O Uczelni

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią medyczną w Polsce. Historia Collegium Medicum UMK sięga 1984 roku, w którym na bazie Zamiejscowego Wydziału Lekarskiego AMG utworzono Akademię Medyczną im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Dwadzieścia lat później, 24 listopada 2004 roku, bydgoska Akademia Medyczna połączyła swe siły z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, na mocy ustawy z dnia 8 października 2004 roku o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Powstało wówczas Collegium Medicum UMK.

Uczelnia zatrudnia ponad 1420 pracowników (w tym ponad 830 nauczycieli akademickich) oraz kształci niemal 5000 studentów na trzech wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym oraz Nauk o Zdrowiu. Nie zapominamy o młodzieży z zagranicy, chcącej edukować się w naszych murach. Collegium Medicum UMK realizuje studia anglojęzyczne oparte o polski program studiów na kierunku lekarskim. Studenci (aktualnie okoł 320 osób) rekrutują się głównie z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Danii, Włoch, Szwecji, Norwegii, Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej, USA, Kanady, Indii oraz Tajlandii.

Collegium Medicum UMK jest uczelnią kameralną, której atutem jest doskonała znajomość studentów. Nie są oni anonimowymi postaciami, ale partnerami we wzajemnym rozwoju. Siła Collegium Medicum UMK tkwi przede wszystkim w wysokim poziomie kadry nauczającej. W Collegium Medicum UMK działają dwa szpitale uniwersyteckie, dla których Uczelnia jest podmiotem tworzącym. Szpitale stanowią bazę dla nauczania i prowadzenia badań naukowych przez kadrę uniwersytecką. Z roku na rok powiększają się możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych i prac badawczych w obiektach stanowiących integralną część Collegium Medicum UMK.

Poziom naukowy Uniwersytetu zapewnia status uczelni badawczej, który UMK otrzymał jako jedna z 10 polskich uczelni w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, rozstrzygniętym 30 października 2019 roku. Status wzmacnia rozpoznawalność działalności naukowej uczelni w międzynarodowym gronie badawczym. Ubiegając się o status uczelni badawczej UMK sprecyzowało cele i konkretne działania podnoszące jakość badań naukowych i kształcenia. Za cele kluczowe Uniwersytet uznał: zwiększenie umiędzynarodowienia, interdyscyplinarności, innowacyjności i wewnętrznej integralności. W definicję uniwersytetu badawczego wpisują się coroczne Stypendia Rektora za publikacje. JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wyróżnia stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskują wysokie notowania punktowe zgodnie z wykazem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W trosce o rozwój bazy klinicznej w Collegium Medicum UMK powstają liczne inwestycje realizowane na terenie szpitali uniwersyteckich. Jako przykład może posłużyć powstałe na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Zespół Sal Operacyjnych z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej, Centralna Sterylizatornia oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy. Liczne inwestycje realizowane są również na terenie Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Placówka przystąpiła do projektu: „Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy”. Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszystkie inwestycje pozwalają przede wszystkim na pełne wykorzystanie posiadanego potencjału oraz w znaczący sposób poprawiają organizację pracy i jakość kształcenia naszych studentów.

Wychodząc naprzeciw trendom integracji współczesnego świata nauki, stale rozwijamy współpracę z najlepszymi światowymi instytucjami naukowymi i badawczymi, stawiając na innowacyjność i współdziałanie w zakresie wymiany myśli międzynarodowej. Studenci, poza szerokimi możliwościami rozwoju naukowego, który odbywa się m.in. w oparciu o praktyki i staże zagraniczne, rozwijają na uczelni własną działalność dydaktyczno-kulturalną w Uczelni. Skupiają się w stowarzyszeniach, które umożliwiają im rozwój własnych zainteresowań. Mają możliwość działania w: Samorządzie Studenckim, Studenckim Towarzystwie Naukowym, Studenckim Towarzystwie Diagnostów Laboratoryjnych, Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-POLAND, Kosmetologicznej Organizacji Studenckiej czy Chórze Collegium Medicum. To właśnie tam studenci nie tylko poszerzają swoją wiedzę poprzez organizację szkoleń, konferencji naukowych, akcji profilaktycznych, ale również zdobywają cenne umiejętności interpersonalne, które są przecież tak ważne w pracy z drugim człowiekiem. Warto dodać, że nierzadko studenci zrzeszeni w różnych organizacjach łączą swe siły współtworząc wydarzenia popularne nie tylko w naszym mieście, ale i całym regionie, jak na przykład Bydgoski Festiwal Nauki.

Bardzo prężnie działają też doktoranci w ramach ACADEMIA MEDICA BYDGOSTIENSIS, która została założona na mocy Zarządzenia Rektora UMK z dnia 28 maja 2019. Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu kształci doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Doktoranci skupiają też swoje siły w Samorządzie Doktorantów UMK. To oni są organizatorami Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Medycznego Kongresu iMEDIC – International MEDical Interdisciplinary Congress. To profesjonalne, bogate w najnowsze doniesienia naukowe spotkanie badaczy, na którym mogą podzielić się swoimi dotychczasowymi efektami pracy i osiągnięciami oraz poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko pojętych nauk medycznych.

Poza działalnością badawczą i dydaktyczną Collegium Medicum UMK podejmuje inicjatywy ukierunkowane na kontakt z lokalnymi społecznościami, czego przykładem jest organizowany corocznie cykl wykładów naukowych „Medyczna Środa” oraz Dzień Nauki „Medicalia”.