Przebieg pracy zawodowej.

Dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. nadzw. w CMKP ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w 1981 roku. W latach 1981-1985 została zatrudniona na stanowisku asystenta naukowego w Pracowni Hodowli Tkanek Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.

W latach 1985 – 1988 była zatrudniona jako asystent naukowy w Pracowni Badań Izotopowych ICMDiK PAN. W 1987 uzyskała I stopieńspecjalizacji z neurologii,  w 1991 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych nadany uchwałą Rady Naukowej ICMDiK PAN.
W 1993 uzyskała specjalizację II stopnia z zakresu neurologii.

W latach 1988-1994 zatrudniona w Klinice Neurologii i Epileptologii CMKP, najpierw na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego, w 1994 awansowała na stanowisko adiunkta. W 1988 roku została Kierownikiem pierwszej w Polsce Pracowni Wideometrii – długoterminowego jednoczasowego monitorowania zapisu EEG i obrazu pacjenta.

W 1992 r. prof. Jędrzejczak powołała przy Klinice Neurologii i Epileptologii Zespół Epileptologiczno-Perinatologiczny Opieki nad Ciężarną z Padaczką. W latach 1994-1998 była koordynatorem ogólnopolskich badań nad skutecznością oraz bezpieczeństwem stosowania najnowszych leków przeciwpadaczkowych oraz ogólnopolskim koordynatorem badań nad ciążą i padaczką w ramach Europejskiego Rejestru Leków Przeciwpadaczkowych i Ciąży EURAP. W latach 1996 – 1999 pełniła funkcję specjalisty wojewódzkiego w dziedzinie neurologii w województwie Ostrołęckim.

W 2003 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie neurologii.

W latach 2006-2008 r. pełniła funkcję kierownika Studium Kliniczno-Dydaktycznego w CMKP. W 2008 roku otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. W tym samym roku, decyzją Rady Naukowej CMKP, wybrana została na Dyrektora CMKP. W 2012 r. ponownie została wybrana do pełnienia funkcji Dyrektora CMKP, na kadencję 2012 -2016.

Kwalifikacje naukowe:

1991 – stopień doktora nauk medycznych, nadany uchwałą Rady Naukowej ICMDiK PAN. Tytuł pracy „Zmiany w mózgu szczura po przebytej śmierci klinicznej. Charakterystyka patofizjologiczna i morfologiczna”;

2003 – stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie neurologii nadany uchwałą Rady Naukowej centrum medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Tytuł pracy „Analiza symptomatologiczno-elektroencefalograficzna psychogennych napadów rzekomopadaczkowych z zastosowaniem techniki wideometrycznej”;

2008 – stanowisko profesora nadzwyczajnego w CMKP.

Dorobek naukowy:

Dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. nadzw. w CMKP  jest autorem lub współautorem 174 prac opublikowanych w kraju i za granicą, w tym podręczników na temat diagnostyki
i leczenia farmakologicznego padaczki. Jest autorem 129 doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych (16 po habilitacji).

Publikacje ukazały się między innymi w: European Journal of Neurology, Epilepsy & Behavior, SEIZURE – European Journal of  Epilepsy, Epilepsy Research i inne.

 

Główne osiągnięcia, nagrody, odznaczenia

1996    Nagroda Zespołowa II stopnia Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne;

1997    Nagroda kwartalnika „Epileptologia” za najlepszą pracę w dziedzinie epileptologii w roku 1996/1997;

2003    Nagroda kwartalnika „Epileptologia” za najlepszą pracę w dziedzinie epileptologii w roku 2002/2003;

2004    Nagroda kwartalnika „Epileptologia” za najlepszą zbiorową pracę w dziedzinie epileptologii w roku 2003/2004;

2005    Nagroda kwartalnika „Epileptologia” za najlepszą zbiorową pracę w dziedzinie epileptologii w roku 2005;

2006    odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi;

 Nagroda Indywidualna I stopnia  Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne;

Nagroda Zespołowa I stopnia Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne;

Nagroda kwartalnika „Epileptologia” za najlepszą zbiorową pracę w dziedzinie epileptologii w roku 2006;

Nagroda Indywidualna III stopnia stopnia Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego za osiągnięcia dydaktyczne;

2011        Nagroda Zespołowa I stopnia Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego za osiągnięcia dydaktyczne;

2012        Nagroda Zespołowa Dydaktyczna I stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Członkostwo w towarzystwach naukowych – pełnione funkcje

 • od 1982 r . członek Polskiego Towarzystwo Neuropatologii;
 • 1987 –            członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego;
 • 1988członek  Oddziału Polskiego Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej;

– członek Międzynarodowej Ligi Padaczkowej;

 • 1990 udział w pracach Polskiego Towarzystwa Elektroencefalografii i Neurofizjologii Klinicznej;
 • 1992 – członek Polskiej Ligi Przeciwpadaczkowej;
 • 1993 praca w Komisji Neurofizjologii Klinicznej w Komitecie Nauk Neurologicznych PAN;
 • 1993-2007  sprawowała  funkcję Wice Prezes zarządu Fundacji Epileptologii na Rzecz Chorych z Padaczką;
 • 1994 Konsultant kwartalnika Polskiej Ligi Przeciwpadaczkowej „Epileptologia”;
 • 1995 Przewodnicząca Komisji PLP-Ciąża i Padaczka;
 • 1995 – 1998 członek Zarządu i rzecznik Prasowy zarządu Głównego Polskiej Ligi Przeciwpadaczkowej;
 • 1995 – 1999 przedstawiciel nauczycieli akademickich  Rady Naukowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
 • 1996 – 1999 – Sekretarz  Komisji Neurofizjologii Klinicznej w Komitecie Nauk Neurologicznych  PAN;
 • 1997członek Europejskiego Towarzystwa Neurochemicznego;
 • 1997 – 2001 Wiceprzewodnicząca Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Elektroencefalografii i Neurofizjologii Klinicznej;
 • 1998 – 2006 – Wice Prezes Polskiej Ligi Przeciwpadaczkowej;
 • 1999 Koordynator Regionalny Europejskiego Rejestru Leków Przeciwpadaczkowych i Ciąży  EURAP;
 • 2000 – 2004 Sekretarz Sekcji ds. Padaczki PTN;
 • 2002 – członek Polskiego Towarzystwa Epileptologii,
 • 2003 – członek Komisji Neurofizjologii Klinicznej w Komitecie Nauk Neurologicznych PAN;
 • Od 2006  pełni funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Epileptologii (dawna PLP);
 • 2010 –członek korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego;
 • 2012 –członek Zarządu Sekcji Padaczki Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.