Prof. dr hab. n. med. Adam Jacek Krętowski
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Urodził się 04.08.1966r. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku
w 1991 roku. W 1996 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, stopień doktora habilitowanego w 2001 roku. Tytuł profesora uzyskał w 2006 roku.

Visiting Associate Professor w Barbara Davis Center for Childhood Diabetes, University of Colorado w Denver (USA) w latach 2005-2007.

Prorektor ds. Nauki w latach 2008-2012 oraz 2012-2016. Rektor od 2016 roku.

Posiada specjalizację z diabetologii, endokrynologii oraz chorób wewnętrznych.

Profesor zwyczajny w Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, pełni obowiązki Kierownika Centrum Badań Klinicznych.

Dorobek naukowy obejmuje ponad 200 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych (IF>300; punktacja MNiSW>2200). Wg bazy Web of Science prace były cytowane ponad 2 tys. razy, w tym w wiodących czasopismach z dziedziny diabetologii, immunologii, endokrynologii, genetyki, m.in. w Diabetes, Diabetologii, Diabetes Care, Nature Genetics. Indeks Hirscha wynosi 21.

W latach 2006-2014 pełnił wielokrotnie funkcję Recenzenta oraz Eksperta Komisji Europejskiej uczestnicząc w ocenie projektów europejskich w ramach 7 Programu Ramowego oraz programu Horyzont 2020.

Pomysłodawca i koordynator powstania Centrum Badań Klinicznych, Laboratorium Obrazowania Molekularnego, Laboratorium Bioinformatyki i Analizy Danych oraz projektu naukowego dla Centrum Badań Innowacyjnych UMB, które otrzymało status KNOW. Opiekun Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Zainicjował i wdrożył szereg projektów wspierających rozwój naukowy Uczelni w oparciu o fundusze unijne i krajowe (ok. 156,7 mln zł).

Pomysłodawca i koordynator powstania projektu „Centrum Badań Innowacyjnych PLUS” , obejmującego naukowe inwestycje infrastrukturalne Uczelni, który został zatwierdzony do finansowania w ramach funduszy RPO na lata 2016-2020 (wartość projektu ok. 197 mln zł).

Członek Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zainteresowania badawcze: patogeneza i prewencja chorób metabolicznych, medycyna spersonalizowana

Laureat nagród: naukowych Ministra Zdrowia (indywidualnych i zespołowych), Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

W 2015 otrzymał Nagrodę Ministra Zdrowia I stopnia za osiągnięcia organizacyjne na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za działania, które znacząco wpłynęły na jakość badań naukowych, prac rozwojowych i jakość kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.