznej modyfikacji stresu oksydacyjnego w nerce i krwi szczurów w przebiegu cukrzycy streptozotocypowej. W 2009 r. uzyskała tytuł profesora nauk medycznych.

Od 2001 r. kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii UMK w Toruniu.

W latach 2002-2012 prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Bydgoszczy, przemianowanej później na Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W kadencji 2012-2016 pełniła funkcją dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu. Ponownie została jednogłośnie wybrana dziekanem Wydziału na kadencję 2016-2020. W latach 2002-2005 oraz 2008-2012 była z wyboru członkiem uczelnianego Senatu.

Od 2004 r. jest ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej (aktualnie Polskiej Komisji Akredytacyjnej) w zakresie oceny, jakości kształcenia na kierunkach medycznych (ocena kierunku lekarskiego, lekarsko – dentystycznego, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne) i bierze czynny udział w pracach zespołów akredytacyjnych. W latach 2009-2017 została powołana przez Ministra Zdrowia na członka Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego, a następnie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych przy Ministrze Zdrowia. Od 1 stycznia 2020 roku została powołana na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej przez zespół medyczny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konsultant województwa kujawsko-pomorskiego w dziedzinie geriatrii od 2004 r.

Inicjatorka utworzenia w marcu 2005 roku Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, którego była przewodniczącą do 2018 roku. Aktualnie jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, a także członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego.

Od 2006 do 2016 r. pełni funkcję Przewodniczącej Towarzystwa Internistów Polskich Oddziału Bydgosko-Toruńskiego. Aktualnie została ponownie wybrana do Zarządu tego Oddziału. Od 2008 r. jest członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich. W kadencji 2012-2016 była członkiem Zarządu Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Od 2017 r. jest członkiem Zarządu Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce.

Redaktor naczelna czasopisma naukowego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Gerontologia Polska; członek komitetów naukowych czasopism: Geriatria, Progress In Health Sciences oraz Pielęgniarstwo XXI wieku, kolegium redakcyjnego czasopism: Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne oraz Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue oraz rady programowej Medycyny Wieku Podeszłego.

Bierze czynny udział w pracach Europejskiej Unii Towarzystwa Medycyny Geriatrycznej (EUGMS).

Zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół następujących zagadnień: udział stresu oksydacyjnego w stanach fizjologicznych organizmu oraz różnych stanach patologicznych organizmu, modyfikacja metabolizmu tlenowego w wybranych stanach patologicznych organizmu poprzez zastosowanie preparatów farmakologicznych oraz suplementacyjno-metaboliczna modyfikacja stresu oksydacyjnego w procesie starzenia się organizmu oraz w wybranych stanach patologicznych. Interesuje się również problemami diagnostyczno-terapeutycznymi, pielęgnacyjnymi, socjomedycznymi oraz stylem i jakością życia pacjentów w wieku podeszłym z uwzględnieniem różnych stanów patologicznych. Łączna wartość dorobku naukowego wynosi pkt. KBN/MNiSW: 4292, wskaźnik IF: 158,996, cytowania (Web of Science): 1376, index (Web of Science): 20, cytowania (Scopus): 1453, index (Scopus): 20. Promotor 31 zakończonych przewodów doktorskich, opiekunem licznych prac magisterskich i licencjackich, kierownik specjalizacji wielu lekarzy z zakresu chorób wewnętrznych i geriatrii.