Prof. dr hab. Maciej Zabel
Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego

Profesor medycyny, histolog i biolog medyczny. Prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu ukończył w 1971 r. Stopień doktora uzyskał w 1974 r., a habilitację w 1982 r. W 1990 r. otrzymał tytuł profesora, od 1996 r. profesor zwyczajny.

W latach 1992-2007 kierownik Katedry Histologii i Embriologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, a od 2006 do 2017 r. kierownik takiej samej Katedry Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Obecnie jest profesorem w Katedrze Anatomii i Histologii Uniwersytetu Zielonogórskiego i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Stypendysta Fundacji Humboldta w Uniwersytetach w Wurzburgu, Hamburgu, Kilonii i Berlinie. Doktor honoris causa Uniwersytetów Medycznych w Białymstoku (2009) i we Wrocławiu (2013) oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (2020), a także członek honorowy 3 towarzystw naukowych.

Pełnił lub pełni szereg funkcji w strukturach międzynarodowych (Komitet Wykonawczy International Federation of Societies for Histochemistry and Cytochemistry) i jako przewodniczący struktur i organizacji krajowych badań naukowych (Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, Zespół Nauk Medycznych KBN, Rada Nauki MNiSW, Zespołu ds. Nagród Ministra MNiSW, Komitet Sterujący Programu INNOMED NCBiR, Komitet Cytobiologii PAN, Rada Naukowa Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Rada Naukowa Instytutu Immunologii i Terapii Dośw. PAN, Zespołu Współpracy Polsko-Niemieckiej MEiN „Neurobiologia” oraz towarzystw, fundacji naukowych i 7 kolegiów redakcyjnych czasopism). Był także członkiem (Komisji Nagród Premiera RP, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, Rady Naukowej Instytutu Matki Polki).

Redaktor 16 monografii i podręczników oraz autor ponad 40 rozdziałów. Był promotorem 33 rozpraw doktorskich i opiekunem 9 habilitacji oraz recenzentem ponad 100 rozpraw doktorskich, postępowań habilitacyjnych i profesorskich.

Najważniejsze kierunki badań to: biologia nowotworów, markery nowotworowe i krążące komórki nowotworowe, apoptoza w fizjologii i patologii, hormonalna regulacja gospodarki wapniowej, regulacja ekspresji hormonów, biologia molekularna w morfologii, fizjologia pęcherzyków jajnika, badanie biodostępności leków. Laureat wielu nagród naukowych, m.in. Wydziału Nauk Medycznych PAN, towarzystw naukowych i 11 nagród I stopnia Ministra Zdrowia. Dorobek naukowy Profesora to ponad 420 prac oryginalnych oraz ponad 500 komunikatów zjazdowych. Był i jest kierownikiem 12 projektów badawczych KBN, NCN, NCBiR oraz międzynarodowych ERA-NET.

Za wybitne osiągnięcia naukowe i zasługi w organizacji nauki polskiej uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem KEN.