Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki  
ur. 1959 w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Stopnie i tytuł naukowy
1984 – lek. med., Akademia Medyczna w Krakowie
1994 – doktor n. med., Akademia Medyczna w Krakowie
1999 – doktor habilitowany, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
2003 – profesor medycyny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Kariera zawodowa 
od 2001 – Kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego   Collegium Medicum; ordynator Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Szpitala  Uniwersyteckiego  w Krakowie
2005‐2008 – Prodziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
2008‐2016 – Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Członkostwo w organizacjach naukowych i społecznych:
Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia
Komitet Nauk Klinicznych PAN
Komisja Nauk Medycznych PAN, Oddział w Krakowie
Komisja Medyczna PKOL
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
Rada Naukowa Fundacji “MATIO”
Academic Board of the European Union Geriatic Medicine Society
Board of the European Academy of Ageing

Członkostwo w międzynarodowych towarzystwach naukowych: 
American Society of Hypertension
European Society of Hypertension
European Academy for Medicine of Aging
European Union Geriatic Medicine Society

Funkcje instytucjonalne: 
2002‐2014 – Konsultant krajowy ds. geriatrii
2013‐2016 – Członek Rady ds.  Polityki Senioralnej MPiPS, członek Rady Nadzorczej Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych
2006‐2008 – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Doświadczenie zawodowe:
specjalista w zakresie chorób wewętrznych, geriatrii i hypertensjologii, European Specialist on  Hypertension

Staże zagraniczne:
Nowy Orlean, USA  Hammersmith Hospital, Londyn, Wielka Brytania
Department of Hypertension, Leuwen, Belgia

Publikacje
Współautor ok. 200 publikacji z dziedziny nadciśnienia, geriatrii i kardiologii, w tym kilkunastu  podręczników.   Promotor 20 doktoratów w dziedzinie medycyny, opiekun 7 habilitacji