Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 6/2022 KRAUM

z dnia 8 września 2022 r.

Regulamin
działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

§ 1

 1. Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, zwana dalej KRAUM, działa na podstawie art. 337 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022, poz. 574 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, a także na mocy § 4 ust. 2 pkt f) oraz ust. 3 Statutu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z dnia 13 października 2011r. z późn. zm.
 2. KRAUM działa jako dobrowolne zrzeszenie rektorów reprezentujących polskie publiczne uczelnie medyczne oraz inne publiczne uczelnie kształcące co najmniej na jednym kierunku lekarskim i/lub lekarsko-dentystycznym i Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz jest organem przedstawicielskim tych uczelni właściwym
  w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki.

§ 2

 1. W skład KRAUM mogą wchodzić:
  1. publiczne akademickie uczelnie medyczne uprawnione do posługiwania się nazwą „uniwersytet” i ewaluujące się obowiązkowo w dyscyplinie nauk medycznych oraz dodatkowo w dyscyplinie nauk o zdrowiu i/lub nauk farmaceutycznych, zwane dalej „uniwersytetem medycznym” reprezentowane przez ich rektorów,
  2. publiczne uczelnie akademickie, inne niż uczelnie medyczne, uprawnione do posługiwania się nazwą „uniwersytet”, ewaluujące się obowiązkowo
   w dyscyplinie nauk medycznych  oraz dodatkowo w dyscyplinie  nauk
   o zdrowiu i/lub dyscyplinie nauk farmaceutycznych,  w których kształcenie na kierunkach lekarskich i/lub lekarsko-dentystycznych i/lub farmaceutycznych odbywa się w ramach wyodrębnionej w tym celu jednostki organizacyjnej, reprezentowanej przez właściwego dla tej jednostki prorektora,
  3. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zwane dalej „CMKP” reprezentowane przez dyrektora CMKP.
 2. W skład KRAUM wchodzą uczelnie wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu – Lista uczelni członkowskich KRAUM.
 3. Działalność KRAUM nie narusza autonomii, niezależności oraz samorządności uczelni członkowskich wchodzących w skład Konferencji.
 4. KRAUM działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Przyjmuje się, że siedzibą KRAUM jest siedziba uczelni, której rektor w danej kadencji pełni funkcję przewodniczącego.
 6. Obsługę administracyjną KRAUM prowadzi uczelnia macierzysta przewodniczącego.

§ 3

 1. Członkowie KRAUM mają status członka zwyczajnego albo członka stowarzyszonego.
 2. Nadanie statusu członka zwyczajnego może nastąpić, gdy:
  1. zakończony został pierwszy cykl kształcenia na jednolitych studiach magisterskich,
  2. wydana została pozytywna ocena Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,
  3. w odniesieniu do publicznej uczelni akademickiej innej niż uczelnia medyczna, kształcenie na kierunkach lekarskich i/lub lekarsko-dentystycznych i/lub farmaceutycznych odbywa się w ramach wyodrębnionej w tym celu jednostki organizacyjnej, reprezentowanej przez właściwego dla tej jednostki prorektora.
 3. Nadanie statusu członka stowarzyszonego może nastąpić, gdy:
  1. trwa pierwszy cykl kształcenia na jednolitych studiach magisterskich,
  2. wydana została pozytywna opinia Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim,
  3. w odniesieniu do publicznej uczelni akademickiej innej niż uczelnia medyczna, kształcenie na kierunkach lekarskich lub lekarsko-dentystycznych lub farmaceutycznych odbywa się w ramach wyodrębnionej w tym celu jednostki organizacyjnej, reprezentowanej przez właściwego dla tej jednostki prorektora.
 4. Uzyskanie statusu członka KRAUM następuje w drodze uchwały KRAUM podjętej na wniosek uczelni. Pisemny wniosek składa rektor zainteresowanej uczelni do przewodniczącego KRAUM.

§ 4

 1. Utrata statusu członka zwyczajnego KRAUM lub statusu członka stowarzyszonego KRAUM  następuje w przypadku:
  1. niespełnienia warunków, o których mowa w § 2 ust. 1,
  2. utraty statusu uczelni akademickiej w rozumieniu przepisów ustawy,
  3. likwidacji uczelni,
  4. rezygnacji z uczestniczenia w KRAUM.
 1. Utrata statusu członka KRAUM następuje w drodze podjęcia uchwały przez członków KRAUM. Przewodniczący niezwłocznie informuje o treści uchwały zainteresowaną uczelnię oraz pozostałych członków KRAUM.

§ 5

 1. Celem działania KRAUM jest w szczególności:
  1. wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach związanych z kształceniem przed
   i podyplomowym w zakresie dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej członków KRAUM,
  2. inspirowanie i koordynowanie współpracy uczelni członkowskich KRAUM,
  3. podejmowanie w granicach obowiązującego prawa wszelkich czynności zmierzających do rozwoju wyższego szkolnictwa medycznego oraz dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  4. występowanie w sprawach dotyczących środowiska uczelni medycznych wobec organów władzy państwowej – wykonawczej (zwłaszcza Ministerstwa Zdrowia)
   i ustawodawczej,
  5. wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach szpitali i innych podmiotów, dla których organem założycielskim są uczelnie członkowskie KRAUM,
  6. dbanie o przestrzeganie zasad etycznych, wartości akademickich i etosu nauczyciela akademickiego,
  7. wspieranie działań zmierzających do doskonalenia procesu dydaktycznego, odpowiedniego poziomu kształcenia oraz rozwoju kadry dydaktycznej na uczelniach medycznych oraz uczelniach kształcących na kierunkach medycznych,
  8. współpraca z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
 2. Do realizacji celów, o których mowa w ust. 1, KRAUM może powołać w szczególności komisje, konwenty, zespoły eksperckie, ekspertów.
 3. Komisje powołuje i odwołuje przewodniczący KRAUM, określając ich skład, w tym przewodniczącego Komisji , a także wyznaczając ich zadania.
 4. W skład komisji wchodzą osoby wskazane przez członków KRAUM.
 5. Przewodniczącym komisji jest osoba wskazana przez przewodniczącego KRAUM.
 6. Szczegółowy tryb pracy komisji może określać jej regulamin.

§ 6

 1. Dla osiągnięcia celów, o których mowa w § 5 ust. 1, członkowie KRAUM:
  1. dbają o zapewnienie właściwej reprezentacji polskich uczelni medycznych
   w gremiach i organizacjach reprezentujących interesy wyższego szkolnictwa medycznego w Polsce i Europie,
  2. inicjują działania w obszarze szkolnictwa wyższego,
  3. zajmują stanowisko w sprawach istotnych dla rozwoju publicznych uczelni medycznych,
  4. współpracują z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
  5. wyrażają (w tym także z własnej inicjatywy) opinie i postulaty oraz przedstawiają wnioski w sprawach dotyczących wyższego szkolnictwa medycznego,
  6. podejmują działania mające na celu podniesienie jakości kształcenia oraz zapewnienia odpowiednich warunków kształcenia studentów i doktorantów.

§ 7

 1. Przewodniczącego KRAUM oraz jego dwóch zastępców wybierają ze swojego grona rektorzy elekci uczelni członkowskich wybrani na nową kadencję.
 2. Wybór przewodniczącego KRAUM oraz jego zastępców na nową kadencję, dokonywany jest w głosowaniu tajnym, większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
  i następuje nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 miesięcy bieżącej kadencji.
 3. Zgromadzenie wyborcze KRAUM zwołuje dotychczasowy przewodniczący lub jego zastępca.
 4. Uprawnionymi do głosowania są wyłącznie członkowie zwyczajni KRAUM.
 5. W przypadku niedokonania wyboru przewodniczącego i zastępców przewodniczącego do końca bieżącej kadencji ustępujący przewodniczący prowadzi posiedzenie do czasu wyboru przewodniczącego i zastępców przewodniczącego nowej kadencji.
 6. Organizatorem posiedzenia, o którym mowa  w ust. 5, jest uczelnia macierzysta ustępującego przewodniczącego.
 7. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o rektorze elekcie należy przez to rozumieć również dyrektora elekta CMKP oraz właściwego prorektora elekta, o którym mowa w § 2 Regulaminu.

§ 8

 1. Przewodniczący KRAUM:
  1. kieruje działalnością oraz ustala plan pracy KRAUM,
  2. reprezentuje KRAUM na zewnątrz, w tym także wobec Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
  3. ustala projekt porządku posiedzeń,
  4. przewodniczy obradom,
  5. podpisuje uchwały KRAUM,
  6. zatwierdza dokumenty finansowe, z zastrzeżeniem ust. 3.
 1. W przypadku nieobecności przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje upoważniony zastępca przewodniczącego.
 2. Zatwierdzanie dokumentów finansowych wymaga kontrasygnaty osoby sprawującej funkcję głównego księgowego w rozumieniu art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 305, z późn. zm.) w uczelni macierzystej przewodniczącego, która prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy dla KRAUM.

§ 9.

 1. KRAUM obraduje na posiedzeniach zwołanych przez przewodniczącego, zgodnie
  z planem pracy oraz w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, z przerwą wakacyjną w miesiącach lipiec − sierpień.
 2. Zawiadomienie o terminie posiedzenia wraz z porządkiem obrad przewodniczący przekazuje członkom KRAUM drogą elektroniczną, z co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
 3. Posiedzenia KRAUM nieobjęte planem pracy mogą być zwołane z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek co najmniej jednego członka KRAUM.
 4. W posiedzeniach KRAUM mogą uczestniczyć także inne osoby z głosem doradczym lub jako zaproszeni goście z inicjatywy przewodniczącego lub innego członka KRAUM.
 5. W posiedzeniach KRAUM rektora reprezentującego uniwersytet medyczny może zastępować z prawem głosu upoważniony prorektor lub wyznaczony pełnomocnik.
  W posiedzeniach KRAUM właściwego prorektora reprezentującego Uniwersyteckie Kolegium Medyczne oraz dyrektora CMKP może zastępować z prawem głosu wyznaczony pełnomocnik.
 6. Posiedzenia mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zawiadomienie o terminie posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość wraz z porządkiem obrad przewodniczący przekazuje członkom KRAUM drogą elektroniczną, z co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

§ 10

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. uczestniczyć w pracach KRAUM,
  2. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach,
  3. zgłaszać wnioski i interpelacji do przewodniczącego.
 1. Członkowie stowarzyszeni mają prawo:
  1. uczestniczyć z głosem doradczym w pracach KRAUM, bez prawa głosowania przy podejmowaniu uchwał,
  2. zabierać głos we wszystkich sprawach podejmowanych na posiedzeniach KRAUM, zgłaszać wnioski i postulaty,
  3. brać udział w posiedzeniach KRAUM.
 1. Członkowie zwyczajni i stowarzyszeni mają obowiązek:
  1. przestrzegać Regulaminu oraz innych postanowień wynikających
   z podejmowanych przez KRAUM uchwał,
  2. uiszczać składki w wysokości określonej przez KRAUM,
  3. wspierać realizację celów KRAUM oraz propagować stanowiska ujęte w uchwałach podejmowanych przez KRAUM.

§ 11

 1. KRAUM  wyraża swoje stanowiska lub opinie w formie uchwał.
 2. Przy podejmowaniu uchwał  członkowie KRAUM dążą do uzyskania konsensusu. Jeżeli osiągnięcie konsensusu jest niemożliwe, uchwały zapadają większością 2/3 ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Członkowie stowarzyszeni KRAUM nie biorą udziału w głosowaniu i nie są wliczani do kworum.
 4. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały:
  1. w sprawach personalnych,
  2. na zarządzenie przewodniczącego.

§ 12

 1. W sprawach niecierpiących zwłoki, przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednego członka KRAUM może zarządzić głosowanie nad projektem uchwały w trybie korespondencyjnym (tzw. obiegowym).
 2. Warunkiem ważności głosowania w trybie obiegowym jest przesłanie wszystkim członkom KRAUM projektu uchwały oraz innych dokumentów niezbędnych do podjęcia uchwały.
 3. W razie skierowania sprawy do rozpatrzenia w trybie obiegowym, przewodniczący określa zasady oraz termin do zajęcia stanowiska przez członków KRAUM.
 4. Uchwała jest podjęta w ostatnim dniu głosowania wskazanym przez przewodniczącego.
 5. O wynikach głosowania korespondencyjnego i podjętych uchwałach zamieszcza się stosowny zapis w protokole najbliższego posiedzenia KRAUM.

§ 13

 1. Strona internetowa KRAUM dostępna jest pod adresem https://kraum.org.pl.
 2. Pliki strony internetowej oraz baza danych posadowione są na serwerze zewnętrznego usługodawcy hostingowego.
 3. Roczna opłata z tytułu korzystania z usług hostingowych uiszczana jest ze składek członkowskich KRAUM.
 4. Za administrowanie stroną internetową KRAUM odpowiedzialna jest jednostka informatyczna uczelni macierzystej przewodniczącego KRAUM.
 5. Przekazanie pomiędzy uczelniami uprawnień administracyjnych związanych
  z zarządzaniem stroną internetową odbywa się wraz z zakończeniem kolejnej kadencji KRAUM na podstawie dokumentu cesji wystawianego przez usługodawcę hostingowego.