Komunikat – posiedzenie KRAUM 22.01.2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się w trybie zdalnym 22 stycznia 2021 r. Organizatorem obrad jest Gdański Uniwersytet Medyczny.

Komunikat – posiedzenie KRAUM 28.10.2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się w trybie zdalnym 28 października 2020 r. Organizatorem obrad jest Gdański Uniwersytet Medyczny.

Rektorzy uczelni medycznych obradowali w Warszawie

Pierwsze spotkanie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w kadencji 2020-2024 odbyło się 25 września br. w Warszawie. Gospodarzem obrad był przewodniczący KRAUM prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W rozmowach udział wzięli rektorzy uczelni członkowskich: prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska – wiceprzewodnicząca KRAUM, prorektor ds. Collegium Medicum im. L. Rydygierda w Bydgoszczy; prof. Andrzej Tykarski – wiceprzewodniczący KRAUM, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; prof. Zbigniew Gaciong – rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; prof. Ryszard Gellert – dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie; prof. Stanisław Głuszek – rektor Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; prof. Tomasz Grodzicki – prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum; prof. Radzisław Kordek – rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; prof. Adam Krętowski – rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; prof. Bogusław Machaliński – rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie; prof. Sergiusz Nawrocki – prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; prof. Piotr Ponikowski – rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; prof. Tomasz Szczepański – rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz prof. Wojciech Załuska – rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W rozmowach uczestniczyli również: prof. dr hab. Dorota Kozieł – prorektor ds. medycznych UJK w Kielcach oraz prof. dr hab. Janusz Moryś z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jako przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL). Obrady KRAUM zaszczycił swoją obecnością również minister zdrowia Adam Niedzielski, któremu towarzyszyły: sekretarz stanu MZ Józefa Szczurek-Żelazko oraz dyrektor Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki Małgorzata Zadorożna.

Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy KRAUM z Konwentami Dziekanów, jak również z uczelniami niemedycznymi prowadzącymi kształcenie na kierunku lekarskim. Kwestie związane z bieżącą działalnością Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim, w tym wyborem władz na nową kadencję oraz staraniami o akredytację amerykańską, omówił prof. Janusz Moryś. W toku posiedzenia Rektorzy wyrazili zgodę na rozpoczęcie prac dotyczących opracowania zasad umożliwiających przystąpienie do KRAUM uczelni niemedycznych prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych. Istotna część obrad była poświęcona kształceniu w uczelniach medycznych w czasie epidemii COVID-19. Szczególną uwagę zwrócono na wymiar zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych możliwych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Rektorzy zadecydowali o wystosowaniu do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Zdrowia uchwały dotyczącej zapisu w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Postulowano wprowadzenie zapisu, że w roku akademickim 2020/2021 student odbywający studia przygotowujące fo wykonywania wyżej wymienionych zawodów, może uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość część efektów uczelnia się przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, umożliwiających uzyskanie nie więcej niż 40% liczy punktów ECTS określonej dla tych zajęć w programie studiów dla roku, na którym kształci się student. Ponadto, na wniosek rektora WUM prof. Zbigniewa Gacionga, zadecydowano o zawnioskowanie do Agencji Badań Medycznych o możliwość uwzględnienia w kosztach kwalifikowalnych projektów finansowanych przez ABM dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nieuwzględnienie w katalogu kosztów kwalifikowanych dodatkowego wynagrodzenia rocznego rodzi po stronie pracodawcy obowiązek jego poniesienia ze środków własnych i konieczność stworzenia dodatkowej rezerwy o wartości kilku milionów złotych (w zależności od przyznanego dofinasowania) przez każdego z beneficjentów – publicznej uczelni wyższej o ograniczonych funduszach.

Podjęte w toku posiedzenia Uchwały dostępne są na stronie KRAUM w zakładce Dokumenty.

Uczestnicy obrad KRAUM, 25.09.2020 r. Zdjęcie udostępniono dzięki uprzejmości Ministerstwa Zdrowia

Uczestnicy obrad KRAUM, 25.09.2020 r. Zdjęcie udostępniono dzięki uprzejmości Ministerstwa Zdrowia

Stanowisko KRAUM w sprawie organizacji kształcenia praktycznego w uczelniach medycznych w roku akademickim 2020/2021

Rektorzy zrzeszeni w Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych podpisali 2 września 2020 r. wspólne stanowisko w sprawie organizacji kształcenia praktycznego w uczelniach medycznych w roku akademickim 2020/2021. Pełny tekst dokumenty dostępny jest poniżej.

Komunikat – posiedzenie KRAUM 25.09.2020 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że pierwsze posiedzenie KRAUM w kadencji 2020-2024 odbędzie się 25 września 2020 r. w Warszawie. Organizatorem spotkania jest Gdański Uniwersytet Medyczny.

Wybór nowych Władz KRAUM na kadencję 2020-2024

25 sierpnia 2020 r. podczas posiedzenia Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych odbyły się wybory nowych Władz KRAUM na kadencję 2020-2024.

Od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r. funkcję Przewodniczącego KRAUM obejmie
Pan prof. dr hab. Marcin Gruchała
– Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
który swoje zadania będzie realizował przy pomocy dwóch Zastępców:
Pani prof. dr hab. Kornelii Kędziory-Kornatowskiej
– Prorektor ds. Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

oraz
Pana prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego
– Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
.

Wybranym na kadencję 2020-2024 Władzom KRAUM serdecznie gratulujemy.

Komunikat – posiedzenie KRAUM 25 sierpnia 2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się w trybie zdalnym /online/ w dniu 25 sierpnia 2020 r. Organizatorem posiedzenia jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Komunikat – posiedzenie KRAUM 18 czerwca 2020

W związku z obecną dynamiczną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju i rozporządzeniem Ministra Zdrowia wprowadzającym w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się w trybie zdalnym – online w dniu 18 czerwca 2020 r.

Organizatorem posiedzenia jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Komunikat dotyczący terminów posiedzenia KRAUM

W związku z obecną dynamiczną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju i rozporządzeniem Ministra Zdrowia wprowadzającym w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, najbliższe posiedzenie KRAUM planowane w dniach 25-27 marca 2020 r. w Dąbrowie k. Kielc, decyzją Władz Konferencji zostało odwołane.

Najbliższy przewidywany termin posiedzenia KRAUM to 17-19 czerwca 2020 r.

Nota informacyjna dot. posiedzenia KRAUM w dniach 9-11 października 2019 r.

W dniach 9-11 października 2019 r. w Bydgoszczy odbyło się kolejne posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, zorganizowane przez Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W spotkaniu obok członków KRAUM uczestniczyli również zaproszeni Goście:

  • Pan Sławomir Gadomski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
  • Pani Małgorzata Zadorożna – p.o. Dyrektora Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia,
  • Pan Jakub Berezowski Dyrektor Biura Agencji Badań Medycznych,
  • Pan dr hab. med. Szczepan Cofta Przewodniczący Polskiej Unii Szpitali Klinicznych,
  • Pan prof. dr hab. Janusz Moryś Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim,
  • Pan dr hab. med. Jarosław Czyż Kierownik Kliniki Hematologii CM im. L. Rydygiera w Bydgoszczy.

Uczestnicy KRAUM
Zdjęcie zamieszczono dzięki uprzejmości Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Podczas pierwszej części obrad omówiono m.in. sprawy finansowe Konferencji, jak również Pan prof. dr hab. n. med. Janusz Moryś Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim przedstawił sprawy organizacyjne UKJKKL, w następstwie czego podjęto stosowne Uchwały.

Rozumiejąc potrzebę zmian w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym, KRAUM poparła stanowisko dotyczące niedoskonałości związanych z ostatnio opublikowaną listą czasopism punktowanych wydane przez Członków Editors’ Club Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i skierowane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uznano, że kryteria, jakimi kierowało się MNiSW w przygotowywaniu listy czasopism punktowanych i przypisywaniu im wartości punktowych są niejasne i nie zawsze odzwierciedlają pozycję czasopism w reprezentowanej specjalności naukowej. Nadto zwrócono uwagę, że przypisane do czasopism dziedziny są często błędne lub niepełne a w składzie Zespołu ds. Oceny Czasopism „Dyscypliny naukowej – Nauki Medyczne” tylko pojedyncze osoby reprezentowały nauki kliniczne. W konkluzji projektu uchwały w ww. sprawie Konferencja podkreśliła, że liczy na podjęcie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego niezwłocznych działań skutkujących nowelizacją listy czasopism

W trakcie posiedzenia Pan dr hab. med. Szczepan Cofta Przewodniczący Polskiej Unii Szpitali Klinicznych przedstawił wyniki Raportu dot. analizy zmian w istotnych pozycjach rachunków wyników i bilansów szpitali klinicznych zrzeszonych w Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, przygotowanego na podstawie danych za I półrocze lat 2017-2019. Z danych Unii, wynika że z 29 szpitali, które udostępniły dane finansowe, w 19 pogorszyła się sytuacja finansowa. Raport wskazuje na znaczący wzrost wynagrodzeń w szpitalach klinicznych o ponad 30% w ww. okresie, nieadekwatny do struktury przychodowej. Analizując dane finansowe szpitali klinicznych za I półrocze lat 2017-2019, obserwuje się bardzo dynamiczny wzrost zobowiązań, w tym zobowiązań krótkoterminowych.

Przewodniczący zwrócił uwagę, że we wrześniu br. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło przyznanie wyłącznie szpitalom powiatowym dodatkowych 344 mln zł na lecznictwo szpitalne. Pomięto przy tym szpitale kliniczne, pełniące rolę szpitali ogólnopolskich w tzw. sieci szpitali, pomimo iż sytuacja finansowa tych jednostek jest równie niepokojąca, co w szpitalach powiatowych.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w projekcie uchwały wyraziła gotowość do pełnej współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie przedstawienia propozycji mechanizmów optymalizujących obecny system rozliczeń dla szpitali klinicznych w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Uchwały, o których mowa powyżej zostaną przegłosowane w trybie korespondencyjnym.

Podczas drugiej części obrad obejmującej spotkanie z zaproszonymi Gośćmi dyskutowano nt.:

  • stanu realizacji inwestycji przez szpitale kliniczne i uczelnie medyczne,
  • ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych konkursu związanego z realizacją niekomercyjnych badań klinicznych,
  • propozycji rozwiązań w celu zwiększenia liczby absolwentów kierunku lekarskiego.

Następne posiedzenie KRAUM, którego Gospodarzem będzie Pan prof. dr hab. Stanisław Głuszek Prorektor ds. Medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, odbędzie się w dniach 25-27 marca 2020 r.

Podjęte w toku posiedzenia Uchwały KRAUM dostępne są na stronie KRAUM w zakładce Dokumenty.