Projekt – Rada Sektorowa ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w partnerstwie z Uczelnią Łazarskiego, Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka i Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE przystąpili do realizacji projektu Rada Sektorowa ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna. Projekt jest częścią większego programu realizowanego przez PARP, w ramach którego powstanie Rada programowa ds. Kompetencji, powoływana przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz Rady Sektorowe dla 15 sektorów.

Powstająca Rada Sektorowa ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna ma stanowić forum wymiany opinii i potrzeb pomiędzy trzema elementami systemu kształtowania kompetencji i potrzeb kompetencyjnych w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej: pracodawcami, edukacją a przedsiębiorcami. System Rad ma umożliwić oddziaływanie przez przedsiębiorców na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz zbudowanie właściwego partnerstwa pracodawców z instytucjami rynku pracy, gdzie pracodawcy będą dostarczać wiarygodnych danych o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanych przez siebie sektorach.

Z ramienia Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w pracach powstającej Rady Sektorowej ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna uczestniczyć będą: Pan prof. dr hab. Mirosław Wielgoś Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Pan prof. dr hab. Ryszard Gellert Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Posiedzenie KRAUM [30-31 marzec 2017]

W dniach 30-31 marca 2017 r. w Gdańsku odbędzie się kolejne posiedzenie KRAUM. Gospodarzem spotkania będzie Pan prof. dr hab. Marcin Gruchała Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Posiedzenie Prezydium KRASP

W dniach 27-28 lutego 2017 r. w Krakowie odbędzie się kolejne Posiedzenie Prezydium KRASP, którego Gospodarzem będzie Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego Pan prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół. W posiedzeniu Prezydium KRASP Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych reprezentować będzie Pan prof. dr hab. Radzisław Kordek Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zastępca Przewodniczącego KRAUM.

Nota informacyjna dot. posiedzenia KRAUM w dniu 12 stycznia 2017 r.

W dniu 12 stycznia 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, zorganizowane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi – macierzystą Uczelnię Pana prof. dra hab. n. med. Radzisława Kordka Wiceprzewodniczącego KRAUM.

W spotkaniu oprócz Rektorów 10 krajowych Uczelni Medycznych i Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego udział wzięli m.in. Pan Konstanty Radziwiłł Minister Zdrowia oraz Pani Katarzyna Chmielewska Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.

W toku dyskusji Rektorzy zwrócili uwagę na zasadnicze problemy, z którymi borykają się szpitale kliniczne tj. przechodzenie kadr medycznych do niepublicznych ośrodków konkurencyjnych, odmowa refundacji nadwykonań przez NFZ, kierowanie pacjentów do placówek klinicznych z podmiotów o niższej referencyjności, brak zróżnicowania wysokości stawek rozliczeniowych za świadczenia szpitali klinicznych i jednostek niższego rzędu oraz niedobór środków inwestycyjnych. Wszystko to ma negatywny wpływ na sytuację finansową szpitali klinicznych. Dlatego też uczestnicy uznali za niezbędne przygotowanie przez Resort zdrowia ustawy dedykowanej wyłącznie szpitalom klinicznym, która będzie regulowała ich funkcjonowanie. Pan K. Radziwiłł wyjaśnił, że opracowanie postulowanego aktu jest aktualnie przedmiotem analiz i zwrócił się do Rektorów o indeks spraw, który winna regulować ustawa. Jednocześnie wyjaśnił, że trwają prace nad utworzeniem Agencji Rozwoju Szpitalnictwa, która odpowiadałaby na potrzeby inwestycyjne podmiotów leczniczych.

Read more

Kondolencje po śmierci Prof. dr hab. Aleksandra Koja

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. Aleksandra Koja

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1987-1990, 1993-1996, 1996-1999,
współzałożyciela Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
i jej pierwszego Przewodniczącego,
profesora nauk przyrodniczych, jednego z najwybitniejszych polskich naukowców
w dziedzinie biochemii i biologii molekularnej.

Łączymy się w smutku
z Rektorem, Senatem i całą Społecznością Akademicką Uniwersytetu Jagiellońskiego

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

Podsumowanie posiedzenia KRAUM z dn. 26-28 października 2016 r.

W dniach 26-28 października 2016 r. odbyło się pierwsze w kadencji 2016-2020 posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, organizowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – macierzystą Uczelnię Przewodniczącego KRAUM Pana prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego.

Read more

Posiedzenie KRAUM w dniach 26-28 października 2016 r.

Pierwsze w kadencji 2016-2020 posiedzenie KRAUM odbędzie się w dniach 26-28 października 2016 r. Jego gospodarzem będzie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – macierzysta Uczelnia Przewodniczącego KRAUM

Konsultacje – projekt z dnia 26.09.2016 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Pismem z dnia 26.09.2016 r. znak: UZ-AK.70.19.2016/RB działający z upoważnienia Ministra Zdrowia Podsekretarz Stanu Pan Piotr Gryza, przekazał KRAUM do konsultacji projekt z dnia 26.09.2016 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Projekt z dnia 26.09.2016 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Konsultacje dot. projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie: przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

Pismem z dnia 28 września 2016 r. znak: DN.SJN.5040.276.2016 działający z upoważnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Podsekretarz Stanu Pan Piotr Dardziński przekazał istotne informacje w zakresie, skierowanego do konsultacji w czerwcu br., projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie: przyznawania  kategorii naukowej jednostkom naukowym.

Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Uchwała Prezydium KRASP z dnia 13 września 2016 r. w sprawie konieczności wyraźnego zwiększenia poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego z budżetu państwa

Pismo Przewodniczącego KRASP
Dokument nr 3 VII

krasp-przezro