Regulamin
działania Konwentu Dziekanów Wydziałów Lekarskich Uczelni Publicznych

§ 1

Konwent Dziekanów Wydziałów Lekarskich Uczelni Publicznych, zwany dalej KDWLUP tworzą Dziekani Wydziałów Lekarskich Uczelni Publicznych określonych w Uchwale KRAUM w sprawie powołania Konwentu Dziekanów Wydziałów Lekarskich Uczelni Publicznych.

§ 2

 1. Celem działania KDWLUP jest:
  1. wypracowywanie wspólnego stanowiska Dziekanów i wyrażanie opinii w sprawach związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zakresie kierunku lekarskiego, nauk medycznych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej publicznych wyższych szkół medycznych,
  2. współpraca z Rektorami publicznych wyższych szkół medycznych,
  3. podejmowanie w granicach obowiązującego prawa wszelkich czynności zmierzających do rozwoju wyższego szkolnictwa medycznego oraz nauk medycznych,
  4. wypracowywanie wspólnego stanowiska Dziekanów i przedkładanie KRAUM współpraca z
 2. Do realizacji celów, o których mowa w ust. 1 KDWLUP może powołać w szczególności komisje, konwenty, zespoły eksperckie, ekspertów.

§ 3

 1. KDWLUP wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i Wice-Przewodniczącego.
 2. O wyborze decyduje zwykła większość głosów, ogólnego składu KDWLUP.
 3. Kadencja Przewodniczącego i Wice-Przewodniczącego trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów uczelni.

§ 4

 1. Przewodniczący KDWLUP:
  1. reprezentuje KDWLUP na zewnątrz,
  2. ustala plan pracy i terminy oraz miejsce spotkań na kolejne lata kadencji,
  3. ustala projekt porządku posiedzeń,
  4. przewodniczy obradom,
  5. podpisuje uchwały KDWLUP z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 4.
 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Wice-Przewodniczący.

§ 5

 1. KDWLUP obraduje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego zgodnie
  z planem pracy oraz w miarę potrzeb.
 2. Zawiadomienie o terminie posiedzenia wraz z porządkiem obrad na wniosek Przewodniczącego przekazuje członkom KDWLUP organizator bieżącego spotkania, co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
 3. Posiedzenia nie objęte planem pracy mogą być zwołane z inicjatywy Przewodniczącego lub na pisemny wniosek co najmniej 2 członków KDWLUP.
 4. We wniosku, o którym mowa w ust.3 członkowie przedstawiają uzasadnienie zwołania posiedzenia.
 5. W posiedzeniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni przez KDWLUP goście.
 6. Dziekana Uczelni członkowskiej może w posiedzeniach KDWLUP reprezentować
  z prawem głosu upoważniony Prodziekan

§ 6

 1. Członkowie mają obowiązek:
  1. uczestniczyć w pracach KDWLUP,
  2. przestrzegać regulaminu oraz innych postanowień wynikających z podejmowanych przez KDWLUP uchwał,
  3. wspierać realizację celów KDWLUP oraz propagować stanowiska ujęte w uchwałach podejmowanych przez KDWLUP.

§ 7

 1. KDWLUP wyraża swoje stanowisko lub opinie w formie uchwał.
 2. Uchwały stanowią dokument, w którym zawarte są:
  1. numer, data i tytuł podjętej uchwały,
  2. podstawa prawna podjęcia uchwały,
  3. merytoryczna treść uchwały
  4. podpis Przewodniczącego lub Wice-przewodniczącego odpowiednio do 4 ust. 1 pkt 5.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnego składu KDWLUP. Członkowie KDWLUP, którzy uzyskali status członka stowarzyszonego z głosem doradczym nie biorą udziału w głosowaniu i nie są wliczani do quorum.
 4. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały:
  1. w sprawach personalnych,
  2. na zarządzenie Przewodniczącego.

§ 8

 1. W sprawach niecierpiących zwłoki, Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków może zarządzić głosowanie nad projektem uchwały w trybie korespondencyjnym (tzw. obiegowym).
 2. Warunkiem ważności głosowania w trybie obiegowym jest przesłanie wszystkim członkom KDKWUP projektu uchwały oraz innych dokumentów niezbędnych do podjęcia uchwały.
 3. W razie skierowania sprawy do rozpatrzenia w trybie obiegowym, Przewodniczący określa zasady oraz termin do zajęcia stanowiska przez członków.
 4. Uchwała jest podjęta w ostatnim dniu głosowania wskazanym przez Przewodniczącego.
 5. O wynikach głosowania korespondencyjnego i podjętych uchwałach zamieszcza się stosowny zapis w protokole najbliższego posiedzenia KDWLUP.

§ 9

Strona internetowa KDWLUM będzie posadowiona w obrębie witryny Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia na mocy  Uchwały 58/2018 Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych obowiązującą od 07.02.2018 r.