Prof. dr hab. Andrzej Tykarski
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Data i miejsce urodzenia:    20 grudnia 1957 r., Koszalin

WYKSZTAŁCENIE:
Szkoła średnia: II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie; 1972-1976 – matura z wyróżnieniem
Szkoła wyższa: Akademia Medyczna w Poznaniu, Wydział Lekarski; 1976-1982 – magna cum laude diploma

ROZWÓJ NAUKOWY:
1988 r. – stopień naukowy doktora nauk medycznych
1998 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
2005 r. – tytuł naukowy profesora nauk medycznych

ROZWÓJ ZAWODOWY:
1985 r. – I stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych
1988 r. – II stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych
2000 r. – tytuł Hypertension Specialist of European Society of Hypertension
2002 r. – specjalizacja z angiologii
2006 r. – specjalizacja z hipertensjologii

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:
1982 – nadal – Klinika Chorób Wewnętrznych Instytutu Chorób Wewnętrznych, następnie (zmiana nazwy) Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej w Poznaniu, obecnie (zmiana nazwy) Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
1982 – 1983 – asystent stażysta
1983 – 1985 – asystent
1985 – 1989 – starszy asystent
1989 – 1998 – adiunkt
1998 – 2003 – adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego
2003 – 2005 – profesor nadzwyczajny AM
2009 – profesor zwyczajny UMP
2010 – nadal – Kierownik Katedry i Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, jednocześnie Lekarz Kierujący Oddziałem Nadciśnienia Tętniczego, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu

STAŻE NAUKOWE:
1991 – 1992 r. – Department of Medicine and Therapeutics oraz MRC Blood Pressure Unit, Western Infirmary, Uniwersytet w Glasgow (Szkocja, Wielka Brytania) – stypendysta British Council

STANOWISKA I DOŚWIADCZENIE ORGANIZACYJNE:

W Uniwersytecie Medycznym:
2002 – 2005 – Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
2002 – 2005 – Pełnomocnik Rektora ds. Programów Unii Europejskiej
2005 – 2008 – Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
2002 – 2008 – Członek Uczelnianej Komisji Przetargowej
2005 – 2008 – Przewodniczący Senackiej Komisji Finansów
2005 – 2008 oraz 2008 – 2012 – Dziekan Wydziału Lekarskiego II
2008 – 2016 – Przewodniczący Senackiej Komisji Rozwoju Kadr Naukowych
2012 – 2016 – Przewodniczący Senackiej Komisji Finansów
2012 – 2016 – Prorektor d.s. Organizacji, Promocji i Rozwoju

W Towarzystwach Naukowych, czasopismach naukowych i nadzorze specjalistycznym:
1994 – 2000 – Sekretarz, a następnie v-ce przewodniczący Zarządu Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Internistów Polskich
2002 – nadal – Przewodniczący Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
1994 i 2002 – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego IV i VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Poznań 1994
1999 – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Sympozjum „Kidney and Hypertension”, Poznań 1999
1996 – nadal – Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
1998 – 2000 – V-ce przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
2002 – 2004 – Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
1998 – nadal – członek Komisji Nadciśnienia Tętniczego Komitetu Patofizjologii Polskiej Akademii Nauk
1998 – 2004 – członek Rady Naukowej kwartalnika „Nadciśnienie Tętnicze”
2004 – nadal – członek Editorial Board bimonthly „Blood Pressure”
2004 – nadal – członek Rady Naukowej kwartalnika „Choroby Serca i Naczyń”
2004 – nadal – członek Rady Naukowej polskiej edycji miesięcznika „Hypertension”
2004 – 2014 – Redaktor Naczelny dwumiesięcznika „Nadciśnienie Tętnicze”
2014 – nadal – członek Rady Naukowej kwartalnika „Arterial Hypertension”
2014 – 2016 – Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
2006 – członek Zespołu Redakcyjnego Programu Specjalizacji w Hipertensjologii
2006 – 2014 – Konsultant Wojewódzki z zakresu Hipertensjologii
2015 – Przewodniczący Zespołu Redakcyjnego „Zasad postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego”

DOROBEK NAUKOWY (według zestawienia Biblioteki Głównej UMP):

prace naukowe łącznie: 669
prace oryginalne i poglądowe: 311
podręczniki i monografie: 40
rozdziały w podręcznikach: 66
komunikaty naukowe:
– na zjazdach krajowych: 130
– na zjazdach zagranicznych: 92

Impact Factor: 87,656

Punkty KBN/MNiI: 2778,5

Promotor 8 przewodów doktorskich ukończonych
Opiekun 2 kolejnych uczestników studiów doktorskich
Recenzent 28 prac doktorskich, w 8 postępowaniach habilitacyjnych i 5 profesorskich