Prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki
Kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet  Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
ul. M. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań

ŻYCIORYS

DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko    Jacek Wysocki

Data i miejsce urodzenia    5 lipca 1954 roku, Poznań

Adres służbowy    Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet  Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
ul. M. Smoluchowskiego 11
60-179 Poznań

WYKSZTAŁCENIE

1969 – 1973    III Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

1973 – 1979    Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski

1979    Dyplom lekarza z wyróżnieniem

SPECJALIZACJE

1982    Specjalizacja z pediatrii Io

1987    Specjalizacja z pediatrii IIo

1993    Specjalizacja z chorób zakaźnych IIo

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ  I STOPNIE NAUKOWE

1979 – 1982    II Klinika Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

1983 – 1994    Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

1986    Doktor nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Fagocytoza i zdolność bakteriobójcza granulocytów obojętnochłonnych u niemowląt z niedoborem  masy ciała  z uwzględnieniem oddziaływania in vitro preparatów grasiczopochodnych.” Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

1994 – nadal    Adiunkt w Katedrze Nauk o Zdrowiu,  Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

1998    Doktor habilitowany nauk medycznych na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Adhezja limfocytów T do śródbłonka naczyniowego w warunkach eksperymentalnych oraz w przebiegu zakażenia wirusem B zapalenia wątroby u dzieci.” Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego  w Poznaniu

1999 – 2002    Prodziekan ds. klinicznych Wydziału Nauk o Zdrowiu, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego  w Poznaniu

2000 – nadal    Kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Medyczny/Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2002 – 2008    Prorektor ds. Integracji i Promocji Uczelni Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2003    Stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Medycznej/ Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  w Poznaniu
2007    Tytuł profesora nauk medycznych

2012 – 2016     Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w I kadencji

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  w Poznaniu w II kadencji

STYPENDIA

1986    Instytut Badań nad Grasicą Bad Harzburg, Niemcy

1989 – 1990    Katedra Pediatrii i Mikrobiologii Uniwersytet Dalhousie Halifax, Kanada

1993    Katedra Biochemii Farmaceutycznej Freie Universität Berlin, Niemcy

INNA DZIAŁALNOŚĆ

FUNKCJE PEŁNIONE W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH
ORAZ NA UCZELNI I NA WYDZIALE:

–    Członek rady naukowej Kliniki Chorób Zakaźnych i Zakażeń Szpitalnych
–    Założyciel, przewodniczący Zarządu Głównego  Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
–    Z-ca przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu
–    Członek rady naukowej I Katedry Pediatrii AM/UM
–    Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla województwa wielkopolskiego (1999–nadal)
–    Z-ca przewodniczącego Sekcji Chemioterapii Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrii
–    Członek Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
–    Rzecznik Prasowy AM/UM
–    Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Wydawnictw  AM
–    Członek Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju  AM
–    Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu AM
–    Prorektor ds. Integracji i Promocji  Uczelni
–    Przewodniczący Rady Bibliotecznej AM/UM
–    Przewodniczący Rady Społecznej SPSK nr 5 AM/UM
–    Członek The European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID)
–    Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IV Światowego Kongresu Chorób Zakaźnych Dzieci w Warszawie (2005)
–    Członek Komitetu Naukowego V Światowego Kongresu Chorób Zakaźnych Dzieci (WSPID)               w Bangkoku (2007)
–    Członek Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych                     powołany przez Ministra Zdrowia (od 2007)
–    Członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym (2005-2008)
–    Członek Rady Społecznej Wielkopolskiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Poznaniu – od 2007
–    Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Pediatria – od 2007
–    Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego (2008 – 2016)
UDZIAŁ W KOLEGIACH REDAKCYJNYCH CZASOPISM NAUKOWYCH:
–    Z-ca red. naczelnego – Aktualności Pediatryczne
–    Członek rady naukowej – Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu
–    Członek komitetu redakcyjnego – Klinika Chorób Zakaźnych i Zakażenia Szpitalne (wydawca VOLUMED)
–    Członek komitetu redakcyjnego – International Journal of Thymology (Niemcy),
–    Członek komitetu redakcyjnego – Pielęgniarstwo Polskie,
–    Przewodniczący Rady Naukowej – Medycyna Praktyczna suplement „Szczepienia”,
–    Członek  rady naukowej – Medycyna Praktyczna – Pediatria,
–    Członek komitetu redakcyjnego – Journal of Pediatrics and Neonatology,
–    Członek rady naukowej – „Pediatria info” pod kier. doc. dr hab. med. Anny Dobrzańskiej,
–    Członek kolegium redakcyjnego i rady programowej – Menedżer Zdrowia,
–    Członek kolegium redakcyjnego – Przewodnik Menedżera Zdrowia,
–    Członek rady naukowej kwartalnika Journal of Pediatric Pulmunology and Related Research,
–    Członek rady naukowej  – Ginekologia Polska (od 2008),
–    Członek rady naukowej – Standardy Medyczne – Pediatria (od 2008),
–    Członek rady redakcyjnej czasopisma Sepsis. Oficjalne pismo naukowe Polskiej Grupy ds. Sepsy Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
–    Członek rady naukowej OSOZ (2013) czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia.