O Uczelni

Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest uczelnią publiczną utworzoną mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 roku. Realizuje zadania naukowo-badawcze, kształci studentów i doktorantów w dziedzinie nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu oraz uczestniczy w sprawowaniu opieki medycznej na bazie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie posiada w swej strukturze 4 wydziały: Wydział Lekarski, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Wydział Farmaceutyczny oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Obecnie na Uniwersytecie studiuje 7091osób (stan na dzień 31.12.2019 r.), z czego dużą część stanowią studenci zagraniczni pochodzący aż z 50 krajów świata.

W Uniwersytecie działają organizacje studenckie, w szczególności koła naukowe oraz zespoły artystyczne i sportowe zrzeszające studentów i nauczycieli akademickich.

Bazę akademicką UM stanowi 10 budynków dydaktycznych (Collegium Novum, Collegium Medicum, Collegium Maximum, Collegium Pathologicum, Collegium Universum, Collegium Maius-Anatomicum, Collegium Pharmaceuticum, Centrum Symulacji Medycznej, Collegium Didacticum, Ośrodek Medycyny Doświadczalnej), Biblioteka Główna, 3 domy studenckie oraz 1 budynek z siedzibą 2 dziekanatów. Uczelnia cały czas rozbudowuje swoje zaplecze (w październiku 2021 roku planowane jest oddanie, do użytku studentów, nowej Hali Widowiskowo-Sportowej), inwestuje także w nowe technologie, specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą i sprzęt pomocniczy.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie to uczelnia o ugruntowanej pozycji na polskim i międzynarodowym rynku edukacyjnym, na którą składają się osiągnięcia naukowe pracowników i studentów oraz wysoka jakość kształcenia. Potwierdzają to ogólnopolskie rankingi medialne, w których UM od lat zajmuje czołowe miejsca. Uczelnia jest także liderem szkół wyższych w Lublinie.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie oferuje 15 kierunków studiów: analityka medyczna, biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia, farmacja, fizjoterapia, higiena stomatologiczna, kosmetologia, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne, zdrowie publiczne.

Kształcenie w Uniwersytecie odbywa się na jednolitych studiach magisterskich, studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, studiach trzeciego stopnia (studia doktoranckie), w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uniwersytet prowadzi także studia podyplomowe w specjalnościach medycznych i dziedzinach pokrewnych, specjalizacje dla lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, szkolenia dla osób wykonujących zawody medyczne oraz pełnopłatne kursy dokształcające.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie posiada ponad 25-letnie doświadczenie w nauczaniu w języku angielskim. Z programu studiów anglojęzycznych korzystają cudzoziemcy z USA, Kanady, krajów europejskich, azjatyckich (głównie z Tajwanu) oraz Bliskiego Wschodu. Obecnie na lubelskiej uczelni medycznej uczy się 1347 obcokrajowców (stan na dzień 31.12.2019 r.). Duże zainteresowanie UM studentów z zagranicy stawia uczelnię na 9 miejscu w kraju pod względem umiędzynarodowienia.

Działalność dydaktyczna jednostek UM obejmuje wykłady i ćwiczenia dla studentów w specjalnych salach ćwiczeniowych, laboratoriach oraz na oddziałach szpitalnych. Celem kształcenia jest nabywanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych w samodzielnej pracy zawodowej, naukowej i dydaktycznej.

Pracownicy naukowi UM są organizatorami i uczestnikami zjazdów, sympozjów naukowych i konferencji, działają w zespołach badawczych, wyjeżdżają na zagraniczne staże naukowe, współpracują z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, sięgają po granty, zdobywają patenty oraz liczne nagrody. Wyniki działalności badawczej pracowników UM stanowią prace opublikowane w czasopismach naukowych, zawodowych, materiałach konferencyjnych, monografiach, a także rozprawy doktorskie i habilitacyjne. Pracownicy naukowi UM z determinacją i zaangażowaniem działają na rzecz rozwoju i upowszechniania nauki.

W działalność naukową włączają się również studenci UM. Działają oni w kołach naukowych, stowarzyszeniach i towarzystwach, uczestniczą w konferencjach i programach wymiany studentów. Angażują się także w różne akcje prospołeczne na rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia.

Na uwagę zasługuje także działalność Wydawnictwa UM, które publikuje 4 czasopisma: Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences, Current Problems of Psychiatry, Pielęgniarstwo XXI wieku oraz Polish Journal of Public Health (Zdrowie Publiczne).

Nieocenioną bazę dla działalności naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie stanowią szpitale kliniczne: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Dziecięcy Szpital Kliniczny oraz Uniwersyteckie Centrum Stomatologii. Oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia te medyczne placówki realizują zadania dydaktyczne i naukowo-badawcze, uczestniczą w przygotowaniu i kształceniu studentów do wykonywania zawodu medycznego.