Obrady KRAUM w Poznaniu

Majowe spotkanie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych odbyło się 25 maja 2023 r. w sercu Wielkopolski. Jego gospodarzem był prof. Andrzej Tykarski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Posiedzenie rozpoczęło podsumowanie konferencji „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa” odbywającej się 21 kwietnia 2023 r. we Wrocławiu. Jak podkreślili prof. Piotr Ponikowski i prof. Agnieszka Piwowar, w wydarzeniu udział wzięło ponad 300 uczestników. Wieloaspektowa dyskusja wokół jakości kształcenia na kierunkach medycznych pozwoliła szerokiemu gronu dostrzec wagę tego problemu, a uczelnie zastymulować do dalszej pracy nad opracowaniem rekomendacji i spisem dobrych praktyk. Rekomendacje KRAUM dotyczące kształcenia na kierunkach medycznych omówiła prof. Agnieszka Zimmermann, przewodnicząca zespołu, prorektor ds. jakości kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Rekomendacje opracowane KRAUM stanowią wskazówki odpowiadające na pytania dotyczące prowadzenia efektywnego kształcenie w zawodach medycznych w sposób nowoczesny i w pełni pokrywający potrzeby zdrowotne społeczeństwa. Starają się wskazywać, jak przygotować przyszłych pracowników ochrony zdrowia do pracy w nieprzewidywalnym i nieustannie zmieniającym się otoczeniu – zaznaczyła prof. Zimmermann.

Wśród poruszanych tematów nie zabrakło również dyskusji nt. funkcjonowania Komisji Bioetycznych w świetle nowych regulacji prawnych, co szczegółowo omówił prof. Marek Droździk z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Natomiast postępy w ubieganiu się o akredytacje NCFMEA i WFMEA przybliżyli zgromadzonym prof. Kamil Torres z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i prof. Janusz Moryś z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim.

W obradach KRAUM udział wzięli także zaproszeni goście: Małgorzata Zadorożna, dyrektor Departament Rozwoju Kadr Medycznych MZ oraz Marcin Czaja, dyrektor Departament Szkolnictwa Wyższego MEiN, z którymi dyskutowano m.in. na temat nowego standardu kształcenia na kierunku lekarskim oraz projektu poselskiego obniżającego wymogi dla uczelni, które chcą kształcić przyszłych lekarzy. Obecna była także sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. Maria Próchnicka i Rafał Staszewski, wiceprezes Agencji Badań Medycznych, z którym dyskutowano m.in. kwestie związane z Naczelną Komisją Bioetyczną.

Kolejne obrady KRAUM odbędą się w październiku w Olsztynie.

Fot. Mirosław Baryga

Komunikat – posiedzenie KRAUM, 25.05.2023

W dniu 25 maja br. odbędzie się kolejne posiedzenie KRAUM. Organizatorem posiedzenia jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Rozmawiali o jakości kształcenia w zawodach medycznych

Kto będzie nas leczył? Jak przygotować pracowników ochrony zdrowia do pracy w nieprzewidywalnym i nieustannie zmieniającym się otoczeniu? W jakie najistotniejsze kompetencje muszą być wyposażeni? Jak zbalansować potrzeby ilościowe i jakościowe? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy konferencji Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństw, która odbyła się 21 kwietnia 2023 r. we Wrocławiu. Obrady zorganizowała Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) pod przewodnictwem prof. Marcina Gruchały, rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 300 osób. Obecni byli reprezentujący resort zdrowia i nauki wiceministrowie Piotr Bromber i Wojciech Murdzek, jak również przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej, samorządów zawodowych, środowisk studentów i doktorantów oraz nauczyciele akademiccy, dziekani i prodziekani odpowiedzialni za dydaktykę i jakość kształcenia. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu na czele z rektorem prof. Piotrem Ponikowskim.

Jesteśmy w bardzo ważnym momencie dla przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce. Docenienie standaryzacji kształcenia jest istotne zwłaszcza obecnie, gdy uruchamiamy kształcenie lekarzy na bardzo wielu uczelniach, które do tej pory tego nie robiły – podkreślił prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed, przewodniczący KRAUM. – Chodzi o czuwanie systemowe nad zapewnieniem jakości kształcenia, aby absolwenci kierunków medycznych, przyszli lekarze, pielęgniarki, ratownicy czy analitycy medyczni, opuszczając mury uczelni, reprezentowali odpowiednio wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Osoby te muszą legitymować się ugruntowaną wiedzą medyczną, odpowiadającą przyjętym standardom kształcenia, by byli odpowiednio przygotowani do wykonywania odpowiedzialnego zawodu.

Rektorzy uczelni zrzeszonych w KRAUM dostrzegają problem deficytu kadr medycznych i wynikającą z tego konieczność zwiększenia kształcenia w tym zakresie. Od kilku lat systematycznie rośnie liczba studentów przyjmowanych na uczelnie medyczne. Jednocześnie, uruchomieniem kierunku lekarskiego zainteresowanych jest coraz więcej uczelni niemedycznych, w tym również zawodowych. W związku z tym, pojawiają się obawy o jakość kształcenia w takich miejscach. Przewodniczący KRAUM pokreślił, że trzeba nie tylko kształcić więcej kadry medycznej, ale także zabiegać o najwyższą jakość tej edukacji – przede wszystkim w trosce o pacjenta. Prorektor ds. studentów i dydaktyki UMW prof. Agnieszka Piwowar zaapelowała, by tworząc przyszłość zawodów medycznych, wypracować najlepsze z możliwych rozwiązania, natomiast wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek zapewnił, że kwestia nowych standardów kształcenia w zawodach medycznych jest priorytetowa, a jednocześnie niezwykle trudna. To proces wieloletni, obliczony na kilkanaście lat.

Zdaniem rektorów uczelni medycznych, szkoły wyższe, które prowadzą kierunek lekarski, powinny dawać studentowi możliwość poruszania się w środowisku, w którym powstaje wiedza medyczna i korzystania z odpowiedniej infrastruktury laboratoryjnej i szpitalnej. W tym celu zespół pod przewodnictwem dr hab. Agnieszki Zimmermann, prof. uczelni, prorektor ds. jakości kształcenia GUMed opracowuje rekomendacje i przygotowuje listę dobrych praktyk, które pozwolą na wdrożenie odpowiednich działań dla zapewnienia jakości procesów kształcenia na kierunkach medycznych.

Zdaniem obecnego na konferencji KRAUM wiceministra zdrowia Piotra Brombera, ilość nie musi stać w sprzeczności z jakością i taka też jest intencja zmian, przygotowywanych przez resort zdrowia wspólnie z resortem edukacji i nauki. Na razie w projekcie rozporządzenia dotyczą one standardów kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, ale obejmą także pielęgniarstwo i położnictwo, a potem fizjoterapię, medycynę laboratoryjną, farmację i ratownictwo medyczne.

Powinniśmy całościowo patrzeć na kwestie kształcenia w zawodach medycznych – powiedział wiceminister Piotr Bromber. – Intencją wprowadzanych zmian jest upraktycznienie nauczania. Chcemy zmienić paradygmat z dostarczania wiedzy na dostarczanie wiedzy, kompetencji i umiejętności.

Na zakończenie konferencji dr hab. Agnieszki Zimmermann, prof. uczelni, prorektor ds. jakości kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego omówiła przygotowywane na zlecenie KRAUM rekomendacje w zakresie kształcenia na kierunkach medycznych.

Te zalecenia stanowią wskazówki odpowiadające na pytanie dotyczące prowadzenia efektywnego kształcenie w zawodach medycznych w sposób nowoczesny i w pełni pokrywający potrzeby zdrowotne społeczeństwa. Starają się wskazywać, jak przygotować przyszłych pracowników ochrony zdrowia do pracy w nieprzewidywalnym i nieustannie zmieniającym się otoczeniu – zaznaczyła prorektor GUMed dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni, przewodnicząca zespołu ds. opracowania rekomendacji. – Absolwenci kierunków medycznych stają się przedstawicielami zawodów zaufania publicznego, co sprawia, że powinni charakteryzować się nie tylko odpowiednim poziomem przygotowania merytorycznego, ale także respektowaniem norm etycznych, empatią, zdolnością do zachowania w tajemnicy informacji o pacjencie i wysokim poziomem kultury osobistej.

Jak podkreśliła prof. Zimmermann, dla jak najlepszego przygotowania absolwentów kierunków medycznych do wykonywania zawodu, zapewnienia optymalnej, bezpiecznej opieki zdrowotnej oferowanej przez nich pacjentom i dla rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad w trzech obszarach:

  • gwarantowania zdobywania właściwych kompetencji zawodowych,
  • metodyki kształcenia,
  • środowiska nauczania.

Szczególną uwagę Przewodnicząca zespołu ds. opracowania rekomendacji w kształceniu na kierunkach medycznych zwróciła na konieczność zapewnienia nabycia umiejętności i postaw społecznych niezbędnych do pracy w strukturach systemu ochrony zdrowia, dbałość o możliwość nabycia doświadczenia w pracy klinicznej już na etapie studiów, jak również wagę właściwej komunikacji z pacjentem i jego rodziną, a także z członkami interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego. Nowoczesna edukacja winna uwzględniać szerokie wykorzystanie angażujących metod i narzędzi kształcenia, a weryfikacja zdobytej wiedzy, umiejętności praktycznych i klinicznych oraz postaw powinna odbywać się z wykorzystaniem egzaminu OSCE.

W obszarze środowiska nauczania należy uwzględnić kształcenie interprofesjonalne, którego celem jest przygotowanie do efektywnej, opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu współpracy w zespole terapeutycznym, a także dbałość o rozwój badań w obszarze dydaktyki medycznej i upowszechnianie edukacji opartej na faktach tzw. evidence-based education – wyjaśniała prof. Zimmermann.

Rekomendacje przygotował zespół złożony z przedstawicieli 16 uczelni członkowskich KRAUM i CMKP.

Konferencję patronatem objęły: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Polska Komisja Akredytacyjna oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Fot. Tomasz Walów/UMW

Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa

Niedobór kadr medycznych staje się krytycznym wyzwaniem dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Rosnące oczekiwania społeczne i wymagania dla skutecznej i nowoczesnej ochrony zdrowia, powodują, że jakość kształcenia znakomicie zyskuje na znaczeniu. Wobec odpowiedzialności spoczywającej na uczelniach i absolwentach kierunków medycznych jest ona absolutnie kluczowa.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w odpowiedzi na te wyzwania, rozpoczyna prace nad rekomendacjami i listą dobrych praktyk, które pozwolą na wdrożenie odpowiednich działań dla zapewnienia jakości procesów kształcenia na kierunkach medycznych.

Uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji: „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa”, która odbędzie się 21 kwietnia 2023 r. we Wrocławiu.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Link do rejestracji znaleźć można tutaj.

Program i szczegółowe informacje dostępne są na stronie wydarzenia – link.

Obrady KRAUM w Lublinie

Dnia 16 marca 2023r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyło się kolejne posiedzenie KRAUM. W obradach KRAUM, poza rektorami uczelni zrzeszonymi w ramach Konferencji, udział wzięli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Piotr Bromber, Prezes Agencji Badań Medycznych – Radosław Sierpiński oraz Wiceprezes Agencji Badań Medycznych Rafał Staszewski,  a także Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej – Łukasz Jankowski i Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji i Nauki – Marcin Czaja. W ramach posiedzenia rozmawiano o standardach kształcenia, potrzebie wprowadzenia zmian w egzaminie LEK oraz o nowych możliwościach, które uczelniom medycznym daje współpraca z Agencją Badań Medycznych. Poruszono także wątek organizacji konferencji KRAUM pn. „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa”, która odbędzie się 21 kwietnia we Wrocławiu.

W ramach spotkania rektorzy zwiedzali Centrum Symulacji Medycznej, które stanowi doskonałą bazę do kształcenia przedklinicznego w ramach programów studiów na kierunkach medycznych, prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Fot. Agnieszka Wrońska UM w Lublinie

Komunikat – posiedzenie KRAUM, 16.03.2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się 16 marca 2023 r. w Lublinie. Organizatorem obrad jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Zmarł prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 14 stycznia 2023 r.
zmarł prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki


Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni
Medycznych w latach 2016-2020 i Rektor Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach w latach 2012-2020.


Żegnamy wybitnego specjalistę i uczonego oraz niekwestionowany
autorytet w środowisku medycznym, a także zacnego i szlachetnego
Człowieka.


Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego składają


Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni
Medycznych prof. dr hab. Marcin Gruchała
wraz z Rektorami uczelni członkowskich

Obrady KRAUM we Wrocławiu

Zaplanowane w dniach 7-9 grudnia 2022 r. obrady Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych odbyły się we Wrocławiu. Gospodarzem spotkania był prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich. Obok reprezentantów władz uczelni członkowskich KRAUM w rozmowach aktywny udział wzięli: wiceminister zdrowia Piotr Bromber, prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. Radosław Sierpiński, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak oraz online reprezentujący MEiN dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego Marcin Czaja oraz naczelnika Wydziału Spraw Medycznych Piotr Kowalski.


Obecni byli także: prof. Zbigniew Izdebski, przewodniczący Komitetu Naukowego I Kongresu Humanizacji Medycyny, Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, prezes Polskiej Unii Szpitali Klinicznych oraz prof. Janusz Moryś, przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim.


Dyskutowano m.in. o kwestii zmian standardów kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, finansowaniu szpitali klinicznych raz założeniach ustawy o działalności leczniczej.
Uczestnicy spotkania mieli okazję do zwiedzenia Muzeum Anatomii UMW, po którym oprowadził ich dr Marek Syrycki, prof. uczelni.


Kolejne obrady KRAUM zaplanowano w marcu 2023 r., a ich gospodarzem będzie Uniwersytet Medyczny w Lublinie.


Fot. Tomasz Walów/UMW

Komunikat – posiedzenie KRAUM, 8.12.2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się 8 grudnia 2022 r. we Wrocławiu. Organizatorem obrad jest Uniwersytet Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.