Wokół kształcenia medyków. Rektorzy obradowali w Kielcach

Pierwsze w bieżącym roku kalendarzowym obrady KRAUM odbyły się w Kielcach. Gospodarzem obrad, które odbyły się w dniach 9-11 marca br. Uniwersytet Jana Kochanowskiego na czele z rektorem prof. Stanisławem Głuszkiem. W rozmowach udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki – wiceminister Piotr Bromber, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Małgorzata Zadorożna oraz dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego Marcin Czaja. Obecni byli także Filip Nowak – prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oraz reprezentujący Agencję Badań Medycznych – prezes dr hab. Radosław Sierpiński wraz z zastępcą prezesa ds. finansowania badań Sławomirem Gadomskim.


Rozmowy dotyczyły prac nad zmianami w standardach kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, w które zaangażowani byli profesorowie: Leszek Domański, Tomasz Konopka oraz Kamil Torres. Główne zmiany mają dotyczyć, m.in.: zwiększenia liczby godzin zajęć przedklinicznych i klinicznych, a także zwiększenie kompetencji miękkich przyszłych lekarzy z zakresu komunikacji. Prof. Barbara Zegarska przybliżyła członkom KRAUM zakres prac nad opracowaniem standardu kształcenia na kierunku kosmetologia. Dyskusja z udziałem przedstawicieli MZ i MEiN skoncentrowała się wokół możliwości kontynuowania kształcenia w Polsce przez studentów uczących się dotychczas w Ukrainie. Ponadto prezes NFZ Filip Nowak przedstawił założenia zabezpieczenia sytuacji leczenia pacjentów z Ukrainy oraz próby odciążenia szpitali klinicznych w tym zakresie. Konieczność rozpoczęcia kształcenia specjalistów w zakresie badań klinicznych, w tym utworzenia studiów podyplomowe, stanowiły istotą część rozmów z przedstawicielami ABM. Ponadto wiceprezes Sławomir Gadomski przedstawił realizowaną strategię wsparcia sektora akademickiego w aspekcie badań i rozwoju, ilości konkursów, projektów komercyjnych czy budowania sieci powiązań z małymi ośrodkami. Według statystyki największymi beneficjentami ABM są: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.


Na zakończenie Konferencji uczestnicy odwiedzili Klasztor Misjonarzy Oblatów na Świętym Krzyżu.

Kolejne obrady odbędą się w Gdańsku w dniach 18-20 maja br. Ich organizatorem będzie Gdański Uniwersytet Medyczny, którego rektor – prof. dr hab. Marcin Gruchała jest przewodniczącym KRAUM w obecnej kadencji.

Komunikat – posiedzenie KRAUM 10.03.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się stacjonarnie 10 marca 2022 r. w Kielcach. Organizatorem jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

KRAUM obradował w Warszawie

Warszawski Uniwersytet Medyczny wspólnie z Agencją Badań Medycznych byli gospodarzami listopadowych obrad Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Spotkanie zorganizowano w dniach 25-26 listopada 2021 r. w Warszawie. W rozmowach aktywny udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, na czele z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim i wiceministrem Piotrem Bromberem. Obecna była również Małgorzata Zadorożna, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych MZ wraz ze swoim zastępcą – Magdaleną Przydatek. Za pośrednictwem środków komunikacji w obradach uczestniczył Wojciech Murdzek, Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych.

W czasie dwudniowych obrad dyskutowano m.in. na temat konieczności zmian w systemie kształcenia i finansowania w związku z proponowanym zniesieniem stażu podyplomowego, jak również podsumowano wyniki tegorocznych rekrutacji na uczelniach medycznych. Ponadto pozytywnie przyjęto uchwały w sprawie nadania statusu członka
zwyczajnego KRAUM Uniwersytetowi Rzeszowskiemu z działającym w jego ramach Kolegium Nauk Medycznych oraz Uniwersytetowi Zielonogórskiemu z działającym w jego ramach Collegium Medicum. Omówiono także kwestie związane z koniecznością uzyskania akredytacji World Federation for Medical Education (WFME). Prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński przybliżył Rektorom Plan Rozwoju Biomedycyny, jak również nakreśli kierunek działań ABM w roku 2022. Zgromadzeni z entuzjazmem przyjęli inicjatywę zaplanowanego na przyszły rok Kongresu Humanizacji Medycyny, którego założenia omówił prof. Zbigniew Izdebski.

Podjęte w toku posiedzenia Uchwały dostępne są na stronie KRAUM w zakładce Dokumenty.

Komunikat – posiedzenie KRAUM 24-26.11.2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się stacjonarnie w dniach 24-26 listopada 2021 r. w Warszawie. Organizatorem jest Warszawski Uniwersytet Medyczny we współpracy z Agencją Badań Medycznych.

Komunikat – posiedzenie KRAUM 5-6.10.2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się stacjonarnie w dniach 5-6 października 2021 r. w Katowicach. Organizatorem obrad jest Śląski Uniwersytet Medyczny.

Porozumienie w sprawie programu MOSTUM

Rektorzy uczelni zrzeszonych w KRAUM podpisali porozumienie dotyczące realizacji Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych – MOSTUM. Jego celem jest realizacja systemu kształcenia studentów nawiązującego do międzynarodowego programu Erasmus+, umożliwiającego wymianę studentów pomiędzy uczelniami medycznymi oraz uczelniami prowadzącymi kształcenie na kierunkach medycznych  w Polsce, będącymi członkami Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w ramach  jednolitych i dwustopniowych studiów magisterskich.

Do udziału w Programie MOSTUM może aplikować każdy student, który jest studentem co najmniej II roku studiów I stopnia, jednolitych magisterskich lub II semestru studiów II stopnia i nie przebywa na urlopie wynikającym z Regulaminu Studiów.

Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni niż uczelnia macierzysta jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w uczelni macierzystej. Przyjęcie studenta w ramach programu odbywa się w ramach tego samego kierunku studiów i formy kształcenia.

Szczegółowe założenia Programu i zasady wymiany dostępne są w poniższym Regulaminie.

Komunikat – posiedzenie KRAUM 22.06.2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się w trybie zdalnym 22 czerwca 2021 r. Organizatorem obrad jest Gdański Uniwersytet Medyczny.

Komunikat – posiedzenie KRAUM 22.01.2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się w trybie zdalnym 22 stycznia 2021 r. Organizatorem obrad jest Gdański Uniwersytet Medyczny.

Komunikat – posiedzenie KRAUM 28.10.2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się w trybie zdalnym 28 października 2020 r. Organizatorem obrad jest Gdański Uniwersytet Medyczny.

Rektorzy uczelni medycznych obradowali w Warszawie

Pierwsze spotkanie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w kadencji 2020-2024 odbyło się 25 września br. w Warszawie. Gospodarzem obrad był przewodniczący KRAUM prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W rozmowach udział wzięli rektorzy uczelni członkowskich: prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska – wiceprzewodnicząca KRAUM, prorektor ds. Collegium Medicum im. L. Rydygierda w Bydgoszczy; prof. Andrzej Tykarski – wiceprzewodniczący KRAUM, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; prof. Zbigniew Gaciong – rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; prof. Ryszard Gellert – dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie; prof. Stanisław Głuszek – rektor Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; prof. Tomasz Grodzicki – prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum; prof. Radzisław Kordek – rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; prof. Adam Krętowski – rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; prof. Bogusław Machaliński – rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie; prof. Sergiusz Nawrocki – prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; prof. Piotr Ponikowski – rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; prof. Tomasz Szczepański – rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz prof. Wojciech Załuska – rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W rozmowach uczestniczyli również: prof. dr hab. Dorota Kozieł – prorektor ds. medycznych UJK w Kielcach oraz prof. dr hab. Janusz Moryś z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jako przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL). Obrady KRAUM zaszczycił swoją obecnością również minister zdrowia Adam Niedzielski, któremu towarzyszyły: sekretarz stanu MZ Józefa Szczurek-Żelazko oraz dyrektor Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki Małgorzata Zadorożna.

Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy KRAUM z Konwentami Dziekanów, jak również z uczelniami niemedycznymi prowadzącymi kształcenie na kierunku lekarskim. Kwestie związane z bieżącą działalnością Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim, w tym wyborem władz na nową kadencję oraz staraniami o akredytację amerykańską, omówił prof. Janusz Moryś. W toku posiedzenia Rektorzy wyrazili zgodę na rozpoczęcie prac dotyczących opracowania zasad umożliwiających przystąpienie do KRAUM uczelni niemedycznych prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych. Istotna część obrad była poświęcona kształceniu w uczelniach medycznych w czasie epidemii COVID-19. Szczególną uwagę zwrócono na wymiar zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych możliwych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Rektorzy zadecydowali o wystosowaniu do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Zdrowia uchwały dotyczącej zapisu w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Postulowano wprowadzenie zapisu, że w roku akademickim 2020/2021 student odbywający studia przygotowujące fo wykonywania wyżej wymienionych zawodów, może uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość część efektów uczelnia się przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, umożliwiających uzyskanie nie więcej niż 40% liczy punktów ECTS określonej dla tych zajęć w programie studiów dla roku, na którym kształci się student. Ponadto, na wniosek rektora WUM prof. Zbigniewa Gacionga, zadecydowano o zawnioskowanie do Agencji Badań Medycznych o możliwość uwzględnienia w kosztach kwalifikowalnych projektów finansowanych przez ABM dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nieuwzględnienie w katalogu kosztów kwalifikowanych dodatkowego wynagrodzenia rocznego rodzi po stronie pracodawcy obowiązek jego poniesienia ze środków własnych i konieczność stworzenia dodatkowej rezerwy o wartości kilku milionów złotych (w zależności od przyznanego dofinasowania) przez każdego z beneficjentów – publicznej uczelni wyższej o ograniczonych funduszach.

Podjęte w toku posiedzenia Uchwały dostępne są na stronie KRAUM w zakładce Dokumenty.

Uczestnicy obrad KRAUM, 25.09.2020 r. Zdjęcie udostępniono dzięki uprzejmości Ministerstwa Zdrowia

Uczestnicy obrad KRAUM, 25.09.2020 r. Zdjęcie udostępniono dzięki uprzejmości Ministerstwa Zdrowia