O Uczelni

Uniwersytet Medyczny w Łodzi powstał 1 października 2002 r. z połączenia łódzkich uczelni medycznych: Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej. Jednak historia utworzenia Uniwersytetu sięga lat 40. ubiegłego wieku, kiedy swoje funkcjonowanie rozpoczynały Wydziały: Lekarski, Stomatologiczny i Farmaceutyczny.

Obecnie Uniwersytet Medyczny w Łodzi to jedna z największych uczelni medycznych w kraju. Na 3 wydziałach i 15 kierunkach studiów uczy się każdego roku blisko 9 tysięcy osób. Kolegium Wojskowo-Lekarskie, funkcjonujące w strukturze Wydziału Lekarskiego, corocznie staje się bazą dla 600 podchorążych – przyszłych lekarzy, których naukę finansuje Ministerstwo Obrony Narodowej. W Uniwersytecie kształceni są również studenci anglojęzyczni – aktualnie to prawie 900 osób z 66 krajów. Działa także Międzynarodowa Szkoła Doktorska, w której naukę kontynuuje każdego roku ponad 500 osób.

W Uczelni działa blisko 60 kół naukowych, 12 organizacji studenckich, 8 stowarzyszeń studentów i absolwentów. Uczelnia może pochwalić się szczególnymi osiągnięciami uczelnianego Klub AZS, czy wyróżnieniami chóru Uniwersytetu.

Każdego roku Uniwersytet z satysfakcją odnotowuje wzrost liczby prac habilitacyjnych i tytułów profesora. Uczelnia zatrudnia ponad 2 500 osób, z czego ponad połowę stanowią nauczyciele akademiccy. Nasi naukowcy, doktoranci i studenci są laureatami licznych konkursów organizowanych m. in. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki czy Polską Akademię Nauk.

Uniwersytet współpracuje z wieloma prestiżowymi uczelniami w Europie i na całym świecie. Dziś jest ich ponad 160. Kooperacja tyczy realizacji wspólnych przedsięwzięć, wymiany studenckiej, współpracy naukowców. Obok inicjatyw zagranicznych Uniwersytet Medyczny w Łodzi rozwija partnerstwa strategiczne i współpracę z krajowymi ośrodkami naukowymi oraz wiodącymi dostawcami technologii i rozwiązań dla sektora ochrony zdrowia.

Baza kliniczna Uczelni to trzy ogromne szpitale, które nieprzerwanie realizują szereg projektów infrastrukturalnych, m.in. ukończone właśnie Ponadregionalne Zintegrowane Centrum Zabiegowego w USK im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnym Szpitalu Weteranów.

W samej Uczelni każdego roku realizowanych jest również kilkanaście projektów infrastrukturalnych, z których kluczowym jest dziś II etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest beneficjentem projektów dofinansowywanych w ramach programów Narodowego Centrum Nauki. Jest też partnerem projektów badawczych w ramach programu STRATEGMED oraz w ramach funduszy strukturalnych. Każdego roku realizuje także inicjatywy badawcze, dofinansowywane z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach grantów na badania, prowadzone w najbardziej innowacyjnych obszarach nauki.

Jednym ze strategicznych obszarów rozwoju Uczelni jest aktywne życie i zdrowe starzenie się. Od 2011 roku w Uniwersytecie funkcjonuje Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem, a od 2015 roku Uczelnia należy do międzynarodowego konsorcjum EIT Health, którego celem jest wspieranie przedsiębiorczości i rozwój innowacji w zakresie zdrowego życia i aktywnego starzenia się, a także poszukiwanie nowatorskich rozwiązań, przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców Europy w ramach tzw. trójkąta wiedzy (edukacja, badania, innowacje). Projekty naukowe realizowane w Uczelni, zgodnie z założeniami trójkąta wiedzy, znajdują swoją kontynujace zarówno w nowych, zintegrowanych programach kształcenia, jak również we współpracy z biznesem. Uczelnia intensywnie poszukuje i rozwija nowe modele współpracy z otoczeniem zewnętrznym m.in. opracowując i testując rozwiązania, które mogą znaleźć zastosowania w medycynie, farmacji czy systemie ochrony zdrowia.