Stanowisko KRAUM w sprawie organizacji kształcenia praktycznego w uczelniach medycznych w roku akademickim 2020/2021

Rektorzy zrzeszeni w Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych podpisali 2 września 2020 r. wspólne stanowisko w sprawie organizacji kształcenia praktycznego w uczelniach medycznych w roku akademickim 2020/2021. Pełny tekst dokumenty dostępny jest poniżej.

Komunikat – posiedzenie KRAUM 25.09.2020 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że pierwsze posiedzenie KRAUM w kadencji 2020-2024 odbędzie się 25 września 2020 r. w Warszawie. Organizatorem spotkania jest Gdański Uniwersytet Medyczny.

Wybór nowych Władz KRAUM na kadencję 2020-2024

25 sierpnia 2020 r. podczas posiedzenia Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych odbyły się wybory nowych Władz KRAUM na kadencję 2020-2024.

Od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r. funkcję Przewodniczącego KRAUM obejmie
Pan prof. dr hab. Marcin Gruchała
– Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
który swoje zadania będzie realizował przy pomocy dwóch Zastępców:
Pani prof. dr hab. Kornelii Kędziory-Kornatowskiej
– Prorektor ds. Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

oraz
Pana prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego
– Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
.

Wybranym na kadencję 2020-2024 Władzom KRAUM serdecznie gratulujemy.

Komunikat – posiedzenie KRAUM 25 sierpnia 2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się w trybie zdalnym /online/ w dniu 25 sierpnia 2020 r. Organizatorem posiedzenia jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Komunikat – posiedzenie KRAUM 18 czerwca 2020

W związku z obecną dynamiczną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju i rozporządzeniem Ministra Zdrowia wprowadzającym w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się w trybie zdalnym – online w dniu 18 czerwca 2020 r.

Organizatorem posiedzenia jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Komunikat dotyczący terminów posiedzenia KRAUM

W związku z obecną dynamiczną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju i rozporządzeniem Ministra Zdrowia wprowadzającym w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, najbliższe posiedzenie KRAUM planowane w dniach 25-27 marca 2020 r. w Dąbrowie k. Kielc, decyzją Władz Konferencji zostało odwołane.

Najbliższy przewidywany termin posiedzenia KRAUM to 17-19 czerwca 2020 r.

Nota informacyjna dot. posiedzenia KRAUM w dniach 9-11 października 2019 r.

W dniach 9-11 października 2019 r. w Bydgoszczy odbyło się kolejne posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, zorganizowane przez Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W spotkaniu obok członków KRAUM uczestniczyli również zaproszeni Goście:

 • Pan Sławomir Gadomski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
 • Pani Małgorzata Zadorożna – p.o. Dyrektora Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia,
 • Pan Jakub Berezowski Dyrektor Biura Agencji Badań Medycznych,
 • Pan dr hab. med. Szczepan Cofta Przewodniczący Polskiej Unii Szpitali Klinicznych,
 • Pan prof. dr hab. Janusz Moryś Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim,
 • Pan dr hab. med. Jarosław Czyż Kierownik Kliniki Hematologii CM im. L. Rydygiera w Bydgoszczy.

Uczestnicy KRAUM
Zdjęcie zamieszczono dzięki uprzejmości Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Podczas pierwszej części obrad omówiono m.in. sprawy finansowe Konferencji, jak również Pan prof. dr hab. n. med. Janusz Moryś Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim przedstawił sprawy organizacyjne UKJKKL, w następstwie czego podjęto stosowne Uchwały.

Rozumiejąc potrzebę zmian w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym, KRAUM poparła stanowisko dotyczące niedoskonałości związanych z ostatnio opublikowaną listą czasopism punktowanych wydane przez Członków Editors’ Club Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i skierowane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uznano, że kryteria, jakimi kierowało się MNiSW w przygotowywaniu listy czasopism punktowanych i przypisywaniu im wartości punktowych są niejasne i nie zawsze odzwierciedlają pozycję czasopism w reprezentowanej specjalności naukowej. Nadto zwrócono uwagę, że przypisane do czasopism dziedziny są często błędne lub niepełne a w składzie Zespołu ds. Oceny Czasopism „Dyscypliny naukowej – Nauki Medyczne” tylko pojedyncze osoby reprezentowały nauki kliniczne. W konkluzji projektu uchwały w ww. sprawie Konferencja podkreśliła, że liczy na podjęcie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego niezwłocznych działań skutkujących nowelizacją listy czasopism

W trakcie posiedzenia Pan dr hab. med. Szczepan Cofta Przewodniczący Polskiej Unii Szpitali Klinicznych przedstawił wyniki Raportu dot. analizy zmian w istotnych pozycjach rachunków wyników i bilansów szpitali klinicznych zrzeszonych w Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, przygotowanego na podstawie danych za I półrocze lat 2017-2019. Z danych Unii, wynika że z 29 szpitali, które udostępniły dane finansowe, w 19 pogorszyła się sytuacja finansowa. Raport wskazuje na znaczący wzrost wynagrodzeń w szpitalach klinicznych o ponad 30% w ww. okresie, nieadekwatny do struktury przychodowej. Analizując dane finansowe szpitali klinicznych za I półrocze lat 2017-2019, obserwuje się bardzo dynamiczny wzrost zobowiązań, w tym zobowiązań krótkoterminowych.

Przewodniczący zwrócił uwagę, że we wrześniu br. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło przyznanie wyłącznie szpitalom powiatowym dodatkowych 344 mln zł na lecznictwo szpitalne. Pomięto przy tym szpitale kliniczne, pełniące rolę szpitali ogólnopolskich w tzw. sieci szpitali, pomimo iż sytuacja finansowa tych jednostek jest równie niepokojąca, co w szpitalach powiatowych.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w projekcie uchwały wyraziła gotowość do pełnej współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie przedstawienia propozycji mechanizmów optymalizujących obecny system rozliczeń dla szpitali klinicznych w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Uchwały, o których mowa powyżej zostaną przegłosowane w trybie korespondencyjnym.

Podczas drugiej części obrad obejmującej spotkanie z zaproszonymi Gośćmi dyskutowano nt.:

 • stanu realizacji inwestycji przez szpitale kliniczne i uczelnie medyczne,
 • ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych konkursu związanego z realizacją niekomercyjnych badań klinicznych,
 • propozycji rozwiązań w celu zwiększenia liczby absolwentów kierunku lekarskiego.

Następne posiedzenie KRAUM, którego Gospodarzem będzie Pan prof. dr hab. Stanisław Głuszek Prorektor ds. Medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, odbędzie się w dniach 25-27 marca 2020 r.

Podjęte w toku posiedzenia Uchwały KRAUM dostępne są na stronie KRAUM w zakładce Dokumenty.

VI edycja konkursu „SAMO-RZĄDŹ” rozstrzygnięta!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 czerwca br., podczas obrad KRAUM, którego Gospodarzem był Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, miało miejsce rozstrzygnięcie VI edycji konkursu „SAMO-RZĄDŹ”, polegającego na wyłonieniu najlepszego projektu studenckiego, przygotowanego przez samorządy studenckie publicznych szkół medycznych działających w Polsce wchodzących w skład KRAUM, w trzech kategoriach: akcja promująca zdrowie, wydarzenie kulturalne oraz inicjatywa społeczna.


W 2019 roku do konkursu „SAMO-RZADŹ” nominowane zostały następujące projekty:

W kategorii – Akcja promujące zdrowie:

 1. „Turniej sportowy”
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 2. „Biała Niedziela – Studenci Mieszkańcom Miasta”
  Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 3. „Dzień zdrowia w Rzeniszowie”
  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

W kategorii – Wydarzenie kulturalne:

 1. „Medykalia – Festiwal Kultury Studenckiej”
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 2. „Wybory MISS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 3. „Wydziałowy Wieczorek Filmowy”
  Warszawski Uniwersytet Medyczny

W kategorii – Inicjatywa społeczna:

 1. „Czwartek z Samorządem”
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 2. „Mikołajki z UMedem”
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 3. „Spotkania z Seniorami”
  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

KRAUM w głosowaniu tajnym wyłoniła zwycięzców tegorocznego konkursu. I nagroda trafiła do przedstawicieli Samorządu Studenckiego:

 • Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za projekt: „Biała Niedziela – Studenci Mieszkańcom Miasta” (w kategorii – Akcja promujące zdrowie),
 • Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za projekt: „Medykalia – Festiwal Kultury Studenckiej” (w kategorii – Wydarzenie kulturalne),
 • Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za projekt: „Spotkania
  z Seniorami” (w kategorii – Inicjatywa społeczna).

Natomiast Wyróżnienie przyznano przedstawicielom Samorządu Studenckiego:

 • Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za projekt: „Dzień zdrowia
  w Rzeniszowie” (w kategorii – Akcja promujące zdrowie),
 • Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za projekt: „Wybory MISS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (w kategorii – Wydarzenie kulturalne),
 • Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za projekt: „Mikołajki z UMedem” (w kategorii – Inicjatywa społeczna).

 Wszystkim Laureatom Gratulujemy!

Laureaci Konkursu
/Zdjęcie zamieszczono dzięki uprzejmości Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku/

Prof. dr hab. Radzisław Kordek Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zastępca Przewodniczącego KRAUM reprezentantem KRAUM w pracach Krajowej Rady do spraw Onkologii

Uprzejmie informujemy, że Minister Zdrowia przychylił się do wniosku KRAUM o uwzględnienie w składzie Krajowej Rady do spraw Onkologii, powołanej Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Onkologii (dz. Urz. Min. Zdrow. Z 2015 r., poz. 5, z późn. zm.), reprezentacji Konferencji.

W pracach tego Gremium Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych reprezentować będzie Pan prof. dr hab. Radzisław Kordek Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pełniący jednocześnie funkcję Zastępcy Przewodniczącego KRAUM.

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek kandydatem KRAUM do udziału w pracach Rady Agencji Badań Medycznych

Uprzejmie informujemy, że Pani Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 447) zwróciła się do KRAUM z prośbą o zgłoszenie kandydata Konferencji do Rady Agencji Badań Medycznych.

Do udziału w pracach tego Gremium, KRAUM zarekomendowała kandydaturę Pana prof. dr hab. n. med. Jerzego Chudka ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który spełnia wymagania stawiane wobec kandydatów, określone w art. 9 pkt 2 ustawy o Agencji Badań Medycznych.