Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki urodził się 5.XI.1954 r. w Krakowie. Maturę (Baccalauréat) uzyskał w Uniwersytecie Aix en Provence-Marseille II w 1973 r. Studia medyczne rozpoczął na Uniwersytecie w Algierze, kontynuując je na Wydziale Lekarskim AM we Wrocławiu (1974–1975), a następnie w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Ukończył je w 1979 r., otrzymując tytuł i dyplom lekarza z wyróżnieniem.

Pracę doktorską zatytułowaną „Wartość prognostyczna niektórych czynników diagnostycznych i metod terapeutycznych u chorych z ciężkimi poresuscytacyjnymi zaburzeniami przytomności” obronił w 1993 r., natomiast na podstawie oceny dorobku oraz rozprawy habilitacyjnej „Aktualny stan bezpieczeństwa znieczulenia w Polsce” w 2001 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Tytuł naukowy prof. n. med. otrzymał w 2007 r. Jest specjalistą w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej, Kierownikiem Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej oraz Zakładu Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prof. Przemysław Jałowiecki legitymuje się bogatym, wieloletnim i różnorodnym doświadczeniem organizacyjnym. Sprawował niemal wszystkie funkcje uniwersyteckie – od Kierownika Katedry, poprzez Prodziekana, Prorektora ds. Szkolenia Podyplomowego i Prorektora ds. Klinicznych, aż do Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w kadencjach 2012-2016 oraz 2016-2020. W czerwcu 2016 roku został wybrany na Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w kadencji 2016-2020.

Posiada osiągnięcia dydaktyczne, a także sukcesy w kształceniu kadr naukowych. Oprócz zajęć dydaktycznych dla studentów prowadził wykłady i ćwiczenia na kursach podyplomowych organizowanych przez CMKP w Warszawie oraz na kursach atestacyjnych w ramach specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Dotychczas był promotorem 8 przewodów doktorskich oraz 2 prac magisterskich z zakresu pielęgniarstwa, jak również recenzentem 14 rozpraw doktorskich, 3 postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz 4 wniosków w związku z postępowaniem w sprawie nadania tytułu naukowego profesora nauk medycznych. Kilkakrotnie był kierownikiem specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz przewodniczył Komisjom Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w tej dyscyplinie medycyny.

Jest autorem lub współautorem 6 pozycji książkowych, 13 rozdziałów w monografiach, tłumaczenia jednej książki i współredaktorem jednej pracy zbiorowej. W jego dorobku znajduje się 107 prac oryginalnych opublikowanych w recenzowanych krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz w krajowych i zagranicznych materiałach zjazdowych wydanych w formie książkowej, a także kilkadziesiąt doniesień zjazdowych przedstawianych na kongresach i sympozjach krajowych, zagranicznych oraz o zasięgu międzynarodowym.

Podstawowe kierunki zainteresowań badawczych prof. P. Jałowieckiego to epidemiologia w anestezjologii, zdarzenia krytyczne i powikłania związane z anestezją, doskonalenie metod  i sposobów znieczulenia, problematyka intensywnej terapii obrażeń wielomiejscowych oraz urazów czaszkowo-mózgowych, resuscytacja krążeniowo-oddechowo-mózgowa oraz wykorzystanie nowoczesnych metod monitorowania w anestezjologii i intensywnej terapii.

Miarą autorytetu, którym cieszy się Profesor Przemysław Jałowiecki, jest jego członkostwo w polskich i międzynarodowych organizacjach naukowych oraz kolegiach redakcyjnych. Wieloletni Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w którym pełnił funkcje członka, skarbnika Zarządu Głównego, sekretarza, a następnie wiceprezesa Oddziału Śląskiego; Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej; European Society of Anaesthesiologists; European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy. Zasiada również w Radzie Programowej czasopisma „Anestezjologia i Intensywna Terapia” oraz Radach Naukowych czasopism „Ból”, „Lek w Polsce” i „Gabinet Prywatny”. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Był członkiem Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich (2006-2016) oraz Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (2006-2008).

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Uhonorowany m.in. zespołową nagrodą MZiOS za opracowanie zbioru pytań testowych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, zespołową naukową nagrodą Ministra Zdrowia oraz zespołowymi i indywidualnymi nagrodami Rektora Uczelni.

Dodatkowe zainteresowania prof. Przemysława Jałowieckiego obejmują muzykę, fotografię oraz podróże.