[Niniejszy dokument ma charakter archiwalny. Aktualny regulamin dostępny jest tutaj]
Regulamin

Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

na kadencję 2012 – 2016

uchwalony w dniu 08.10.2012r.

 

§ 1

 

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, zwana dalej KRAUM tworzą Rektorzy wszystkich publicznych wyższych szkół medycznych działających w Polsce.

 

§ 2

Celem działania KRAUM jest:

 1.  wprowadzenie wspólnego stanowiska Rektorów i wyrażania opinii w sprawach związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zakresie nauk medycznych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących        społeczności akademickiej publicznych wyższych szkól medycznych.
 2. inspirowanie i koordynowanie współpracy publicznych wyższych szkół medycznych.
 3. podejmowanie w granicach obowiązującego prawa wszelkich czynności zmierzających do rozwoju wyższego szkolnictwa medycznego oraz nauk medycznych.
 4. wprowadzenie wspólnego stanowiska Rektorów i wyrażanie opinii w sprawach szpitali,  dla których organem założycielskim są Uczelnie oraz CMKP.

§ 3

 

 1. KRAUM wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym przewodniczącego i    zastępcę przewodniczącego.
 2. O wyborze decyduje zwykła większość głosów, ogólnego składu KRAUM.
 3. Kadencja przewodniczącego i jego zastępcy trwa cztery lata.

 

§ 4

 

 1. Przewodniczący KRAUM:
  1. reprezentuje KRAUM na zewnątrz, w tym także KRASP,
  2. ustala plan pracy na kolejne lata kadencji,
  3. ustala projekt porządku posiedzeń
  4. przewodniczy obradom
  5. podpisuje  uchwały KRAUM
  6. zatwierdza dokumenty finansowe, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania   wykonuje Zastępca.
 3. Zatwierdzanie dokumentów finansowych wymaga kontrasygnaty Kwestora Uczelni, która prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy dla KRAUM.

§ 5

 

 1. KRAUM obraduje na posiedzeniach zwołanych przez przewodniczącego zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeb.
 2. Zawiadomienie o terminie posiedzenia wraz z porządkiem obrad zwołujący przekazuje członkom KRAUM co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
 3. Posiedzenia nie objęte planem pracy mogą być zwołane z inicjatywy Przewodniczącego lub na pisemny wniosek co najmniej 2 członków KRAUM.
 4. We wniosku, o którym mowa w ust.3 członkowie przedstawiają uzasadnienie zwołania posiedzenia.
 5. W posiedzeniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni przez KRAUM goście.
 6. Rektora Uczelni członkowskiej może w posiedzeniach KRAUM reprezentować z prawem głosu upoważniony Prorektor.

 

 

§ 6

 1. KRAUM wyraża swoje stanowisko lub opinie w formie uchwał.
 2. Uchwały stanowią dokument, w którym zawarte są:
  1.  numer, data i tytuł podjętej uchwały,
  2. podstawa prawna podjęcia uchwały,
  3. merytoryczna treść uchwały
  4. podpis przewodniczącego.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnego składu KRAUM.
 4. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały:
  1.  w sprawach personalnych,
  2. na zarządzenie przewodniczącego.

§ 7

 1. W sprawach niecierpiących zwłoki, Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków może zarządzić głosowanie nad projektem uchwały w trybie korespondencyjnym (tzw. obiegowym).
 2. Warunkiem ważności głosowania w trybie obiegowym jest przesłanie wszystkim członkom KRAUM projektu uchwały oraz innych dokumentów niezbędnych do podjęcia uchwały.
 3. W razie skierowania sprawy do rozpatrzenia w trybie obiegowym, Przewodniczący określa zasady oraz termin do zajęcia stanowiska przez członków.
 4. Uchwała jest podjęta w ostatnim dniu głosowania wskazanym przez Przewodniczącego.
 5. O wynikach głosowania korespondencyjnego i podjętych uchwałach zamieszcza się stosowny zapis w protokole najbliższego posiedzenia KRAUM.

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez KRAUM.