Prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała
Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Marcin Gruchała jest kierownikiem I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed, specjalistą chorób wewnętrznych (I i II stopnia) oraz kardiologii.

Studia medyczne ukończył w 1996 r. w ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku. W tym samym roku rozpoczął dzienne studia doktoranckie w I Klinice Chorób Serca. Pracę doktorską zatytułowaną Rola polimorfizmu genów układu renina-angiotensyna-aldosteron, przedsionkowego peptydu natriuretycznego oraz glikoprotein płytkowych w chorobie niedokrwiennej serca obronił w 2000 r. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w specjalności kardiologia uzyskał w 2006 r. na podstawie rozprawy Wewnątrznaczyniowy transfer genów do ściany tętnicy szyjnej królika przy pomocy wirusów zapalnych związanych z adenowirusami i wektorów adenowirusowych.

W 1996 r. odbył trzymiesięczny staż naukowo-kliniczny w Thorax Center w Rotterdamie, a latach 2000-2002 dwuletni podoktorski staż naukowy w A. I. Virtanen Institute for Molecular Medicine Uniwersytetu Medycznego w Kuopio w Finlandii jako stypendysta Fundacji na Recz Nauki Polskiej.

Z macierzystą Uczelnią związany jest od początku kariery zawodowej – od 2000 r. jako asystent w I Klinice Chorób Serca, a następnie adiunkt. W 2010 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego GUMed. W kadencji 2012-2016 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich, a w latach 2009-2013 był pełnomocnikiem rektora GUMed ds. budowy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku. Był członkiem senackiej komisji ds. budżetu i finansów w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016. Przez wiele lat był opiekunem Studenckiego Koła Naukowego w I Katedrze i Klinice Kardiologii, dwukrotnie uhonorowanego nagrodą Czerwonej Róży dla najlepszego koła studenckiego Trójmiasta.

Główne zainteresowania kliniczne i naukowe prof. Marcina Gruchały to: choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze u pacjentów z chorobą wieńcową, niewydolność serca, transplantacja serca i mechaniczne wspomaganie krążenia, czynniki genetyczne i środowiskowe rozwoju miażdżycy i jej powikłań oraz hipercholesterolemia rodzinna.

Jest promotorem 6 ukończonych przewodów doktorskich i 3 otwartych, opiekunem specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. Członek zarządu Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Współautor 50 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym o łącznym wskaźniku oddziaływania IF ok. 207 i 1082 punktów KBN/MNiSzW. Liczba cytowań bez autocytowań wynosi: 863 (wg Scopus), 676 (wg Web of Science); indeks-h: 13 wg Scopus, 12 wg Web of Science (1.11.2015).