Nota informacyjna dot. posiedzenia KRAUM w dniu 04.10.2018

Kończącym się obchodom 70-lecia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i inauguracji roku akademickiego 2018/2019 towarzyszyło w dniu 4 października 2018 r. posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia Jakub Berezowski Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Piotr Kaliszewski i Radosław Sierpiński z Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia.

Obecny na posiedzeniu Łukasz Wojdyga Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przedstawił zadania Agencji oraz najbliższe plany dotyczące ogłaszania nowych konkursów i programów. Instytucja ta, która rozpoczęła działalność 1 października 2017 r., działa na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany akademickiej. Agencja stawia sobie za cel zdynamizowanie współpracy i wymiany międzynarodowej pomiędzy poszczególnymi uczelniami i jednostkami naukowymi, np. poprzez pobyt kadry akademickiej w zagranicznych ośrodkach naukowych, czy wsparcie finansowe dla rozwoju kierunków stworzonych z myślą o studentach zagranicznych.

W postępowaniu konkursowym przeprowadzonym przez Agencję Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny, jako jedyne spośród uczelni medycznych, uzyskały pod koniec września br. dofinansowanie odpowiednio w wysokości 692 065,48 zł i 740 295,00 zł w programie pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej. Projekt ten umożliwi doskonalenie kompetencji doktorantów oraz kadry akademickiej z Polski i zagranicy poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.

W toku obrad Radosław Sierpiński z Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia przedstawił zadania Agencji Badań Medycznych, której uruchomienie planowane jest w I kwartale 2019 r. Agencja będzie wspierała rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz technologii medycznych, w tym, między innymi, niekomercyjnych badań klinicznych produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, jak również badań procesów leczniczych, a także badań i interwencji epidemiologicznych, analiz i modelowania dużych publicznych zbiorów danych w ochronie zdrowia oraz badań dotyczących zarządzania, rozwoju i optymalizacji systemu ochrony zdrowia. Kluczowym zadaniem Agencji będzie działalność analityczna w zakresie oceny wpływu podejmowanych decyzji zarządczych na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Obecny na posiedzeniu KRAUM Piotr Ziółkowski Szef Gabinetu Politycznego Wicepremiera Rady Ministrów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina odpowiadał na pytania Członków KRAUM w sprawie Ustawy 2.0, która weszła w życie z dniem 01.10.2018 r.

Członkowie KRAUM podjęli ważne uchwały w sprawach dotyczących funkcjonowania uczelni i jednostek akademickich. Przede wszystkim zwrócono się do Ministra Zdrowia o wprowadzenie systemowego rozwiązania w zakresie uznawalności kształcenia, odbywanego w zagranicznych college’ach, w poczet realizowanego przez uczelnie medyczne nauczania w języku angielskim na kierunku lekarskim. KRAUM zadeklarowała czynny udział w pracach Ministerstwa Zdrowia nad systemowymi rozwiązaniami w powyższym zakresie. Uchwałę w tej sprawie skierowano do: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim.

W wyniku analizy udostępnionego przez Ministra Zdrowia opracowania pt.: „Koncepcja i Organizacja Krajowej Sieci Onkologicznej” KRAUM podjęła uchwałę postulującą zwiększenie roli uczelni medycznych i akademickich jednostek onkologicznych w pracach nad Krajową Siecią Onkologiczną. Konferencja w ostatnich latach wielokrotnie podkreślała, kierując stosowne uchwały do Ministerstwa Zdrowia, że kwestia onkologii w kraju wymaga podjęcia szeregu działań systemowych, które zapewnią synergię pomiędzy edukacją i szkoleniem kadry medycznej, usprawnieniem i zoptymalizowaniem procesu diagnostyczno-terapeutycznego oraz pracami badawczymi realizowanymi w tym obszarze medycyny. Brak kompleksowych rozwiązań w dziedzinie onkologii spowoduje połowiczność i doraźność wszystkich innych prowadzonych działań. Ponieważ w każdym z ww. obszarów uczelnie medyczne i podległe im szpitale kliniczne odgrywają istotną rolę, podmioty te winny stanowić podstawowe ogniwo modelu i struktury polskiej onkologii. Z tego tytułu winny być uwzględnione w pracach systemowych w tym obszarze, czego brakuje w aktualnej „Koncepcji i Organizacji Krajowej Sieci Onkologicznej”.

Na zakończenie posiedzenia KRAUM miało miejsce spotkanie Członków Konferencji z Konwentem Dziekanów Wydziałów Lekarskich Uczelni Publicznych. Przedmiotem dyskusji były zapisy ustawy 2.0 i przepisów ją wprowadzających.

Kolejne posiedzenie KRAUM będzie miało miejsce w marcu 2019 r. w Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.