Prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński
Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, którą ukończył w 1990 roku. Od 2008 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w PUM. Jest kierownikiem Katedry Fizjopatologii i Zakładu Patologii Ogólnej PUM, pracuje ponadto w Klinice Hematologii SPSK nr 1. Jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 220 publikacji naukowych o sumarycznym współczynniku oddziaływania impact factor > 300, współczynnik cytowalności prac h-indeks wynosi 27. Kierownik 11 grantów naukowo-badawczych KBN/MNiSW/NCN/NCBiR/EU, w tym dwóch międzynarodowych (Interreg IIIA i IVA), strategicznego (Strategmed) oraz trzech inwestycyjnych i aparaturowych za ponad 40 mln PLN. Promotor 17 prac doktorskich (12 z wyróżnieniem summa cum laude). Za prace w obszarze terapii komórkowej i hematologii uzyskał wiele prestiżowych nagród, m.in. Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia.

Członek międzynarodowych towarzystw i czasopism naukowych m.in. Komitetów Polskiej Akademii Nauk, Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Hematologów
i Transfuzjologów. Współzałożyciel Stem Cell Therapeutic Excellence Center.

W latach 2005-2012 dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim PUM.

Żona Anna jest profesorem medycyny i naukowcem (Klinika Okulistyki PUM). Mają trzech synów: Janka, Mateusza i Łukasza.

„W życiu warto stawiać cele, których jeszcze nie dostrzeżono” – motto życiowe.