O Uczelni

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum jest spadkobiercą ponad 650-letniej tradycji w kształceniu wysokospecjalistycznych kadr medycznych dla całego systemu ochrony zdrowia. Jednym z trzech pierwszych wydziałów dzisiejszego UJ – jakie powołano do życia w roku 1364 – był właśnie Wydział Lekarski, dzięki czemu w Krakowie narodziła się polska medycyna i tutaj przez wieki mogła się rozwijać.

Uczelnia dba o najwyższe standardy nauczania, badań naukowych oraz działalności klinicznej, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia, zarówno dla uczelni, jak i indywidualne dla studentów i pracowników. Od kilku lat jest liderem rankingu organizowanego przez Fundację Edukacyjną PERSPEKTYWY.

Kadra akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum to wybitni specjaliści, eksperci w swoich dziedzinach, którzy poza codzienną pracą dydaktyczną i badawczą, pełnią funkcje w zarządach międzynarodowych towarzystw naukowych, są redaktorami naczelnymi znaczących czasopism branżowych, wchodzą w skład międzynarodowych zespołów badawczych, wpływając znacząco na wzrost naukowego potencjału uczelni.

UJ CM prowadzi studia I, II i III stopnia na trzech wydziałach: Wydział Lekarski kształci lekarzy, lekarzy dentystów i dietetyków, Wydział Farmaceutyczny – farmaceutów, analityków medycznych i kosmetologów, a Wydział Nauk o Zdrowiu – pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, elektroradiologów i specjalistów z zakresu zdrowia publicznego.

Od października 1994 r. w strukturze Wydziału Lekarskiego UJ CM funkcjonuje Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców kształcąca studentów z wielu krajów świata, m.in. z USA, Kanady i Norwegii. Standardy anglojęzycznych programów UJ CM opierają się nie tylko na polskich wymogach nauczania, ale również na przyjętych w UE i USA, co potwierdzają uzyskane przez szkołę akredytacje, zarówno zagraniczne: US Department of Education i Medical Board of California, jak i polskie: KRASP, KRAUM i PAKA.

Nauczanie medycyny w języku angielskim pozwoliło nawiązać współpracę z wieloma znanymi uczelniami w USA. Studenci ostatnich lat studiów w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM, ale także studenci medycyny programu w języku polskim, mają możliwość kształcenia w zakresie przedmiotów klinicznych w takich uczelniach jak: University of California San Diego, University of California lrvine, University of California Los Angeles, Loma Linda University Medical Center, University of Rochester School of Medicine and Dentistry i Cleveland Clinic. Ponadto studiują za granicą w ramach programu Erasmus oraz umów bilateralnych z uczelniami na całym świecie.

UJ CM sukcesywnie poszerza także ofertę studiów doktoranckich, a w ramach Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ prowadzi szkolenia podyplomowe dla lekarzy z różnych regionów kraju we wszystkich dziedzinach medycyny.

W ramach uczelni od 2019 roku funkcjonuje również Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i o Zdrowiu.

Uczelnia od lat jest liderem w przygotowywanym corocznie przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” rankingu uczelni wyższych.

Bazę kliniczną UJ CM stanowią cztery podmioty lecznicze: Szpital Uniwersytecki, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna oraz Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem.

Pod koniec 2019 roku otwarta została nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego. To jedna z najnowocześniejszych inwestycji medycznych w Europie. Funkcjonuje tu 31 oddziałów klinicznych, 28 poradni i 24 sale operacyjne. Szpital dysponuje 925 łóżkami dla pacjentów oraz zapleczem dydaktycznym z salami wykładowymi i seminaryjnymi.

Dzięki zakończonemu w 2020 roku gruntownemu remontowi siedziby Biblioteki Medycznej UJ CM, na ok. 6000 m kw. powstał nowoczesny kompleks dydaktyczny – poza biblioteką, znajduje się tu również  Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej z salami symulacyjnymi wyposażonymi w najnowocześniejszy sprzęt.

UJ CM jest również jednym z liderów wśród polskich uczelni wyższych w pozyskiwaniu grantów na projekty badawcze z takich instytucji jak m.in. Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz instytucji unijnych.

W 2019 roku Uniwersytet Jagielloński znalazł się w prestiżowej grupie uczelni badawczych, wyłonionych w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. W skład jednego ze wskazanych przez uczelnię wiodących programów badawczych wchodzą wszystkie trzy wydziały UJ CM, a także Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków. Długofalowym celem POB qLife jest stworzenie warunków dla wdrożenia pełnej ścieżki translacji naukowej – od pomysłu do łóżka pacjenta. Badania będą koncentrowały się m.in. wokół zagadnień chorób społecznych i cywilizacyjnych, zdrowia reprodukcyjnego oraz medycyny regeneracyjnej. Priorytetem jest wsparcie interdyscyplinarnych badań medycznych oraz prace nad rozwojem leku i optymalizacją terapii.