prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki

Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki jest lekarzem onkologiem, specjalistą radioterapii onkologicznej.

Urodził się w 1967 r. w Opolu. W 1993 r. ukończył kierunek lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu (wówczas Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego). Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2001 r., a doktora habilitowanego w 2008 r. na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W 2017 r. uzyskał tytuł profesora medycyny.

Po pobycie na trzymiesięcznym stypendium na Uniwersytecie Delaware (USA) pracował w Wielkopolskim Centrum Onkologii (1995-2001) w Poznaniu i Zakładzie Immunologii Nowotworów Akademii Medycznej w Poznaniu. W latach 2003-2013 kierował Zakładem Radioterapii i oddziałami radioterapii w szpitalu MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. W latach 2008-2013 kierował Katedrą Onkologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a od 2013 do 2018 r. był kierownikiem Katedry Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2019 r. ponownie kieruje Katedrą Onkologii Wydziału Lekarskiego UWM i oddziałem klinicznym radioterapii Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w Olsztynie.

Główne zainteresowania naukowe obejmują: immunologię nowotworów, leczenie precyzyjne (radioterapia i leki celowane), badania podstawowe w pierwotnych guzach mózgu.

Kierownik projektów finansowanych przez NCN i NCBiR. Od 2016 r. kieruje projektem „Gliomed” finansowanym z programu NCBiR Strategmed III, którego głównym celem jest opracowanie płynnej biopsji glejaków mózgu.

Jest autorem lub współautorem ponad 70 pełnotekstowych artykułów, rozdziałów książkowych i monografii naukowych oraz współautorem krajowych wytycznych leczenia chorych na nowotwory. (IH=10, ponad 558 cytowań w bazie Scopus).

Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw medycznych, w tym ASTRO, ESTRO, Polskiego Towarzystwa Radioterapii i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, pełniąc funkcję członka zarządu. Aktualnie jest członkiem Zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem należącej do ECL (European Cancer Leagues).