Prof. dr hab. n.med. Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Odrowąż-Sypniewska jest kierownikiem Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i kierownikiem Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, biolog ze specjalnością biochemia. Doktorat z nauk przyrodniczych na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie (1977), z nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Göteborgu (Szwecja 1986). Stypendystka Światowej Organizacji Zdrowia-WHO, Narodowego Instytutu Zdrowia-NIH (USA) w I Klinice Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego przy Uniwersytecie w Göteborgu. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej – biochemii uzyskała w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (1991). Tytuł naukowy profesora – rok 2005. Specjalizacje zawodowe w zakresie analityki klinicznej oraz zdrowia publicznego.

Jej główne zainteresowania badawcze to nowoczesna diagnostyka laboratoryjna metabolicznych chorób cywilizacyjnych.. Autor lub współautor 116 publikacji w bazie PubMed oraz 15 rozdziałów w monografiach. Łączny IF dotychczas opublikowanych prac wynosi 182,426. Jej dorobek naukowy był wielokrotnie wyróżniany, m.in. nagrodami Ministra Zdrowia, nagrodą indywidualną Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej i nagrodami Rektora.

Wypromowała 16 doktorów nauk medycznych, była recenzentem kilkunastu rozpraw doktorskich, 4 rozpraw habilitacyjnych oraz recenzentem 5 profesur.

Aktywnie działa w zagranicznych i krajowych towarzystwach naukowych; jest członkiem Zarządu EFLM (Eur Fed of Laboratory Medicine, druga kadencja), wiceprezesem Pol Tow Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce. Redaktor naczelny czasopisma Medical Research Journal, członek komitetów redakcyjnych 4 zagranicznych czasopism z IF.

Prof. Sypniewska pełniła funkcję prodziekana Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Bydgoszczy, a później dziekana tego Wydziału.