O Uczelni

 Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest uczelnią publiczną utworzoną mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 roku. Realizuje zadania naukowo-badawcze, kształci studentów i doktorantów w dziedzinie nauk medycznych, nauk farmaceutycznych
i nauk o zdrowiu oraz uczestniczy w sprawowaniu opieki medycznej na bazie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie posiada w swej strukturze 4 wydziały: I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej i Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu. Obecnie na Uniwersytecie studiuje 7 051 osób (stan na dzień 30.11.2013 r.), z czego dużą część stanowią studenci zagraniczni pochodzący aż z 59 krajów świata.

W Uniwersytecie działają organizacje studenckie, w szczególności koła naukowe oraz zespoły artystyczne i sportowe zrzeszające studentów i nauczycieli akademickich.

Bazę akademicką UM stanowi 7 budynków dydaktycznych (Collegium Novum, Collegium Medicum, Collegium Maximum, Collegium Pathologicum, Collegium Universum, Collegium Maius-Anatomicum, Collegium Pharmaceuticum), Biblioteka Główna, 4 domy studenckie
i hala sportowa. Dzięki środkom z UE większość obiektów UM zostało zmodernizowanych, w wielu z nich nadal trwają prace remontowe. Uczelnia cały czas rozbudowuje swoje zaplecze (w planach jest budowa Centrum Symulacji Medycznej oraz dokończenie budowy Ośrodka Medycyny Doświadczalnej), inwestuje także w nowe technologie, specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą i sprzęt pomocniczy.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie to uczelnia o ugruntowanej pozycji na polskim
i międzynarodowym rynku edukacyjnym, na którą składają się osiągnięcia naukowe pracowników i studentów oraz wysoka jakość kształcenia. Potwierdzają to ogólnopolskie rankingi medialne, w których UM od lat zajmuje czołowe miejsca. Uczelnia jest także liderem szkół wyższych w Lublinie.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie oferuje 13 kierunków studiów: analityka medyczna, dietetyka, elektroradiologia, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne, zdrowie publiczne.

Kształcenie w Uniwersytecie odbywa się na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (studia doktoranckie), w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uniwersytet prowadzi także studia podyplomowe w specjalnościach medycznych i dziedzinach pokrewnych, kursy specjalistyczne i szkolenia.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie posiada ponad 17-letnie doświadczenie w nauczaniu
w języku angielskim. Z programu studiów anglojęzycznych korzystają cudzoziemcy z USA, Kanady, krajów europejskich, azjatyckich (głównie z Tajwanu) i z Arabii Saudyjskiej. Obecnie na lubelskiej uczelni medycznej uczy się 1067 obcokrajowców (stan na dzień 30.11.2013 r.). Duże zainteresowanie UM studentów z zagranicy stawia uczelnię na 13. miejscu w kraju pod względem umiędzynarodowienia.

Działalność dydaktyczna jednostek UM obejmuje wykłady i ćwiczenia dla studentów
w specjalnych salach ćwiczeniowych, laboratoriach oraz na oddziałach szpitalnych. Celem kształcenia jest nabywanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych
w samodzielnej pracy zawodowej, naukowej i dydaktycznej.

Pracownicy naukowi UM są organizatorami i uczestnikami zjazdów, sympozjów naukowych
i konferencji, działają w zespołach badawczych, wyjeżdżają na zagraniczne staże naukowe, współpracują z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, sięgają po granty, zdobywają patenty oraz liczne nagrody. Wyniki działalności badawczej pracowników UM stanowią prace opublikowane w czasopismach naukowych, zawodowych, materiałach konferencyjnych, monografiach, a także rozprawy doktorskie i habilitacyjne. Pracownicy naukowi UM z determinacją i zaangażowaniem działają na rzecz rozwoju i upowszechniania nauki.

W działalność naukową włączają się również studenci UM. Działają oni w kołach naukowych, stowarzyszeniach i towarzystwach, uczestniczą w konferencjach i programach wymiany studentów. Angażują się także w różne akcje prospołeczne na rzecz profilaktyki
i ochrony zdrowia.

Na uwagę zasługuje także działalność Wydawnictwa UM, które publikuje 4 czasopisma: Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences Current Problems of Psychiatry, Pielęgniarstwo XXI wieku i Zdrowie Publiczne.

Nieocenioną bazę dla działalności naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie stanowią szpitale kliniczne: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Dziecięcy Szpital Kliniczny
oraz Stomatologiczne Centrum Kliniczne. Oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych
i promocji zdrowia te medyczne placówki realizują zadania dydaktyczne i naukowo-badawcze, uczestniczą w przygotowaniu i kształceniu studentów do wykonywania zawodu medycznego.