O Uczelni

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego od ponad 45 lat pełni w krajowym systemie medycznego kształcenia podyplomowego funkcję szkoły wyższej, której słuchacze studiów podyplomowych rekrutują się spośród lekarzy realizujących program specjalizacji oraz medyczne kształcenie ustawiczne, a także z innych grup zawodowych, takich jak farmaceuci, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni i dyspozytorzy medyczni oraz inne osób wykonujących zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia np. biologów, fizyków medycznych, psychologów, itp.

Centrum zatrudnia ponad 260 nauczycieli akademickich i posiada, między innymi uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Centrum Medyczne prowadzi również studia doktoranckie, a także inicjuje i prowadzi działalność badawczą w dziedzinie nauk medycznych.

Do podstawowych zadań Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, wyznaczonych przepisami ustawowymi i statutem, należy między innymi:

  • podyplomowe kształcenie lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów i innych pracowników ochrony zdrowia z wyższym wykształceniem;
  • koordynacja działań innych uczelni medycznych związanych z kształceniem specjalizacyjnym
    i podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów;
  • przygotowanie, redagowanie oraz nowelizacja programów kształcenia specjalizacyjnego dla lekarzy, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych i innych zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
  • prowadzenie akredytacji kursów objętych programem specjalizacji oraz akredytacji szpitali i innych jednostek ochrony zdrowia ubiegających się o uzyskanie uprawnień do prowadzenia specjalizacji;
  • monitorowanie kształcenia podyplomowego.

Działalność dydaktyczna i badawcza realizowana jest w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w szpitalach i oddziałach klinicznych zlokalizowanych w dwóch szpitalach klinicznych CMKP: SPSK im. Prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie oraz w SPSK im. Prof. A. Grucy CMKP w Otwocku, jak i na tzw. bazie obcej, w szpitalach warszawskich, między innymi w Instytucie – Centrum Onkologii, Instytucie Hematologii, w Szpitalu Bielańskim, Szpitalu Grochowskim Sp. z o.o., czy Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o..

Każdego roku Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego organizuje i finansuje ponad 1000 kursów, z których prawie 80% realizuje własna kadra naukowa Centrum Medycznego. Uczestniczy w nich corocznie około 17 tys. osób.

Wśród licznych działań dydaktycznych Centrum Medycznego wyróżnienia warte przedsięwzięcia realizowane z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej, dotyczące kształcenia specjalistów w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych tj.: geriatria, chirurgia onkologiczna, medycyna rodzinna, reumatologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, rehabilitacja medyczna onkologia kliniczna, hematologia, patomorfologia, radioterapia onkologiczna. Obejmuje ono kształcenie specjalizacyjne lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację po 1 października 2014 roku. Centrum Medyczne realizuje również projekt wdrożeniowy pt. „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych”. Jego celem jest poprawa jakości i bezpieczeństwa procesu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w wybranych dziedzinach medycyny poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie do praktyki nowego rozwiązania zawierającego elementy dydaktyki z użyciem zaawansowanych technik medycznej symulacji endoskopowej przy wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnerów ponadnarodowych.

Również działalność naukowa realizowana w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego wspierana jest aktywnie przez fundusze własne oraz liczne źródła zewnętrzne w tym w ramach środków pochodzących z Naukowej Fundacji Polfarmy, Narodowego Centrum Nauki, czy Narodowego Centrum Nauki i Rozwoju.