Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Data i miejsce urodzenia: 12.04.1965, Zamość

Praca zawodowa i naukowa

2014 specjalizacja w zakresie perinatologii
2013 – Konsultant Krajowy w dziedzinie Perinatologii
2012 – profesor zwyczajny w I Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM
2010 – Kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM
2009 uzyskanie tytułu profesora
2008 – Dziekan I Wydziału Lekarskiego WUM (kadencja 2008-2012, 2012-2016)
2008 – 2012 profesor nadzwyczajny w I Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM
2007 – 2011 Członek Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
2006 – 2013 Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii dla Województwa Mazowieckiego
2004 uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych
1998 – 2008 adiunkt w I Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie
1998 II stopień specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii
1997 uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych z wyróżnieniem
1994 – 1998 asystent w I Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie
1994 I stopień specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii
1992 – 1994 Państwowy Szpital Kliniczny Nr 1, etat młodszego asystenta w I Klinice Położnictwa
i Ginekologii AM
1991 – 1992 ZOZ Żoliborz, etat młodszego asystenta w II Klinice Położnictwa i Ginekologii AM
1990 – 1991 Staż podyplomowy w ZOZ Żoliborz
1984 – 1990 Studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych i Stowarzyszeniach

2015 – Deputy Secretary General of World Association of Perinatal Medicine
2015 – Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
2014 – Członek Honorowy Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego
2012 – 2015 Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
2011 – Członek Czynny Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
2011 – Członek Warszawskiego Towarzystwa Naukowego
2010 – Członek Zarządu International Society of The Fetus as a Patient
2009 – Associate Fellow of International Academy of Perinatal Medicine
2009 – 2013 Członek Prezydium Zarządu World Association of Perinatal Medicine
2007 – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Perinatologii – współzałożyciel, Prezes
2006 – Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
2006 – 2012 Przewodniczący Sekcji Perinatologii Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego
2006 – 2009 Vice-Przewodniczący Warszawskiego Towarzystwa Ginekologicznego
2006 – 2009 Vice-Przewodniczący Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Medycyny
Perinatalnej
2005 – International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
2005 – 2009 Skarbnik Sekcji Andrologii PTG
2003 – 2009 Vice-Przewodniczący Zarządu Sekcji Terapii Płodu PTG
2002 – 2006 Sekretarz Zarządu Sekcji Perinatologii PTG
1998 – 1999 International Society for the Study of the Aging Male
1994 – Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej
1992 – Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
1990 – 1992 Sekretarz Zarządu Sekcji Polskiej IPPNW
1987 – 1992 International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW)

Członkostwo w Komitetach Redakcyjnych i Naukowych

2010 – zastępca Redaktora Naczelnego „Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics
and Gynecology”
2008 – członek Rady Naukowej „Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie”
2007 – członek Komitetu Naukowego „Położna – Nauka i Praktyka”
2007 – członek Komitetu Naukowego “Ginekologii Polskiej”
2007 – 2008 członek Komitetu Naukowego „Archives of Medical Science”
2006 – członek Komitetu Naukowego „International Journal of Prenatal and Perinatal
Psychology and Medicine”
2006 – członek Komitetu Naukowego “Neuroendocrinology Letters”
2005 – 2007 członek Komitetu Naukowego „Clinical and Experimental Medical Letters”
2005 – członek Komitetu Naukowego „Ultrasonografia w Ginekologii i Położnictwie”
1999 – 2003 członek Komitetu Redakcyjnego „Current Medical Literature – Położnictwo i Ginekologia”
1997 – 2006 członek Komitetu Redakcyjnego „Ginekologii Polskiej”

Dorobek naukowy:
Liczba publikacji pełnotekstowych, indeksowanych w PubMed: 196
Impact Factor: >188
Cytowania: >570
IH: 10

Promotorstwo doktoratów:
8 zakończonych (4 po uzyskaniu tytułu profesora)
Recenzje doktoratów: 27
Recenzje habilitacji: 3
Recenzje tytułu profesora: 6

Główne osiągnięcia:

1. Upowszechnienie nowoczesnej diagnostyki i terapii choroby hemolitycznej w Polsce.
2. Wprowadzenie na Mazowszu metody laserowej obliteracji wewnątrzłożyskowych anastomoz naczyniowych w zespole przetoczenia pomiędzy płodami (TTTS).
3. Wprowadzenie do praktyki klinicznej w Polsce zabiegu FETO u płodów z wrodzona przepukliną przeponową.
4. Przewodniczenie Zespołowi do opracowania programu specjalizacji z zakresu perinatologii.
5. Powołanie Koalicji na rzecz Bezpiecznego Porodu
6. Przewodniczenie pracom zespołu do opracowania standardów postępowania w wybranych patologiach ciąży.
7. Upowszechnienie i propagowanie metod diagnostyki prenatalnej w Polsce.
8. Współudział w opracowywaniu licznych rekomendacji postępowania w zakresie położnictwa i ginekologii.

Zainteresowania medyczne:
medycyna matczyno-płodowa
diagnostyka prenatalna
terapia wewnątrzmaciczna
ultrasonografia