Regulamin
działania Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych

§ 1

Konwent Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Publicznych zwany dalej KDWFUM tworzą Dziekani Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych określonych w Uchwale KRAUM w sprawie powołania Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych.

§ 2

 1. Celem działania KDWFUM jest:
  1. wypracowywanie wspólnego stanowiska Dziekanów i wyrażanie opinii w sprawach związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zakresie kierunków prowadzonych na Wydziałach Farmaceutycznych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej publicznych wyższych szkół medycznych,
  2. współpraca z Rektorami publicznych wyższych szkół medycznych,
  3. podejmowanie w granicach obowiązującego prawa wszelkich czynności zmierzających do rozwoju wyższego szkolnictwa medycznego,
  4. wypracowywanie wspólnego stanowiska Dziekanów i przedkładanie KRAUM,
  5. współpraca z KRAUM,
  6. współpraca z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym, Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelną Radą Aptekarską.
 2. Do realizacji celów, o których mowa w ust. 1 KDWFUM może powołać w szczególności komisje, konwenty, zespoły eksperckie, ekspertów.

§ 3

 1. KDWFUM wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 2. O wyborze decyduje zwykła większość głosów, ogólnego składu KDWFUM.
 3. Kadencja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów uczelni.

§ 4

 1. Przewodniczący KDWFUM:
  1. reprezentuje KDWFUM na zewnątrz,
  2. ustala plan pracy i terminy oraz miejsce spotkań na kolejne lata kadencji,
  3. ustala projekt porządku posiedzeń,
  4. przewodniczy obradom,
  5. podpisuje uchwały KDWFUM z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 4.
 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.

§ 5

 1. KDWFUM obraduje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego zgodnie z planem oraz w miarę potrzeb.
 2. Zawiadomienie o terminie posiedzenia wraz z porządkiem obrad na wniosek Przewodniczącego przekazuje członkom KDWFUM organizator bieżącego spotkania, co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
 3. Posiedzenia nie objęte planem pracy mogą być zwołane z inicjatywy Przewodniczącego lub na pisemny wniosek co najmniej 2 członków KDWFUM.
 4. We wniosku, o którym mowa w ust. 3 członkowie przedstawiają uzasadnienie zwołania posiedzenia.
 5. Dziekana Uczelni członkowskiej może w posiedzeniach KDWFUM reprezentować z prawem głosu upoważniony Prodziekan.

§ 6

 1. Członkowie mają obowiązek:
  1. uczestniczyć w pracach KDWFUM,
  2. przestrzegać regulaminu oraz innych postanowień wynikających z podejmowanych przed KDWFUM uchwał,
  3. wspierać realizację celów KDWFUM oraz propagować stanowiska ujęte w uchwałach podejmowanych przed KDWFUM.

§ 7

 1. KDWFUM wyraża swoje stanowisko lub opinie w formie uchwał.
 2. Uchwały stanowią dokument, w którym zawarte są:
  1. numer, data i tytuł podjętej uchwały,
  2. podstawa prawna podjęcia uchwały,
  3. merytoryczna treść uchwały,
  4. podpis Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego odpowiednio do § 4 ust. 1 pkt 5.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnego składu KDWFUM. Członkowie KDWFUM, którzy uzyskali status członka stowarzyszonego z głosem doradczym nie biorą udziału w głosowaniu i nie są wliczani do quorum.
 4. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały:
  1. w sprawach personalnych,
  2. na zarządzenie Przewodniczącego.

§ 8

 1. W sprawach niecierpiących zwłoki, Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków może zarządzić głosowanie nad projektem uchwały w trybie korespondencyjnym (tzw. obiegowym).
 2. Warunkiem ważności głosowania w trybie obiegowym jest przesłanie wszystkim członkom KDWFUM projektu uchwały oraz innych dokumentów niezbędnych do podjęcia uchwały.
 3. W razie skierowania sprawy do rozpatrzenia w trybie obiegowym, Przewodniczący określa zasady oraz termin do zajęcia stanowiska przez członków.
 4. Uchwała jest podjęta w ostatnim dniu głosowania wskazanym przez Przewodniczącego.
 5. O wynikach głosowania korespondencyjnego i podjętych uchwałach zmieszczą się stosowny zapis w protokole najbliższego posiedzenia KDWFUM.

§ 9

Strona internetowa KDWFUM będzie posadowiona w obrębie witryny Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od 01.01.2018 r.