Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 107/2020 KRAUM

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Regulamin
działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
tekst jednolity


§ 1

Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, zwaną dalej KRAUM tworzą Rektorzy wszystkich publicznych wyższych szkół medycznych działających w Polsce.


§ 1a

1. Uczelnie, o których mowa w § 1, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego są członkami zwyczajnymi.

2. Nadanie uczelniom niemedycznym statusu członka zwyczajnego albo stowarzyszonego może nastąpić na zasadach określonych Uchwałą Nr 7/2016 z dnia 27.10.2016 r. z późn. zm.


§ 2

1. Celem działania KRAUM jest:

1) wypracowywanie wspólnego stanowiska Rektorów i wyrażanie opinii w sprawach związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zakresie nauk medycznych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej publicznych wyższych szkół medycznych,
2) inspirowanie i koordynowanie współpracy publicznych wyższych szkół medycznych,
3) podejmowanie w granicach obowiązującego prawa wszelkich czynności zmierzających do rozwoju wyższego szkolnictwa medycznego oraz nauk medycznych,
4) wypracowywanie wspólnego stanowiska Rektorów i wyrażanie opinii w sprawach szpitali, dla których organem założycielskim są Uczelnie oraz CMKP,
5) współpraca z KRASP.

2. Do realizacji celów, o których mowa w ust. 1 KRAUM może powołać w szczególności komisje, konwenty, zespoły eksperckie, ekspertów.


§ 3

1. KRAUM wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego.

2. O wyborze decyduje zwykła większość głosów, ogólnego składu KRAUM.

3. Kadencja Przewodniczącego i jego Zastępców trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów uczelni.

4. W przypadku niedokonania wyboru Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego do końca bieżącej kadencji, ustępujący Przewodniczący jest upoważniony do zwołania po dniu 31.08.2020 r. pierwszego posiedzenia KRAUM nowej kadencji, które odbędzie się w trybie zdalnym. Ustępujący Przewodniczący prowadzi posiedzenie do czasu wyboru Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego nowej kadencji.

5. Organizatorem posiedzenia, o którym mowa w ust. 4 jest macierzysta uczelnia ustępującego Przewodniczącego.


§ 4

1. Przewodniczący KRAUM:

1) reprezentuje KRAUM na zewnątrz, w tym także w KRASP,
2) ustala plan pracy na kolejne lata kadencji,
3) ustala projekt porządku posiedzeń
4) przewodniczy obradom
5) podpisuje uchwały KRAUM
6) zatwierdza dokumenty finansowe, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Zastępca.

3. Zatwierdzanie dokumentów finansowych wymaga kontrasygnaty Kwestora Uczelni, która prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy dla KRAUM.


§ 5

1. KRAUM obraduje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeb.

2. Zawiadomienie o terminie posiedzenia wraz z porządkiem obrad Przewodniczący przekazuje członkom KRAUM, w tym uczelniom, które uzyskały status członka stowarzyszonego z głosem doradczym, co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

3. Posiedzenia nie objęte planem pracy mogą być zwołane z inicjatywy Przewodniczącego lub na pisemny wniosek co najmniej 2 członków KRAUM.

4. We wniosku, o którym mowa w ust.3 członkowie przedstawiają uzasadnienie zwołania posiedzenia.

5. W posiedzeniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni przez KRAUM goście.

6. Rektora Uczelni członkowskiej może w posiedzeniach KRAUM reprezentować z prawem głosu upoważniony Prorektor.


§ 5a

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) uczestniczyć w pracach KRAUM,
2) przestrzegać regulaminu oraz innych postanowień wynikających z podejmowanych przez KRAUM uchwał,
3) uiszczać składki, w wysokości określonej przez KRAUM,
4) wspierać realizację celów KRAUM oraz propagować stanowiska ujęte w uchwałach podejmowanych przez KRAUM.

2. Członkowie stowarzyszeni mają prawo:

1) uczestniczyć z głosem doradczym w pracach KRAUM, bez prawa podejmowania uchwał,
2) zabierać głos we wszystkich sprawach KRAUM, zgłaszać wnioski i postulaty,
3) brać udział w posiedzeniach oraz korzystać ze wszystkich urządzeń KRAUM.

3. Członkowie stowarzyszeni mają obowiązek:

1) przestrzegać regulaminu oraz innych postanowień wynikających z podejmowanych przez KRAUM uchwał,
2) uiszczać składki, w wysokości określonej przez KRAUM,
3) wspierać realizację celów KRAUM oraz propagować stanowiska ujęte w uchwałach podejmowanych przez KRAUM.


§ 6

1. KRAUM wyraża swoje stanowisko lub opinie w formie uchwał.

2. Uchwały stanowią dokument, w którym zawarte są:

1) numer, data i tytuł podjętej uchwały,
2) podstawa prawna podjęcia uchwały,
3) merytoryczna treść uchwały,
4) podpis Przewodniczącego.

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnego składu KRAUM. Członkowie KRAUM, którzy uzyskali status członka stowarzyszonego z głosem doradczym nie biorą udziału w głosowaniu i nie są wliczani do quorum.

4. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały:

1) w sprawach personalnych,
2) na zarządzenie przewodniczącego.


§ 7

1. W sprawach niecierpiących zwłoki, Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków może zarządzić głosowanie nad projektem uchwały w trybie korespondencyjnym (tzw. obiegowym).

2. Warunkiem ważności głosowania w trybie obiegowym jest przesłanie wszystkim członkom KRAUM projektu uchwały oraz innych dokumentów niezbędnych do podjęcia uchwały.

3. W razie skierowania sprawy do rozpatrzenia w trybie obiegowym, Przewodniczący określa zasady oraz termin do zajęcia stanowiska przez członków.

4. Uchwała jest podjęta w ostatnim dniu głosowania wskazanym przez Przewodniczącego.

5. O wynikach głosowania korespondencyjnego i podjętych uchwałach zamieszcza się stosowny zapis w protokole najbliższego posiedzenia KRAUM.


§ 8

1. Strona internetowa KRAUM dostępna jest pod adresem https://kraum.org.pl

2. Pliki strony internetowej oraz baza danych posadowione są na serwerze zewnętrznego usługodawcy hostingowego.

3. Roczna opłata z tytułu korzystania z usług hostingowych uiszczana jest ze składek członkowskich KRAUM.

4. Za administrowanie stroną internetową KRAUM odpowiedzialna jest jednostka informatyczna Uczelni, której Rektor pełni funkcje Przewodniczącego KRAUM.

5. Przekazanie pomiędzy Uczelniami uprawnień administracyjnych związanych z zarządzaniem stroną internetową odbywa się wraz z zakończeniem kolejnej kadencji KRAUM na podstawie dokumentu cesji wystawianego przez usługodawcę hostingowego.


§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez KRAUM z mocą obowiązującą od 1 września 2016 r.