O Uczelni

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) to nowoczesny ośrodek akademicki, rozpoznawalny w kraju i na świecie. Uczelnię charakteryzuje wysoki potencjał naukowy i rozwojowy, na który składają się w szczególności: doświadczone i renomowane zespoły badawcze, rosnąca liczba prestiżowych międzynarodowych publikacji i grantów, jak również  szeroki zakres i jakość prowadzonych badań potwierdzone wysoką kategoryzacją jednostek. GUMed jest też jedynym uniwersytetem medycznym wybranym do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Ponadto jest najlepszą uczelnią medyczną w Polsce według najnowszej edycji Rankingu Uczelni Akademickich Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Potwierdzeniem wiodącej roli w zakresie działalności naukowo-badawczej jest wysoka pozycja GUMed w różnego rodzaju rankingach, plasujących Uczelnię w gronie jednostek, w których tworzy się wartościowe publikacje, chętnie cytowane w prestiżowych czasopismach. Niezwykle satysfakcjonująca jest również ocena parametryczna nadawana poszczególnym jednostkom przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, plasująca wszystkie Wydziały Uniwersytetu w najwyższych kategoriach – w kategorii A Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, a w prestiżowej kategorii A+ Wydział Farmaceutyczny i Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed.

Dzięki środkom przekazanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym powstał ośrodek naukowy specjalizujący się w badaniach nad aberracjami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób. Liderami projektu są prof. dr hab. Arkadiusz Piotrowski z Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej GUMed oraz prof. dr Jan Dumański z Wydziału Immunologii, Genetyki i Patologii Uniwersytetu w Uppsali.

GUMed kształci ponad 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest 935 studentów zagranicznych co stanowi ponad 15 proc. wszystkich żaków w Uczelni. To także ponad połowa wszystkich obcokrajowców studiujących w Gdańsku. Uniwersytet kształci we wszystkich zawodach medycznych, w oparciu o nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną i kliniczną – liczne pracownie fantomowe i multimedialne. Studenci mają do dyspozycji mają nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej, zmodernizowaną Bibliotekę Główną, Centrum Sportu i studencki klub “Medyk”.

Obok wypełniania zadań dydaktycznych i badawczych, Gdański Uniwersytet Medyczny pełni rolę organu założycielskiego dla czterech podmiotów leczniczych, w tym dwóch szpitali klinicznych – Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK) oraz Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej (UCMMiT) oraz dwóch spółek – Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii (UCS) i Centrum Medycyny Rodzinnej (CMR).

Szpitale kliniczne pełnią rolę wysokospecjalistycznych placówek referencyjnych. W wielu dyscyplinach oferują unikatowe na skalę Polski Północnej możliwości lecznicze w zakresie m.in. przeszczepiania narządów – nerek, szpiku i serca, radioterapii i chemioterapii onkologicznej, hematologii dziecięcej i dorosłych, kardiologii inwazyjnej i elektrokardiologii, chirurgii narządowej, medycyny hiperbarycznej, medycyny tropikalnej, medycyny nuklearnej. Wysoko kwalifikowana kadra oraz dostępność nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i leczniczego zapewniają wysoki poziom świadczonych usług leczniczych.

Bezpośrednie sąsiedztwo Uczelni i Szpitali sprzyja wzajemnej współpracy oraz realizacji innowacyjnych projektów o charakterze naukowym, badawczym i wdrożeniowym.  Wysoko wykwalifikowana kadra, stale modernizowana infrastruktura i narzędzia diagnostyczne najnowszej generacji stwarzają doskonałe możliwości do tego, by w perspektywie kolejnych lat Gdański Uniwersytet Medyczny wzmocnił swoją pozycję uczelni badawczej.