O Uczelni

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego od 50 lat pełni w krajowym systemie medycznego kształcenia podyplomowego funkcję szkoły wyższej, której słuchacze studiów podyplomowych rekrutują się spośród lekarzy realizujących program specjalizacji oraz medyczne kształcenie ustawiczne, a także z innych grup zawodowych, takich jak farmaceuci, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni i dyspozytorzy medyczni oraz inne osób wykonujących zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia. Ponadto CMKP koordynuje oraz kontroluje zadania realizowane przez inne podmioty.

Centrum zatrudnia ponad 400 nauczycieli akademickich i posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. Centrum Medyczne prowadzi również Szkołę Doktorską i studia doktoranckie, a także inicjuje i prowadzi działalność badawczą w dziedzinie nauk medycznych.

Celem działania CMKP jest przygotowanie wyspecjalizowanej kadry do działania w systemie ochrony zdrowia. Do podstawowych zadań Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, wyznaczonych przepisami ustawowymi i statutem, należy między innymi:

  • podyplomowe kształcenie i doskonalenie profesjonalnej wiedzy medycznej: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów i innych pracowników ochrony zdrowia z wyższym wykształceniem w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • koordynacja działań innych uczelni medycznych związanych z kształceniem specjalizacyjnym i podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów;
  • dokonywanie analizy potrzeb w zakresie kształcenia medycznego, oceny skuteczności tego kształcenia oraz doskonalenie form i metod kształcenia podyplomowego,
  • przygotowanie, redagowanie oraz nowelizacja programów kształcenia specjalizacyjnego dla lekarzy, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych i innych zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
  • prowadzenie akredytacji kursów objętych programem specjalizacji oraz akredytacji szpitali i innych jednostek ochrony zdrowia ubiegających się o uzyskanie uprawnień do prowadzenia specjalizacji;
  • monitorowanie kształcenia podyplomowego.

Działalność dydaktyczna i badawcza realizowana jest w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w szpitalach i oddziałach klinicznych zlokalizowanych w dwóch szpitalach klinicznych CMKP: SPSK im. Prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie oraz w SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku, jak i na tzw. bazie obcej, w szpitalach warszawskich, między innymi w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytucie Badawczym, Instytucie Hematologii i Transfuzjologii, w Szpitalu Bielańskim, w Szpitalu Grochowskim Sp. z o.o., w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o., w Centrum Medycznym Żelazna czy w Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku.

Swoje działania CMKP realizuje we współpracy z Polską Akademią Nauk, uczelniami, instytutami badawczymi, konsultantami krajowymi wszystkich dziedzin medycyny oraz towarzystwami naukowymi, właściwymi samorządami zawodów medycznych, wojewódzkimi centrami zdrowia publicznego oraz innymi instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą oraz leczniczą w kraju i za granicą.

Każdego roku Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego organizuje i finansuje ponad 1000 kursów, z których prawie 80% realizuje własna kadra naukowa Centrum Medycznego. Uczestniczy w nich corocznie około 20 tys. osób.  Od roku akademickiego 2019/2020 w CMKP na platformie e-learningowej CMKP prowadzone są kursy e-learningowe w formie wykładów offline i online, powszechnie wprowadzono streaming i nauczanie w formie hybrydowej. Od marca 2020 r. wszystkie wykłady teoretyczne na kursach specjalizacyjnych i doskonalących oraz studiach doktoranckich prowadzone są wyłącznie w formie zdalnej, przeprowadzono 365 kursów w formie e-learningowej, w większości jako wykłady online. Przeniesienie wykładów z sali wykładowej do pokoju wirtualnego umożliwiło zachowanie ciągłości kształcenia specjalistycznego i doskonalącego w sytuacji pandemii i pozwoliło na zmniejszenie ograniczeń związanych z liczbą słuchaczy, którzy mogą wziąć udział w zajęciach, zapewniając jednocześnie interaktywność wykładów. We wszystkich kursach e-learningowych uczestniczyło 14568 słuchaczy. Opracowano zasady weryfikacji zdalnej obecności słuchaczy oraz system ewaluacji kursów, a zdobytą wiedzy weryfikują testy przeprowadzane po każdym kursie na platformie e-learningowej. Wdrożono tym samym system nowoczesnej edukacji medycznej opartej własnej bazie multimedialnych wideowykładów. Obecnie CMKP umożliwia dostęp do wykładów 24000 słuchaczy i 600 wykładowcom oraz jednoczesne prowadzenie ponad 40 kursów dziennie z wysoką jakością i dźwięku i obrazu.

Wśród licznych działań dydaktycznych Centrum Medycznego wyróżnienia warte przedsięwzięcia realizowane z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej, dotyczące kształcenia specjalistów w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju tj.: geriatria, chirurgia onkologiczna, medycyna rodzinna, reumatologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, rehabilitacja medyczna, onkologia kliniczna, hematologia, patomorfologia, radioterapia onkologiczna, medycyna ratunkowa, medycyna paliatywna i pediatria. Realizacja projektu ma zapewnić wzrost liczby specjalistów i poprawę dostępności do świadczeń specjalistycznych.

Centrum Medyczne realizuje również projekt wdrożeniowy pt. „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych”. Jego celem jest poprawa jakości i bezpieczeństwa procesu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w wybranych dziedzinach medycyny poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie do praktyki nowego rozwiązania zawierającego elementy dydaktyki z użyciem zaawansowanych technik medycznej symulacji endoskopowej przy wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnerów ponadnarodowych.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest także Partnerem w Projekcie „Interdyscyplinarnie efektywnie skutecznie: szkolenia podnoszące kompetencje pracowników organów tworzących i osób zarządzających podmiotami leczniczymi”, którego celem jest zapewnienie wzrostu wiedzy i kompetencji osób wchodzących w skład interdyscyplinarnych zespołów zarządzających w podmiotach leczniczych oraz przedstawicieli ich organów tworzących.

Również działalność naukowa realizowana w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego wspierana jest aktywnie przez fundusze własne oraz liczne źródła zewnętrzne w tym w ramach środków pochodzących z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Agencji Badań Medycznych czy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.