Termin posiedzenia KRAUM – 21-22 luty, Warszawa

,

W dniach 21-22 lutego 2018 r. w Warszawie odbędzie się kolejne posiedzenie KRAUM. Gospodarzem spotkania będzie Pan prof. dr hab. Mirosław Wielgoś JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nota informacyjna dot. posiedzenia KRAUM w dniach 07-08 czerwca 2017 r.

W dniach 07-08 czerwca 2017 r. w Krakowie odbyło się kolejne posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, zorganizowane przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W spotkaniu uczestniczył Pan Jarosław Gowin Wicepremierem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który wraz z Panem prof. Łukaszem Szumowskim Podsekretarzem Stanu w ww. Resorcie, przedstawił główne kierunki i założenia zmian do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Podkreślił, że nowa ustawa przede wszystkim będzie miała znacznie szerszy zakres regulacji, obejmować będzie zakres przedmiotowy obecnego prawa o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich. Nowa ustawa będzie zakreślać jedynie ramy prawne funkcjonowania szkół wyższych, pozostawiając szczegółowe normowanie statutom uczelni w ramach posiadanej przez nie autonomii. Pan Minister zapowiedział, że resort zamierza zdecydowanie wzmocnić pozycję Rektora zmniejszając rolę i zmieniając misję ciał kolegialnych. W tej kwestii prowadzone są jeszcze rozmowy, zarówno wewnątrz ministerialne, jak i w środowisku.

Read more

Termin posiedzenia KRAUM – 10-11 październik, Warszawa

W dniach 10-11 października 2017 r. w Warszawie odbędzie się kolejne posiedzenie KRAUM. Gospodarzem spotkania będzie Pan prof. dr hab. Ryszard Gellert Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Nota informacyjna dot. posiedzenia KRAUM w dniu 31 marca 2017 r.

W dniu 31 marca 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, zorganizowane przez Pana prof. dra hab. n. med. Marcina Gruchałę JM Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W spotkaniu oprócz Rektorów wszystkich Uczelni Medycznych i Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego udział wzięli przedstawiciele Resortów zdrowia i nauki:

  • dr n. med. Marek Tomabarkiewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
  • dr hab. Łukasz Szumowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • Katarzyna Chmielewska Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,

W posiedzeniu udział także wzięli:

  • przedstawiciele Władz Rektorskich GUMed,
  • dr hab. Maria Dudziak, prof. nadzw. GUM Przewodnicząca Konwentu Dziekanów Wydziałów Lekarskich,
  • dr hab. Leszek Domański Wiceprzewodniczący Konwentu Dziekanów Wydziałów Lekarskich, ,
  • dr hab. Janusz Moryś Przewodniczący KRAUM w kadencji 2012-2016,
  • dr hab. Paweł Górski Zastępca Przewodniczącego KRAUM w kadencji 2012-2016.

Istotnym punktem porządku obrad była kwestia powołania nowego Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL). Uchwałą Nr 20/2017 KRAUM powołała do pełnienia tej funkcji prof. dr hab. Janusza Morysia z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który zastąpił na tym stanowisku prof. dra hab. Leszka Pączka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do składu ww. gremium powołani zostali również: w miejsce prof. dr hab. Janusza Morysia Pan prof. dr hab. Michał Żmijewski (Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz przedstawiciel studentów Michał Cebulski (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu).

Read more

Termin posiedzenia KRAUM – 7-8 czerwiec, Kraków

W dniach 7-8 czerwca 2017 r. w Krakowie odbędzie się kolejne posiedzenie KRAUM. Gospodarzem spotkania będzie Pan prof. dr hab. Tomasz Grodzicki Prorektor UJ ds. Collegium Medicum w Krakowie.

Projekt – Rada Sektorowa ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w partnerstwie z Uczelnią Łazarskiego, Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka i Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE przystąpili do realizacji projektu Rada Sektorowa ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna. Projekt jest częścią większego programu realizowanego przez PARP, w ramach którego powstanie Rada programowa ds. Kompetencji, powoływana przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz Rady Sektorowe dla 15 sektorów.

Powstająca Rada Sektorowa ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna ma stanowić forum wymiany opinii i potrzeb pomiędzy trzema elementami systemu kształtowania kompetencji i potrzeb kompetencyjnych w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej: pracodawcami, edukacją a przedsiębiorcami. System Rad ma umożliwić oddziaływanie przez przedsiębiorców na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz zbudowanie właściwego partnerstwa pracodawców z instytucjami rynku pracy, gdzie pracodawcy będą dostarczać wiarygodnych danych o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanych przez siebie sektorach.

Z ramienia Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w pracach powstającej Rady Sektorowej ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna uczestniczyć będą: Pan prof. dr hab. Mirosław Wielgoś Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Pan prof. dr hab. Ryszard Gellert Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Posiedzenie KRAUM [30-31 marzec 2017]

W dniach 30-31 marca 2017 r. w Gdańsku odbędzie się kolejne posiedzenie KRAUM. Gospodarzem spotkania będzie Pan prof. dr hab. Marcin Gruchała Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Posiedzenie Prezydium KRASP

W dniach 27-28 lutego 2017 r. w Krakowie odbędzie się kolejne Posiedzenie Prezydium KRASP, którego Gospodarzem będzie Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego Pan prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół. W posiedzeniu Prezydium KRASP Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych reprezentować będzie Pan prof. dr hab. Radzisław Kordek Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zastępca Przewodniczącego KRAUM.

Nota informacyjna dot. posiedzenia KRAUM w dniu 12 stycznia 2017 r.

W dniu 12 stycznia 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, zorganizowane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi – macierzystą Uczelnię Pana prof. dra hab. n. med. Radzisława Kordka Wiceprzewodniczącego KRAUM.

W spotkaniu oprócz Rektorów 10 krajowych Uczelni Medycznych i Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego udział wzięli m.in. Pan Konstanty Radziwiłł Minister Zdrowia oraz Pani Katarzyna Chmielewska Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.

W toku dyskusji Rektorzy zwrócili uwagę na zasadnicze problemy, z którymi borykają się szpitale kliniczne tj. przechodzenie kadr medycznych do niepublicznych ośrodków konkurencyjnych, odmowa refundacji nadwykonań przez NFZ, kierowanie pacjentów do placówek klinicznych z podmiotów o niższej referencyjności, brak zróżnicowania wysokości stawek rozliczeniowych za świadczenia szpitali klinicznych i jednostek niższego rzędu oraz niedobór środków inwestycyjnych. Wszystko to ma negatywny wpływ na sytuację finansową szpitali klinicznych. Dlatego też uczestnicy uznali za niezbędne przygotowanie przez Resort zdrowia ustawy dedykowanej wyłącznie szpitalom klinicznym, która będzie regulowała ich funkcjonowanie. Pan K. Radziwiłł wyjaśnił, że opracowanie postulowanego aktu jest aktualnie przedmiotem analiz i zwrócił się do Rektorów o indeks spraw, który winna regulować ustawa. Jednocześnie wyjaśnił, że trwają prace nad utworzeniem Agencji Rozwoju Szpitalnictwa, która odpowiadałaby na potrzeby inwestycyjne podmiotów leczniczych.

Read more

Kondolencje po śmierci Prof. dr hab. Aleksandra Koja

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. Aleksandra Koja

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1987-1990, 1993-1996, 1996-1999,
współzałożyciela Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
i jej pierwszego Przewodniczącego,
profesora nauk przyrodniczych, jednego z najwybitniejszych polskich naukowców
w dziedzinie biochemii i biologii molekularnej.

Łączymy się w smutku
z Rektorem, Senatem i całą Społecznością Akademicką Uniwersytetu Jagiellońskiego

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych