O Uczelni

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, UJK – polska uczelnia publiczna, powstała w 1969 w Kielcach jako Wyższa Szkoła Nauczycielska. W kolejnych latach ulegała licznym przekształceniom, zyskując w 2008 rangę uniwersytetu przymiotnikowego, a w 2011 uniwersytetu klasycznego. Od 1979 patronem uczelni jest Jan Kochanowski.

W latach 1969–1973 funkcjonowała w Kielcach Wyższa Szkoła Nauczycielska, przekształcona następnie w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. W 1979 otrzymała ona imię Jana Kochanowskiego, zaś dwa lata później utworzono wydział zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim, który stał się później filią uczelni. W 2000 powołano Akademię Świętokrzyską, którą w 2008 przekształcono w Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. 1 października 2011 uczelnia została przekształcona w Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Z końcem 2016, na bazie zniesionej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu, utworzono wydział zamiejscowy UJK w tym mieście.

Uczelnię tworzy osiem wydziałów, w tym pięć z siedzibą w Kielcach: Humanistyczny, Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Matematyczno-Przyrodniczy, Pedagogiczny i Artystyczny oraz Prawa, Administracji i Zarządzania, jeden w Sandomierzu (Zamiejscowy) oraz dwa w filii w Piotrkowie Trybunalskim: Filologiczno-Historyczny i Nauk Społecznych. Rady wydziałów uczelni posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w ośmiu dziedzinach, a 10 dyscyplinach. Posiadają również uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego: nauk biologicznych w zakresie biologii, nauk fizycznych w zakresie fizyki, nauk humanistycznych w zakresie historii oraz nauk o zdrowiu.

Według stanu z 31 grudnia 2016 na uniwersytecie zatrudnionych było 878 nauczycieli akademickich, w tym 99 z tytułem naukowym profesora. W roku akademickim 2016/2017 na UJK studiowało 11 099 osób, w tym 8569 na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Na koniec 2015 Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach posiadała w swoich zbiorach ponad 481 tys. wydawnictw zwartych, ponad 69 tys. roczników wydawnictw ciągłych oraz ok. 10,5 tys. jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych.

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

29 marca 2005 powstał Wydział Nauk o Zdrowiu (WNoZ), jeden z najmłodszych Wydziałów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 1 października 2015r został utworzony Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu (WLiNoZ). Wydział reprezentuje szereg wybitnych osiągnięć w zakresie rozwoju struktur Wydziału, rozwoju naukowego pracowników a także pozyskiwania nowoczesnej aparatury naukowo dydaktycznej.

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu kładzie nacisk na rozwój naukowy. 6 października 2009 r. uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk o zdrowiu. 27 kwietnia 2015 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk o zdrowiu.

Prorektorem do spraw medycznych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu jest prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

Władze Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu:

 1. Dziekan Wydziału
  prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion
 2. Prodziekan ds. ogólnych
  dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK
 3. Prodziekan ds. dydaktycznych
  dr n. med. Przemysław Wolak
 4. Prodziekan ds. studenckich
  dr hab. n. hum. Grażyna Nowak – Starz, prof. UJK

W skład Wydziału Lekarskiego i Nauk o zdrowiu wchodzą 4 Instytuty, tj.

 1. Instytut Nauk Medycznych,
 2. Instytut Fizjoterapii,
 3. Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa,
 4. Instytut Zdrowia Publicznego

 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu sukcesywanie się rozwija oraz poszerza ofertę dydaktyczną zgodnie z polskim prawem oraz wymogami UE. Obecnie kształcimy na 8 kierunkach t. j.

 1. Kierunek Lekarski (studia jednolite magisterskie 6 – letnie, forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna)
 2. Fizjoterapia (studia I stopnia 3-letnie, II stopnia 2- letnie w trakcie wygaszania, od roku akademickiego 2017/ 2018 studia jednolite magisterskie; forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna)
 3. Pielęgniarstwo ( studia I stopnia 3-letnie, II stopnia 2- letnie; forma stacjonarna)
 4. Położnictwo ( studia I stopnia 3-letnie forma: stacjonarna, II stopnia 2- letnie; forma: stacjonarna i niestacjonarna)
 5. Ratownictwo medyczne ( studia I stopnia 3-letnie: forma: stacjonarna)
 6. Kosmetologia ( studia I stopnia 3-letnie; forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna)
 7. Wychowanie fizyczne (studia I stopnia 3-letnie, forma: stacjonarna)
 8. Dietetyka (studia I stopnia 3-letnie, forma: stacjonarna i niestacjonarna)

Od roku akademickiego 2015/ 2016 prowadzone jest również kształcenie na 4-letnich studiach doktoranckich w dziedzinie nauk o zdrowiu. Ponadto w swojej ofercie posiadamy prężnie działające studia podyplomowe:

 1. Metodologia, organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi ( 2 semestry)
 2. Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia ( 2 semestry)
 3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna i interwencja kryzysowa ( 2 semestry)
 4. Zoofizjoterapia (2 semestry)
 5. Terapia zajęciowa (2 semestry)

Ostatnie lata wypełnione są intensywną rozbudową nie tylko zaplecza materialnego Uczelni ale również socjalnego i naukowego. Dowodem na energiczny rozwój Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu jest możliwość studiowania medycyny w języku angielskim (6 letnie studia jednolite magisterskie) od października 2016 r. Z programu studiów anglojęzycznych korzysta obecnie 38 studentów z następujących krajów m. in. Hiszpania, Norwegia, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania, Finlandia, Portugalia, USA.

Proces kształcenia na kierunku lekarskim został pozytywnie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz Krajową Radę Akredytacyjną Szkolnictwa Medycznego.

W 2014 roku PKA przeprowadziła ocenę instytucjonalną, w wyniku której Wydział Nauk o Zdrowiu uzyskał ocenę pozytywną. W 2016 roku Komisja Akredytacyjna Akademickich Uczelni Medycznych pozytywnie oceniła proces kształcenia na wizytowanym Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu. W 2017 roku przeprowadzona została ocena programowa na kierunku lekarskim prowadzonym na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK na poziomie jednolitych studiów magisterskich. Uchwałą Prezydium PKA uzyskano ocenę pozytywną.

 OSIĄGNIĘCIA JEDNOSTKI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowi prężnie działający ośrodek akademicki, współpracujący na wielu płaszczyznach z innymi ośrodkami naukowymi, z samorządem lokalnym, prowadzący szereg badań dla potrzeb regionu świętokrzyskiego. Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest jedną z najszybciej rozwijających się uczelni wyższych w Polsce. Ostatnie lata wypełnione są sukcesywną rozbudową nie tylko zaplecza materialnego Uczelni ale również socjalnego i naukowego (Projekty „MEDIC – modernizacja i wyposażenie infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu dla kształcenia kadr medycznych” – 6 536 360,00 zł, MEDREH – budowa i wyposażenie obiektu naukowo – dydaktycznego UJK przy Al. IX Wieków Kielc dla wsparcia wdrożenia innowacyjnych metod leczenia – 27,3 mln zł).

Nowoczesna aparatura dostępna w Laboratoriach, Pracowniach Wydziałowych, Klinikach i współpracujących w zakresie naukowo-badawczym placówkach ochrony zdrowia, stwarza możliwość planowania i realizacji interdyscyplinarnych badań naukowych. Zatrudnienie pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu w Klinikach, stanowiących struktury znaczących ośrodków klinicznych, umożliwia prowadzenie badań obejmujących szeroki zakres tematyczny prac z obszaru nauk podstawowych i klinicznych. Współpracujące z Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu jednostki ochrony zdrowia stanowią naturalne, rzeczywiste zaplecze badawcze zarówno do odbywania praktyk i staży naukowych oraz umożliwiają realizację prac z zakresu nauk medycznych w realnie funkcjonujących placówkach medycznych. Jest to o tyle cenne, że są to dobrze zorganizowane, akredytowane i uznane w kraju Kliniki i placówki zatrudniające samodzielnych pracowników naukowych. Stanowią więc rzeczywiste dopełnienie bazy lokalowej oraz zaplecza badawczego Wydziału.

Tematyka prac badawczych mieści się w obszarze szeroko rozumianej onkologii i analizie czynników zmierzających do wyjaśnienia procesu karcinogenezy, w tym m. in. powiązanie polimorfizmu genów GST i spożycia czerwonego mięsa w ryzyku zachorowania na raka jelita grubego; analiza częstości i rodzaju niestabilności mikrosatelitarnej (MSI) w raku jelita grubego; analiza udziału alternatywnych szlaków karcynogenezy raka jelita grubego poprzez ocenę ekspresji białek Stat3 i iNOS; poszukiwania markerów diagnostycznych raka trzustki; analiza czynników zwiększających ryzyko raka żołądka i raka jelita grubego, badań genetycznych mutacji (polimorfizmu) w zapaleniach trzustki i raku trzustki.

Badania z obszaru kardiologii zmierzające do wyjaśnienia: różnic epidemiologicznych i przebiegu klinicznego pacjentów poddawanych zabiegom z zakresu kardiologii interwencyjnej i elektroterapii chorób serca; molekularnych metod wykrywania bakteryjnego DNA u pacjentów z powikłaniami po implantacji układów stymulujących serce.

Wyniki prowadzonych badań przez prof. zw. dr hab. n. med. Grażynę Rydzewską-Wyszkowską (specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, gastroenterologii) znacząco przyczyniły się do zmiany postępowania we wczesnych fazach ostrego zapalenia trzustki i opracowania nowych markerów prognostycznych. Osiągnięciem naukowym jest cykl nowatorskich prac dotyczących prognozowania ostrego zapalenia trzustki (OZT). Wykazano, że wartość eGFR w 1. i 3. dobie OZT może być dobrym parametrem prognostycznym przebiegu choroby (Pancreatology 2013;13:207-11. IF.2,504).

Ponadto dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński, prof. UJK, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii i medycyny rodzinnej, zajmuje się tematyką badań dotyczących kardionefrologii oraz zaburzeń metabolicznych kości u pacjentów hemodializowanych.

Szeroką tematycznie grupę badań stanowi obszar zdrowia publicznego: badania jakości życia w zdrowiu i chorobie w różnych grupach wiekowych; analiza zaburzeń zachowania i zachowań ryzykownych; badań posturologicznych i wad postawy.

Wyniki realizowanych projektów badawczych publikowane są w prestiżowych czasopismach naukowych Plos One, lancet Oncology, Circulation, New Engl J Med., Annals of Surgery.

Po ocenie parametryzacji jednostki Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu otrzymał kategorię B za lata 2013-2016.

Łączny dorobek punktowy pracowników Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu za okres objęty analizą ankiety jednostki 2013-2016 wynosi 12660 pkt MNiSW, 769 pkt IF.