Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 2/2016 KRAUM

z dnia 27 października 2016 r.

Regulamin działania
Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych


§ 1

Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, zwaną dalej KRAUM tworzą Rektorzy wszystkich publicznych wyższych szkół medycznych działających w Polsce.

§ 2

Celem działania KRAUM jest:

 1. Wprowadzenie wspólnego stanowiska Rektorów i wyrażania opinii w sprawach związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zakresie nauk medycznych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej publicznych wyższych szkól medycznych.
 2. Inspirowanie i koordynowanie współpracy publicznych wyższych szkół medycznych.
 3. Podejmowanie w granicach obowiązującego prawa wszelkich czynności zmierzających do rozwoju wyższego szkolnictwa medycznego oraz nauk medycznych.
 4. Wprowadzenie wspólnego stanowiska Rektorów i wyrażanie opinii w sprawach szpitali,  dla których organem założycielskim są Uczelnie oraz CMKP.
 5. Współpracowanie z KRASP.

§ 3

 1. KRAUM wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
 2. O wyborze decyduje zwykła większość głosów, ogólnego składu KRAUM.
 3. Kadencja Przewodniczącego i jego Zastępcy trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów uczelni.

§ 4

 1. Przewodniczący KRAUM:
  1. reprezentuje KRAUM na zewnątrz, w tym także w KRASP,
  2. ustala plan pracy na kolejne lata kadencji,
  3. ustala projekt porządku posiedzeń
  4. przewodniczy obradom
  5. podpisuje uchwały KRAUM
  6. zatwierdza dokumenty finansowe, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Zastępca.
 3. Zatwierdzanie dokumentów finansowych wymaga kontrasygnaty Kwestora Uczelni, która prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy dla KRAUM.

§ 5

 1. KRAUM obraduje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeb.
 2. Zawiadomienie o terminie posiedzenia wraz z porządkiem obrad Przewodniczący przekazuje członkom KRAUM co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
 3. Posiedzenia nie objęte planem pracy mogą być zwołane z inicjatywy Przewodniczącego lub na pisemny wniosek co najmniej 2 członków KRAUM.
 4. We wniosku, o którym mowa w ust.3 członkowie przedstawiają uzasadnienie zwołania posiedzenia.
 5. W posiedzeniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni przez KRAUM goście.
 6. Rektora Uczelni członkowskiej może w posiedzeniach KRAUM reprezentować z prawem głosu upoważniony Prorektor.

§ 6

 1. KRAUM wyraża swoje stanowisko lub opinie w formie uchwał.
 2. Uchwały stanowią dokument, w którym zawarte są:
  1. numer, data i tytuł podjętej uchwały,
  2. podstawa prawna podjęcia uchwały,
  3. merytoryczna treść uchwały
  4. podpis Przewodniczącego.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnego składu KRAUM.
 4. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały:
  1. w sprawach personalnych,
  2. na zarządzenie przewodniczącego.

§ 7

 1. W sprawach niecierpiących zwłoki, Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków może zarządzić głosowanie nad projektem uchwały w trybie korespondencyjnym (tzw. obiegowym).
 2. Warunkiem ważności głosowania w trybie obiegowym jest przesłanie wszystkim członkom KRAUM projektu uchwały oraz innych dokumentów niezbędnych do podjęcia uchwały.
 3. W razie skierowania sprawy do rozpatrzenia w trybie obiegowym, Przewodniczący określa zasady oraz termin do zajęcia stanowiska przez członków.
 4. Uchwała jest podjęta w ostatnim dniu głosowania wskazanym przez Przewodniczącego.
 5. O wynikach głosowania korespondencyjnego i podjętych uchwałach zamieszcza się stosowny zapis w protokole najbliższego posiedzenia KRAUM.

§ 8

 1. Strona internetowa KRAUM dostępna jest pod adresem https://kraum.org.pl
 2. Pliki strony internetowej oraz baza danych posadowione są na serwerze zewnętrznego usługodawcy hostingowego.
 3. Roczna opłata z tytułu korzystania z usług hostingowych uiszczana jest ze składek członkowskich KRAUM.
 4. Za administrowanie stroną internetową KRAUM odpowiedzialna jest  jednostka informatyczna Uczelni, której Rektor pełni funkcje Przewodniczącego KRAUM.
 5. Przekazanie pomiędzy Uczelniami uprawnień administracyjnych związanych z zarządzaniem stroną internetową odbywa się wraz z zakończeniem kolejnej kadencji KRAUM na podstawie dokumentu cesji wystawianego przez usługodawcę hostingowego.

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez KRAUM z mocą obowiązującą od 1 września 2016 r.

Archiwalne: Regulamin kadencji 2012-2016